ZMIANY W PRAWIE – grudzień 2019

A A A


Rozporządzenie Ministra Finansów z 6.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Zgodnie z nowym rozporządzeniem systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów został również objęty przewóz towarów objętych pozycją CN ex 2711 – propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu, bez względu na ich ilość w przesyłce.

Ustawodawca zastrzegł jednak, że powyższego rozwiązania nie stosuje się do towarów:

1) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;

2) przemieszczanych z zastosowaniem systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (tj. system służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy);

3) przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 61 kg lub objętość nie przekracza 85 litrów.


Dz.U. z 2019 r. poz. 1585

Wejście w życie: 1.12.2019 r.


Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.8.2019 w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi

Omawiane rozporządzenie określa:

1) sposób przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia oraz sposób uwierzytelniania zarejestrowanego użytkownika Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, zwanej PUESC;

2) sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających i przewoźników, podmiotów sprzedających i podmiotów nabywających oraz terminy przesłania zgłoszeń albo uzupełniania zgłoszeń o informację o odbiorze towarów, w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;

3) przypadki, w których jest dokonywane zgłoszenie obejmujące więcej niż jedną przesyłkę;

4) organ Krajowej Administracji Skarbowej, do którego jest przesyłane zgłoszenie w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;

5) wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie, wraz z objaśnieniami.


Dz.U. z 2019 r. poz. 165

Wejście w życie: 1.9.2019 r. z wyjątkiem § 5 ust. 3, ­który wchodzi w życie z dniem 1.2.2020 r. i § 7 ust. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1.12.2019 r.


Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

W świetle nowego aktu prawnego zaświadczenie wydawane w formie dokumentu elektronicznego jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.


Dz.U. z 2019 r. poz. 2344

Wejście w życie: 4.12.2019 r.


Ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Nowa ustawa została uchwalona w celu zwiększenia dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym oraz wzmocnienie ochrony prawnej słabszej strony stosunków gospodarczych, tj. mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do dużych firm. Najistotniejsze zmiany dotyczą zatem przepisów odnoszących się do terminów płatności w transakcjach handlowych.

Zgodnie z omawianą ustawą wykazana podstawa opodatkowania może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego (w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom), która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

Z kolei po stronie dłużnika podstawa opodatkowania podlega (obligatoryjnie) zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane. Zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.


Dz.U. z 2019 r. poz. 1649

Wejście w życie: 1.1.2020 r. z wyjątkiem art. 11, ­który wchodzi w życie z 31.12.2019 r.
Opracowanie: Krzysztof Suchorab, doradca podatkowy i starszy konsultant w MDDP


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – grudzień 2019
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny