ZMIANY W PRAWIE – listopad 2015 r.

A A A

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

Dnia 9.11.2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

Status organizacji pożytku publicznego uprawnia do przekazania na rzecz tej organizacji środków pochodzących z 1% podatku dochodowego. W związku z nowelizacją ustawy zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne m.in. w zakresie prowadzenia przez organizacje pożytku publicznego kampanii promocyjnych w celu przekazywania 1% podatku na działalność pożytku publicznego, jak również w zakresie współpracy pomiędzy tymi organizacjami a administracją publiczną.

Zgodnie z nowelizacją, organizacje pożytku publicznego nie będą mogły przekazywać środków zebranych w ramach 1% podatku organizacjom, które nie mają prawa do ubiegania się o takie wsparcie. Organizacje pożytku publicznego będą miały obowiązek informowania odbiorców o finansowaniu lub współfinansowaniu swoich działań promocyjnych ze środków pochodzących z przekazywania 1% podatku dochodowego.

Ponadto organizacje pożytku publicznego, które w swoich kampaniach wykorzystują programy pomagające w rozliczaniu PIT, będą zobowiązane do umieszczenia na nich komunikatu informującego o tym, czy program pozwala na dowolny wybór organizacji pożytku publicznego i przekazanie na jej rzecz 1% podatku, czy też że program uniemożliwia dokonania takiego wyboru.

Nowelizacja przewiduje również sankcję za pośrednictwo w zbieraniu i przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, które w danym roku nie znalazły się na liście uprawnionych do otrzymywania 1%, oraz obowiązek zwrotu środków pochodzących z 1% podatku wraz z odsetkami, które zostały wydatkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Ponadto w związku z nowelizacją, utworzono Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, na rzecz którego będą przekazywane środki pochodzące z 1% PIT, a które nie zostały wydane m.in. przez te organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego.

Ustawa weszła w życie 9.11.2015 r.

Opublikowano: Dz.U. z 2015 r. poz. 1339

Nowy wzór formularza VAT-R

Od 1.1.2016 r. zacznie obowiązywać nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Konieczność wprowadzenia nowego wzoru formularza została podyktowana przede wszystkim zmianami w VATU wprowadzonymi nowelizacją ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Począwszy od stycznia 2016 r., zmianie ulegnie właściwość miejscowa naczelnika US w zakresie podatku VAT. Zgodnie z nową zasadą właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego będzie określana:

− dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – według adresu siedziby podatnika,

− dla osób fizycznych – według miejsca zamieszkania.

Dotychczas właściwym naczelnikiem US był naczelnik właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Właściwość miejscowa dla podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju pozostanie niezmieniona, podmioty te nadal będą składać formularz VAT-R do Naczelnika Drugiego US Warszawa-Śródmieście.

Podatnicy będą mogli posługiwać się obecnie obowiązującym formularzem do 30.6.2016 r. (z uwzględnieniem jednak konieczności złożenia zgłoszenia według nowych zasad ustalania właściwości miejscowej).

Ustawa wejdzie w życie 1.1.2016 r.

Opublikowano: Dz.U. z 2015 r. poz. 1649

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – listopad 2015 r.
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny