ZMIANY W PRAWIE – kwiecień 2018

A A A

Ustawa z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646)

Ustawa z 6.3.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650)

Wyżej wymienione ustawy wraz z: ustawą z 6.3.2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 648), ustawą z 6.3.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647) oraz ustawą z 6.3.2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 649) składają się na pakiet ustaw zwany Konstytucją Biznesu, który wprowadza ułatwienia (udogodnienia administracyjne, ulgi itp.) dla osób prowadzących działalność gospodarczą, m.in.:

zwolnienie z ZUS dla początkujących przedsiębiorców – przedsiębiorcy rozpoczynający działalność zostali zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze pół roku działalności (przy spełnieniu określonych warunków),

wyłącznie „drobnej” działalności z obowiązku rejestracyjnych – za działalność gospodarczą nie jest uznawana działalność zarobkowa osoby fizycznej, z której przychody nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Prowadzenie takiej działalności nie pociąga obowiązku rejestracji w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (przy spełnieniu określonych warunków).

Ustawa z 6.3.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej wprowadziła kilka pomniejszych zmian w ustawach podatkowych i w ustawie o rachunkowości, związanych z ww. ułatwieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej i zasadniczo sprowadzających się do:

1) referowania do ustawy Prawa przedsiębiorców w treści tych przepisów, które dotychczas odwoływały się do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (np. art. 3 pkt 9 OrdPU),

2) kwalifikacji przychodów z „drobnej” działalności (tj. niepodlegającej obowiązkowi rejestracji w CEIDG) jako przychodów z innych źródeł dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 20 ust. 1ba PDOFizU),

3) formalnego wyznaczenia Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jako miejsca składania m.in. oświadczeń i zawiadomień podatkowych.

Wymienione ustawy weszły w życie 30.4.2018 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.3.2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. z 2018 r. poz. 643)

Rozporządzanie reguluje:

• wzory i treść ewidencji prowadzanej dla celów podatku akcyzowego, w tym ewidencji wyrobów akcyzowych i wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi oraz dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu wyrobów akcyzowych,

• rodzaje dokumentacji dotyczącej wyrobów alkoholowych, w tym szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w tej dokumentacji.

Rozporządzanie zastąpiło obowiązującą dotychczas regulację wydaną na tej samej podstawie prawnej i dotyczącą tych samych zagadnień z 21.12.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2257)

Rozporządzenie weszło w życie 1.4.2018 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 6.3.2018 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów 16.12.2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 579)

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem polegają na przyznaniu uprawnienia do zwrotu podatku od towarów i usług członkom personelu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), zatrudnionym na okres roku lub dłużej, z tytułu nabycia na terytorium kraju, przeznaczonych do ich użytku osobistego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie weszło wżycie 4.4.2018 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 20.3.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zmieniające rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24.2.2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 608)

Rozporządzenie wprowadziło jednolite zasady zwolnienia od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym wyprodukowali do 200 000 hl piwa (w wysokości jak dotychczas 50% kwoty akcyzy) – w przeciwieństwie do wcześniej obowiązującego zwolnienia obecne nie zawiera ograniczeń kwotowych na hektolitr sprzedanego piwa.

Rozporządzenie weszło z życie 24.3.2018 r. (a częściowo – tj. w zakresie zwrotu akcyzy – 1.1.2018 r.)

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – kwiecień 2018
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny