ZMIANY W PRAWIE – lipiec 2020

A A A


Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 oraz z 2020 r. poz. 576) określa szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji.

Z uwagi na zaproponowane zmiany przepisów ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520 oraz z 2020 r. poz. 568) w ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (przesunięcie terminu do obligatoryjnego składania nowych JPK_VAT z 1.7.2020 r. na 1.10.2020 r.), uznano, iż należy zmienić również termin wejścia w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. W czasie stanu epidemii podmioty gospodarcze mogą mieć bowiem problemy dotyczące realizacji nowych obowiązków związanych z wdrożeniem nowego pliku JPK_VAT.

Zmienia się termin wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług z 1.7.2020 r. na 1.10.2020 r.

Dz.U. z 2020 r. poz. 1127

Ustawa weszła w życie z 1.7.2020 r.


Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.4.2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu

Niniejsze rozporządzenie określa nowe wzory dwóch deklaracji: deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (VAT-10) oraz deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (VAT-11).

Zmiana wzoru deklaracji związana jest ze zniesieniem obowiązku odrębnego składania deklaracji podatkowych miesięcznych i kwartalnych oraz ewidencji, poprzez nałożenie na podatników obowiązku składania deklaracji zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego obejmującego deklarację i ewidencję.

Dz.U. z 2020 r. poz. 803

Rozporządzenie weszło w życie z 1.7.2020 r.


Rozporządzenie Ministra Finansów z 1.7.2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

Rozporządzenie Ministra Finansów określa wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 VATU (ZAW-NR).

Dz.U. z 2020 r. poz. 1188.

Rozporządzenie weszło w życie z 4.7.2020 r.


Rozporządzenie Ministra Finansów z 30.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Ustawa z 9.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751 z późn. zm.), dalej: ustawa zmieniająca, wprowadziła do przepisów w zakresie VAT nowy sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT, tj. na podstawie Nomenklatury scalonej i aktualnej PKWiU – zamiast dotychczas stosowanej PKWiU 2008 oraz nowej matrycy stawek VAT.

Jednocześnie towary i usługi opodatkowane dotychczas stawkami VAT preferencyjnymi (tj. 5% i 8%) na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 25.3.2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2020 r. poz. 527, 715 i 736), zostały uwzględnione w ustawie z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106; dalej: VATU) – dodane zostały art. 41 ust. 12 i 12f VATU oraz nowe pozycje w załącznikach nr 3 i nr 10 do VATU. Z tego powodu niektóre przepisy ww. rozporządzenia stały się zbędne.

Rozporządzenie jest wykonaniem przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych upoważnienia zawartego w art. 146d ust. 1 pkt 1 VATU.

Rozporządzenie przewiduje uchylenie tych przepisów rozporządzenia, które zostały uwzględnione w VATU, tj. w rozdziale 2 rozporządzenia i załączniku do rozporządzenia (wprowadzonych w art. 41 ust. 12 i 12f VATU i w załączniku nr 3 do tej ustawy) oraz w rozdziale 3 rozporządzenia (wprowadzonych w załączniku nr 10 do VATU), z jednoczesnym utrzymaniem wszystkich pozostałych przepisów.

Dz.U. z 2020 r. poz. 1158.

Rozporządzenie weszło w życie z 1.7.2020 r.


Ustawa z 5.5.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Celem regulacji jest:

1) dostosowanie przepisów o podatku dochodowym do nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2015 r.;

2) wprowadzenie przepisów ograniczających liczbę rocznych obliczeń podatku (PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe dla podatników, u których z obliczenia organu rentowego wynika nadpłata podatku oraz przepisy kompleksowo regulujące kwestie wnioskowania przez podatnika do organu rentowego o niepomniejszanie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek; zmiana rozszerza skuteczność złożonego przez podatnika wniosku na lata następne, aż do jego wycofania, a także wskazuje, że organ rentowy ma obowiązek uwzględnienia złożonego „wycofania” wniosku w miesiącu jego złożenia przez podatnika lub najpóźniej w miesiącu następnym;

3) wprowadzenie innych zmian uzupełniających i doprecy­zowujących obowiązujące przepisy, tj.:

a) doprecyzowanie przepisów dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box);

b) doprecyzowanie art. 44 ust. 17 PDOFizU określającego zasady ustalania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych;

c) wprowadzenie podstawy do korygowania zeznania za pośrednictwem usługi polegającej na udostępnianiu przez organy podatkowe podatnikom wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (art. 45cd PDOFizU i art. 21c RyczałtU);

d) wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczącej art. 15cb PDOPrU;

e) wprowadzenie możliwości wyboru opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z odsetek i dyskonta od emisji obligacji dokonanej przez spółkę celową, z której zobowiązania zostały przejęte przez podatnika, na zasadach określonych w art. 21 ustawy z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ­ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193) – art. 7 projektu;

f) rozszerzenie definicji deklaracji zawartej w art. 3 pkt 5 OrdPU o sprawozdania składane na podstawie art. 107 ustawy z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. poz. 2200);

4) doprecyzowanie przepisów dotyczących indywidualnych rachunków podatkowych (art. 61b OrdPU);

5) umożliwienie organom podatkowym doręczania pism za pomocą usługi hybrydowej polegającej na przekształceniu przez operatora wyznaczonego dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową (zmiana art. 144b OrdPU).


Dz.U. z 2020 r. poz. 1065.

Ustawa weszła w życie z 1.7.2020 r., z wyjątkami.


Ustawa z 28.5.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Celem regulacji jest wprowadzenie:

– przepisów uszczelniających system podatku dochodowego od osób prawnych, których celem jest implementacja Dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z 29.5.2017 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (zwanej dalej: Dyrektywą ATAD 2),

– przepisów przewidujących zmiany w VATU, których głównym celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4.12.2018 r. zmieniającej Dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (zwanej dalej: Dyrektywą 2018/1910),

– przepisów mających na celu dopełnienie transpozycji dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25.5.2018 r. zmieniającej Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (zwanej dalej: Dyrektywą MDR) oraz przepisy mające na celu doprecyzowanie obowiązujących przepisów w zakresie informacji o schematach podatkowych (MDR).


Dz.U. z 2020 r. poz. 1106

Ustawa weszła w życie z 1.7.2020 r., z wyjątkami.




Opracowanie: Anna Matysiak, menedżer w MDDP

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – lipiec 2020
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny