ZMIANY W PRAWIE – listopad 2019

A A A


Ustawa z 9.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wprowadzone zmiany do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: VATU) zakładają:

– zastosowanie nowej matrycy stawek VAT;

– zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników;

– wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej;

– zastąpienie odwróconego obciążenia i odpowiedzialności solidarnej obligatoryjnie stosowanym mechanizmem podzielonej płatności.

W efekcie wprowadzonych zmian stawki VAT zostaną ujednolicone w tych samych grupach produktów.

Nowością w przepisach podatkowych jest wiążąca informacja stawkowa (WIS), dzięki której podatnicy i organy podatkowe mają uzyskiwać większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek. Wiążąca informacja stawkowa będzie wydawana w formie decyzji przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, określającej stawkę podatkową dla towaru lub usługi wskazanych przez podatnika we wniosku o wydanie takiej informacji.

Podzielona płatność będzie obowiązkowa przy należności z faktury, w której ogólna kwota należności stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, oraz w sytuacji gdy faktura obejmuje swym zakresem towary/usługi szczególnie podatne na oszustwa podatkowe (wskazane w nowym załączniku nr 15). Obowiązkowy split payment co do zasady nie obejmie z kolei należności z faktur dokumentujących transakcje realizowane w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ustawa wprowadza również wymóg zamieszczania na fakturze informacji o stosowanym mechanizmie podzielonej płatności. Oznaczenie to będzie mogło być stosowane, w przypadku gdy płatność za daną fakturę będzie dokonywana przelewem bankowym. Obowiązek zamieszczania informacji będzie dotyczył wyłącznie faktur dokumentujących transakcje objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

Dz.U. z 2019 r. poz. 1715.

Ustawa weszła w życie z 1.11.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 17.9.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Potrzeba zmiany rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego wynika ze zmian ustawy o podatku akcyzowym. Zmiany te dotyczą wprowadzenia opodatkowania stawką akcyzy inną niż stawka zerowa preparatów smarowych klasyfikowanych do poz. CN 3403 oraz wprowadzenia zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie używanych do statków powietrznych preparatów smarowych do silników lotniczych. Wejście w życie tych zmian powodować będzie obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu AKC-R dla podmiotów, które będą chciały prowadzić działalność gospodarczą i wykonywać czynności z użyciem preparatów smarowych opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa bądź z wykorzystaniem tych preparatów w przypadku ich zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Podobny obowiązek, z tym że dotyczący zmiany zgłoszenia rejestracyjnego, spoczywa na podmiotach już zarejestrowanych (ale w zakresie wyrobów akcyzowych innych niż preparaty smarowe) z wykorzystaniem dotychczasowego formularza AKC-R, który nie wyszczególniał preparatów smarowych. Projektowane regulacje nadają nowe brzmienie załącznikowi nr 1 – formularz AKC-R, dostosowując je do zmian ustawy o podatku akcyzowym, we wskazanym wyżej zakresie.

Na skutek zmiany przepisów, wynikający z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego przez każdy podmiot, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą lub czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, będzie dotyczył również podmiotów dotychczas nieobjętych takim obowiązkiem, prowadzących działalność w zakresie preparatów smarowych. To powoduje konieczność zmiany rozporządzenia, w którym załącznik nr 1, tj. wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (formularz AKC-R), umożliwiałby spełnienie ustawowego wymogu, by zgłoszenie rejestracyjne zawierało dane dotyczące prowadzonej przez podatnika działalności w zakresie wyrobów akcyzowych. W związku z powyższym w formularzu AKC-R w części B.4 w pozycji 37 określającej rodzaj wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym oraz w pozycji 38 określającej rodzaj wyrobów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego dodano „preparaty smarowe”.

Dodatkowo w formularzu dokonano drobnych zmian o charakterze dostosowawczym i redakcyjnym.

Dz.U. z 2019 r. poz. 1892.

Rozporządzenie weszło w życie z 1.11.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 3.10.2019 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat dotyczących wydania wiążącej informacji stawkowej

Artykuł 42f VATU zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzenia regulującego sposób uiszczenia opłat, dotyczących wydania wiążącej informacji stawkowej. Zgodnie z rozporządzeniem, opłatę za wniosek o wydanie WIS powinno się uiszczać na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej.

Opłata za wydanie „wiążącej informacji stawkowej” wyniesie 40 zł.

Rozporządzenie weszło w życie z 1.11.2019 r.

Dz.U. z 2019 r. poz. 1945.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 25.10.2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Projektowane rozporządzenie dostosowuje wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M oraz objaśnień w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie tzw. pakietu paliwowego oraz obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 99 ust. 14 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520) oraz ustawą z 9.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751).

Dz.U. z 2019 r. poz. 2104.

Rozporządzenie weszło w życie z 1.11.2019 r.


Opracowanie: Anna Matysiak, starszy konsultant w MDDP

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – listopad 2019
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny