ZMIANY W PRAWIE – LISTOPAD 2018

A A A

Ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wprowadza nową, obniżoną stawkę CIT dla podatników, których przychody nie przekraczają w danym roku rozliczeniowym 1,2 mln euro. Nowa stawka wynosi 9% w stosunku do 15% obowiązujących dotychczas.

Inne nowe rozwiązania to:

1) uchylenie w ustawie o PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego (czyli do 30 kwietnia każdego roku),

2) wprowadzenie zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w spadku (chodzi o pełniejszą realizację na gruncie podatku PIT sukcesji praw spadkodawcy związanych z odziedziczoną nieruchomością),

3) wydłużenie możliwości skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej z 2 do 3 lat,

4) wprowadzenie zmian dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności polegających na:

– podwyższeniu do 150 tys. zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych w wyniku zużycia się takiego pojazdu, a także podwyższeniu do 150 tys. zł kwoty odnoszącej się do wartości auta przyjętej do celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów,

– podwyższeniu do 225 tys. zł ww. limitu w odniesieniu do samochodów elektrycznych,

– przyjęto, że używanie samochodu również na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozwoli na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 75 wydatków eksploatacyjnych;

5) uchylenie obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych dotyczących ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu itp. Likwidacja obowiązku składania oświadczenia o wyborze opodatkowania z tytułu najmu i podnajmu w formie ryczałtu.

6) określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał (chodzi m.in. o możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia, w tym pożyczki w kosztach uzyskania przychodów w związku z wniesieniem takiego zobowiązania jako wkładu do spółki lub spółdzielni),

7) umożliwienie, pod określonymi warunkami, posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji (obecnie wyłącznie przedstawienie oryginalnego i aktualnego zaświadczenia o miejscu siedziby podatnika do celów podatkowych.

Nowe rozwiązania obowiązują od 1.1.2019 r. (część regulacji wejdzie w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia).

Dz.U. z 2018 r. poz. 2159

Ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Ustawa w ramach działań upraszczających i uszczelniających system podatków dochodowych przewiduje m.in.:

1) podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych;

2) wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego;

3) możliwość realizacji obowiązku posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych poprzez wykorzystanie w tym celu bezpośrednio dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim;

4) ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami OECD;

5) wprowadzenie uproszczonych zasad dokumentacyjnych w przypadku pożyczek oraz usług o niskiej wartości do­danej;

6) możliwość zastosowania, w uzasadnionych przypadkach, innych niż wymienione w ustawie metod, w tym technik wyceny, do określania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnika z transakcji kontrolowanych;

7) wprowadzenie jednoznacznej reguły, że korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy – jeśli spełnione są warunki wskazane w przepisie;

8) doprecyzowanie niektórych instrumentów weryfikacji cen transferowych;

9) wprowadzenie możliwości raportowania cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R);

10) wprowadzenie ok. 10 definicji legalnych w celu ograniczenia potencjalnych sporów interpretacyjnych.

Wejście w życie 1.1.2019 r.

Dz.U. z 2018 r. poz. 2193

Ustawa z 4.9.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wprowadza usługę polegającą na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową, bez konieczności składania wniosku przez podatnika.

Przygotowane zeznanie będzie udostępniane podatnikowi na Portalu Podatkowym z dniem 15 lutego (po zakończeniu roku podatkowego). Podatnik uzyska dostęp do tego zeznania po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym lub danymi autoryzacyjnymi (dane identyfikacyjne podatnika i kwota przychodów z poszczególnych pozycji informacji od płatników). Podatnicy będą składać zeznanie w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia.

Zeznanie przygotowane przez KAS podatnik będzie mógł: a) zweryfikować i zaakceptować bez zmian, b) poprawić w wyniku dokonanej weryfikacji (np. wysokość kosztów uzyskania przychodów), c) uzupełnić o dane, których nie posiada KAS, np. ulgi podatkowe, d) odrzucić i rozliczyć się w inny dostępny sposób.

Jeżeli podatnik nie podejmie działań – zeznanie udostępnione przez urząd zostanie uznane za zaakceptowane przez podatnika z końcem okresu rozliczeniowego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1.1.2019 r.

Dz.U. z 2018 r. poz. 2126

Rozporządzenie Ministra Finansów z 6.7.2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+”

Rozporządzenie wprowadza zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nadwyżki ponad kwotę stypendium otrzymywanego przez beneficjentów programu Erasmus+, zwolnionego od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) PDOFizU.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1.1.2019 r., a zaniechanie będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1.1.2019 r. do 31.12.2023 r.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – LISTOPAD 2018
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny