ZMIANY W PRAWIE – Lipiec 2017

A A A

Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

Ustawa wyłącza zasadę odpowiedzialności solidarnej współwłaściciela (odpowiednio nieruchomości rolnej, nieruchomości lub obiektu budowlanego, lub lasu) za zobowiązanie podatkowe, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli (posiadaczy) jest zwolnionych od podatku albo nie podlega temu podatkowi. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach (posiadaczach), którzy podlegają podatkowi oraz nie są zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.

Ustawa z 25.5.2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dz.U. z 2017 r. poz. 1282

Projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT, ustawy CIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Projektowana ustawa wprowadzi w ustawach o podatkach dochodowych wiele istotnych zmian, do których należą m.in.:

1. Modyfikacja przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji

Kapitały spółki przestaną być punktem odniesienia do obliczania kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. Projekt ustawy wprowadza pojęcie nadwyżki kosztów finansowania (niezależnie, na rzecz kogo zostaną poniesione, w tym więc również na rzecz podmiotów niepowiązanych) nad wynikiem finansowym podatnika nieuwzględniającym odsetek, opodatkowania i odpisów amortyzacyjnych. Z kosztów uzyskania przychodów wyłączone będą wydatki na finansowanie zewnętrzne przekraczające 30% nadwyżki kosztów finansowania nad ww. wynikiem finansowym. Powyższe ograniczenie nie będzie jednak obowiązywać przedsiębiorców, u których nadwyżka kosztów finansowania w danym roku nie przekracza 120 000 zł, jak również banków i innych przedsiębiorstw finansowych.

2. Zmiana przepisów dotyczących unikania opodatkowania poprzez tworzenie kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC) w państwach stosującej preferencyjne reżimy opodatkowania poprzez:

• wprowadzenie efektywnej (w miejsce nominalnej) stawki podatku jako kryterium statusu CFC – w konsekwencji spółka posiadająca siedzibę w kraju o wysokim opodatkowaniu i jednocześnie korzystająca z odliczeń czy zwrotów podatków będzie mogła zostać zakwalifikowana jako CFC;

• wprowadzenie nowego katalogu dochodów uznawanych za podlegające CFC – oprócz tzw. pasywnych dochodów z odsetek, dywidend czy wierzytelności decydujące mają być dochody osiągane przez spółkę zagraniczną z transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku gdy spółka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma oraz z działalności ubezpieczeniowej lub bankowej;

• obowiązek uwzględniania w rejestrze CFC zagranicznej spółki również wówczas, gdy prowadzi ona rzeczywistą działalność gospodarczą w innym kraju UE/EOG;

• zmianę zakresu procentowego posiadanych udziałów, progu kwalifikowanych dochodów w stosunku do pozostałych dochodów, doliczenia do posiadania udziałów w podmiocie udziałów posiadanych w spółce przez inne podmioty powiązane.

3. Zmiana przepisów dotyczących podatkowych grup kapitałowych poprzez m.in. wprowadzenie przepisu regulującego utratę przez grupę statusu podatnika z datą wsteczną w przypadku naruszenia warunków funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej, ograniczenie możliwości przystąpienia do grupy spółki, która utraciła status w ciągu ostatnich 3 lat, zmianę minimalnego udziału dochodów w przychodach z 3% do 2%.

4. Wprowadzenie ograniczenia do 5% wysokości możliwych do ujęcia kosztów uzyskania przychodów (w danym roku podatkowym). Ograniczenie ma dotyczyć kosztów wynikających z nabywania usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i po­ręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, oraz opłat/należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości niematerialnych i ­prawnych.

5. Wprowadzenie w ustawie o CIT odrębnego źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych obejmujących m.in. dochody z udziału w zyskach osób prawnych, ze zbycia udziałów, akcji, praw w spółkach osobowych, aportów, zbycia wierzytelności i papierów wartościowych, jak również przychody z niektórych praw majątkowych i rozdzielenie tym samym dochodów osiąganych z działalności operacyjnej od pozostałych dochodów podatnika, czego konsekwencją będzie np. brak możliwości rozliczenia straty na sprzedaży ze stratą na sprzedaży towarów lub usług.

6. Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego obciążającego podatników posiadających nieruchomości takie jak budynki biurowe, centra handlowe, domy towarowe, sklepy i inne budynki handlowo-usługowe o wartości początkowej przekraczającej 10 000 000 zł – podstawą opodatkowania ma być wartość środka trwałego (całkowita, a nie jedynie nadwyżka), a stawka wynosić ma 0,504% w skali roku, przy czym podatek płatny będzie miesięcznie w wysokości 0,042%.

7. Zwiększenie z 3500 zł do 5000 zł wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych pozwalających na jednorazowe ujęcie wydatków na nabycie takich środków lub wartości w kosztach uzyskania przychodów.

8. Zmiana dotycząca zwolnienia z podatku u źródła zysków wypłacanych przez podatników z tytułu dywidend oraz innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zwolnione z podatku mają pozostać tylko wypłaty dokonywane przez polskie spółki do polskich lub zagranicznych udziałowców z UE/EOG z tytułu dywidend, podniesienia kapitału zakładowego z zysków zgromadzonych na kapitale zapasowym oraz tzw. niepodzielonych zysków. Zwolnione nie będą natomiast dochody z np. umorzenia udziałów/akcji lub likwidacji spółki zależnej, nie będą korzystać ze zwolnienia z podatku u źródła.

9. Zwolnienie w ustawie o PIT od podatku przychodu z tytułu umorzenia należności związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego

10. Rozszerzenie w ustawie o PIT zakresu stosowania tzw. ulgi rehabilitacyjnej

Projekt ustawy z 6.7.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Planowane wejście w życie ustawy: 1.1.2018 r.

Projekt ustawy został skierowany do zaopiniowania przez właściwe podmioty.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

Rozporządzenie obniża kwotę minimalnej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług z 300 zł do 200 zł.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 23.6.2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie weszło w życie z 1.8.2017 r.

Dz.U. z 2017 r. poz. 1248

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 28.6.2017 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe, tj. certyfikatu rezydencji podatkowej. Rozporządzenie weszło w życie 5.7.2017 r.

Dz.U. z 2017 r. poz. 1315

 

Opracowanie: Aleksandra Tylenda, doradca podatkowy i starszy konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – Lipiec 2017
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny