ZMIANY W PRAWIE – Kwiecień 2017

A A A

System monitorowania drogowego przewozu towarów

Ustawa określa zasady monitorowania drogowego przewozu na i przez terytorium Polski niektórych towarów oraz odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie. Nowe przepisy nakładają na podmioty przewożące tzw. towary wrażliwe obowiązek dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru (tzw. SENT) oraz obowiązek uzupełniania i aktualizacji takiego zgłoszenia.

Przewóz towarów wrażliwych objęty jest obowiązkiem zgłoszenia do rejestru SENT prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC.

Za „towary wrażliwe” ustawa uznaje m.in. paliwa, wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkohol etylowy całkowicie skażony oraz susz tytoniowy. Katalog towarów objętych systemem monitorowania może zostać rozszerzony poprzez rozporządzenie do ustawy – w obecnym projekcie rozporządzenia obowiązkiem monitorowania objęte byłyby niektóre typy olejów (np. olej sojowy, słonecznikowy, oliwa z oliwek), a także produkty spożywcze, tj. margaryna.

Systemem monitorowania drogowego będą objęte wszystkie przesyłki towarów wrażliwych powyżej 500 kg masy lub 500 litrów objętości. Obowiązkowi raportowania nie będzie natomiast podlegał przewóz niektórych towarów w niewielkich opakowaniach jednostkowych, nawet jeśli łączna masa czy objętość przesyłki przekroczy wyżej wskazane limity.

Obowiązek zgłoszenia przewozu i jego aktualizacji nałożono na trzy rodzaje podmiotów: podmiot wysyłający, podmiot odbierający oraz przewoźnika.

Ustawa określa ponadto zasady kontroli przewozu towarów. Kontrola obejmuje m.in. weryfikację danych zawartych w dokumentach okazanych przez kierującego oraz dokonanie oględzin towaru, w tym pobranie próbki towaru. Kontrolę przewozu towarów przeprowadzają funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Kontrolę przewozu towarów, przy wykonywaniu swoich ustawowych zadań, mogą również przeprowadzać: funkcjonariusze Policji, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

W przypadku niedopełnienia obowiązków dotyczących zgłoszenia lub zgłoszenia danych niezgodnych ze stanem faktycznym odpowiednio na podmiot wysyłający albo podmiot odbierający nakładana jest kara pieniężna w wysokości 46% wartości netto towaru przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie mniejszej niż 20 000 zł. Także kierujący, który nie będzie dysponował odpowiednimi dokumentami i numerem referencyjnym przesyłki, będzie podlegał karze grzywny.

Ustawa przewiduje, że kary nie będą nakładane przez okres od jej wejścia w życie do 1.5.2017 r., co ma pozwolić podmiotom uczestniczącym w przewozie towarów na wdrożenie nowych regulacji.

Ustawa z 9.3.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Ustawa weszła w życie z dniem 18.4.2017 r.; z dniem 1.5.2017 r. wchodzą w życie przepisy umożliwiające nakładanie kar.

Dz.U. z 2017 r. poz. 708


Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza możliwość rozliczania PIT niektórych podatników przez urzędy skarbowe. Poprzez wypełnienie elektroniczne wniosku PIT-WZ podatnik będzie mógł zlecić urzędowi skarbowemu sporządzenie zeznania podatkowego. Rozliczenie podatku PIT na nowych zasadach będzie możliwe już w przypadku dochodów uzyskanych w 2016 r.

W ramach wniosku PIT-WZ osoby fizyczne są uprawnione do wnioskowania o:

1) wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz

2) korzystanie z innych odliczeń niż odliczenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, oraz

3) przekazywanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Urząd skarbowy sporządzi zeznanie podatkowe w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku przez podatnika. Podatnik otrzyma informację o sporządzeniu zeznania podatkowego na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany we wniosku. Przygotowane przez urząd skarbowy zeznanie podatkowe będzie udostępniane podatnikowi w systemie teleinformatycznym do akceptacji lub odrzucenia. Brak aktywności ze strony podatnika oznacza akceptację zeznania w całości.

W następnych latach wnioski PIT-WZ będzie można składać od 1 stycznia do 15 kwietnia.

Przepisami ustawy nowelizującej wprowadzona została również możliwość składania oświadczeń o przekazaniu 1% przez podatników, za których organy rentowe sporządzają roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A. Złożenie oświadczenia o przekazaniu 1% wybranej OPP wraz z rocznym obliczeniem podatku PIT będzie traktowane jak zeznanie podatkowe.

Ustawa z 9.3.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy

Ustawa weszła w życie 15.3.2017 r.

Dz.U. z 2017 r. poz. 528

 


Opracowanie: Małgorzata Ronatowicz, radca prawny, starszy konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – Kwiecień 2017
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny