ZMIANY W PRAWIE – Listopad 2016

A A A

Akty ustawodawcze

Ustawa z 6.10. 2016 r. o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Dnia 4.11.2016 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Celem ustawy jest ułatwienie wymiany informacji między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Ministrem Finansów.

Zmiany w ustawie o urzędach i izbach skarbowych wprowadzają podstawę dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do wystąpienia do Ministra Finansów z żądaniem przekazania wskazanych w przepisie danych w celu ich wykorzystania w wykonywaniu ustawowych zadań, w szczególności do tworzenia analiz, prognoz i modeli prognostycznych oraz w celu weryfikacji danych własnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zmierzającej do skutecznego poboru należności z tytułu składek.

Z kolei dla Ministra Finansów zmiany wprowadzają podstawę do wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z żądaniem przekazania wskazanych w przepisie danych w celu ich wykorzystania w wykonywaniu ustawowych zadań Ministra Finansów oraz podległych mu i nadzorowanych przez niego jednostek, zmierzających do skutecznego poboru należności podatkowych i weryfikacji danych własnych oraz zadań analityczno-sprawozdawczych.

Dz.U. z 2016 r. poz. 1810

Nowelizacja weszła w życie 5.11.2016 r.

Ustawa z 21.10.2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Dnia 21.10.2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Ustawą zmodyfikowano art. 31a ust. 1 pkt 8 oraz art. 31c.

W wyniku wprowadzonych zmian zwolnieniem będą objęte czynności wykonywane przez zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby węglowe, w których został wprowadzony w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Zmiana przepisów wywrze wpływ na dwie grupy pod­miotów:

– podmioty, które nie są zakładami energochłonnymi, ale które mają wprowadzony system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej;

– zakłady energochłonne, które nie wprowadziły systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Wprowadzona zmiana spowoduje, że ww. podmioty nie będą korzystały ze zwolnienia od akcyzy. Po nowelizacji zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby węglowe do celów opałowych, by dalej korzystać ze zwolnienia od akcyzy, będą musiały wprowadzić system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Planowana data wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym to 1.7.2017 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – reversecharge na usługi budowlane

Dnia 28.10.2016 r. w Sejmie został złożony rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), który przewiduje pakiet rozwiązań uszczelniających i zwiększający ściągalność podatku VAT.

Istotną zmianą jest wprowadzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT dla transakcji, których przedmiotem jest świadczenie usług budowlanych. Odwrotne obciążenie będzie stosowane wówczas, gdy usługodawca jest podatnikiem VAT (u którego sprzedaż nie jest zwolniona ze względu na brak przekroczenia limitu kwotowego), natomiast usługobiorca jest podatnikiem VAT czynnym.

Projekt przewiduje zmianę w art. 17 ust. 1 pkt 8 VATU, poprzez objęcie przepisami w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia, również części usług związanych z budownictwem (oprócz usług dotyczących przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych).

Katalog robót budowlanych, do których stosowany będzie mechanizm odwrotnego obciążenia, wymieniony został w załączniku nr 14, który zostanie dodany do VATU. W projekcie VATU wskazano również, że w przypadku usług budowlanych, wymienionych w poz. 2–48 załącznika nr 14, przepis w zakresie odwrotnego obciążenia stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług nowe brzmienie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 8 będzie miało zastosowanie do usług wymienionych w poz. 2–48 załącznika nr 14 (tj. robót budowlanych), które będą wykonane od 1.1.2017 r. Wobec tego, podatek VAT od robót budowlanych wykonanych przed 2017 r., będzie rozliczany na dotychczasowych zasadach.

Planowana data wejścia w życie nowelizacji to 1.1.2017 r.

Akty wykonawcze

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej oraz tras wyprowadzenia towarów poza ten obszar

Dnia 9.11.2016 r. projekt rozporządzenia w sprawie wyznaczenia tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej oraz tras wyprowadzenia towarów poza ten obszar został skierowany do podpisu Ministra Rozwoju i Finansów. Projekt rozporządzenia został przygotowany na podstawie zmian wprowadzonych w ustawie z 19.3.2004 r. Prawo celne.

W art. 15 ww. ustawy znajduje się nowe upoważnienie dla Ministra Finansów, który w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu może wyznaczyć trasy przewozu do właściwego miejsca, trasy wyprowadzenia towarów poza obszar celny Unii Europejskiej, sposób poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach oraz przypadki i warunki, które powinny zostać spełnione, aby przewóz towarów oraz ich wprowadzenie i wyprowadzenie mogły odbywać się poza wyznaczonymi trasami.

W nowym rozporządzeniu zostały wprowadzone następujące pojęcia: trasy przewozu towarów wprowadzonych na obszar celny Unii Europejskiej, trasy przewozu towarów wyprowadzanych poza obszar celny Unii Europejskiej oraz wyznaczonych tras, które zastąpiły pojęcie dróg celnych. Rozporządzenie wskazuje także przypadki i warunki, które powinny być spełnione, by przewóz towarów, ich wprowadzenie i wyprowadzenie mogły przebiegać poza wyznaczonymi trasami. Te warunki to: zgoda organu celnego lub przyczyny niezależne od kierującego środkiem transportu, w przypadkach wskazanych w rozporządzeniu.

Przewidywana data wejścia w życie rozporządzenia to 21.11.2016 r.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – Listopad 2016
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny