ZMIANY W PRAWIE – LUTY 2016

A A A

Projekt ustawy z 14.2.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa wprowadza możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. złotych. Możliwość wykorzystania mechanizmu jednorazowej amortyzacji ma zachęcić do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia, które poprawią konkurencyjność przedsiębiorstw i zapewnią lepiej płatne miejsca pracy.

 

Projekt ustawy przeszedł konsultacje społeczne i ma zostać wkrótce skierowany na ścieżkę legislacyjną. Ustawa miałaby obowiązywać wstecznie od 1.1.2017.

Zmiana ustawy Kodeks karny w zakresie podrobionych faktur

Ustawa wprowadza do Kodeksu Karnego przepis art. 270a, który stanowi, że osoba, która w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli sprawca dopuszcza się ww. czynu wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości (1 mln zł), albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. W wypadku natomiast mniejszej wagi sprawca czynu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ustawa wchodzi w życie z 1.3.2017 r.

 

Ustawa z 10.2.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 244)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7.2.2017 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym

Rozporządzenie określa wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, stanowiący załącznik do rozporządzenia. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1.3.2017 r. Jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z 16.12.2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym (Dz.U. poz. 2232).

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7.2.2017 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 257)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 14.2.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

Rozporządzenie dotyczy formularzy UPL-1P, UPL-1, OPL-1P, OPL-1, tj. formularzy dotyczących pełnomocnictw do deklaracji składanych w formie elektronicznej i papierowej), które mają obowiązywać od 1 .3.arca 2017 r.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 14.2.2017 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2017 r. poz. 333)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15.2.2017 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

Rozporządzenie określa:

• szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 42 ust. 4 i 8 ustawy o podatku akcyzowym (szczególnie w przypadku zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy);

• szczegółowe warunki dokonywania przeładunku wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym;

• wzór oraz sposób obiegu kart uproszczonego dokumentu towarzyszącego;

• warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1.3.2017 r. Jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z 15.12.2015 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz.U. poz. 2235).

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15.2.2017 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 334)

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 17.2.2017 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie:

• interpretacji indywidualnej,

• wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej,

• interpretacji ogólnej

oraz sposobu uiszczenia opłat za ww. wnioski

Rozporządzenia określają wzory wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej i ogólnej w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposób uiszczenia opłat za wniosek. Wzory wniosków stanowią załączniki do rozporządzenia. Rozporządzenia stanowią, że opłaty za wnioski uiszcza się na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17.2. 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek indywidualny (Dz.U. z 2017 r. poz. 343)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17.2.2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (Dz.U. z 2017 r. poz. 353)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17.2.2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2017 r. poz. 352)

 

Opracowanie: Aleksandra Tylenda, doradca podatkowy i starszy konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – LUTY 2016
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny