ZMIANY W PRAWIE – grudzień 2016

A A A

Podatki pośrednie

Ustawa z 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 1.12.2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: VAT) oraz niektórych innych ustaw, która zawiera rozwiązania ograniczające wyłudzenia VAT takie jak:

1) wprowadzenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie VAT;

2) zmianę warunków ubiegania się o zwrot VAT w terminie 25 dni;

3) zmiany w mechanizmie odwrotnego obciążenia oraz mechanizmie solidarnej odpowiedzialności;

4) ograniczenie stosowania kwartalnych rozliczeń VAT;

5) wprowadzenie obowiązkowego składania deklaracji VAT i informacji podsumowujących drogą elektroniczną;

6) określenie przesłanek odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowanie warunków wykreślenia podatku z rejestru;

7) wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej pełnomocników za zaległości podatkowe zarejestrowanych przez nich podatników.

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzanych przedmiotową ustawą jest możliwość nałożenia sankcji w przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego lub organu kontroli skarbowej, że w złożonej deklaracji podatnik zaniżył kwotę podatku należnego lub zawyżył kwoty nadwyżki podatku naliczonego do zwrotu (a także w innych przypadkach określonych w ustawie). Wysokość sankcji została będzie wynosiła 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego/zawyżenia kwoty zwrotu.

Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej albo w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego podatnik złoży korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i wpłaci kwotę zobowiązania podatkowego lub zwróci nienależną kwotę zwrotu, wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego będzie wynosiła 20% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku.

Projektowane przepisy przewidują również podwyższoną stawkę sankcji (100%) w odniesieniu do podatników dopuszczających się oszustw podatkowych.

Od dodatkowego zobowiązania podatkowego naliczane mają być również odsetki za zwłokę zgodnie z przepisami ­Ordynacji podatkowej (wyłączona jednak będzie możliwość zastosowania podwyższonych stawek odsetek za zwłokę w przypadku takiego zobowiązania).

Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta. Planowana data wejścia w życie nowelizacji to 1.1.2017 r.

Podatki dochodowe

Ustawa z 29.11.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29.11.2016 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca).

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT)

Główna zmiana w zakresie PIT polega na modyfikacji zasad naliczania kwoty zmniejszającej PIT. W ustawie zmie­niającej przyjęto zasadę degresywnej kwoty zmniejszającej podatek, a więc malejącej wraz ze wzrostem dochodów po­datnika.

Zgodnie z przyjętymi regulacjami podatnicy uzyskujący roczne dochody w wysokości nieprzekraczającej kwoty 6600 zł nie zapłacą podatku dochodowego. Dla podatników, których roczne dochody będą mieściły się w przedziale od 6600 zł do 11 000 zł kwota wolna od podatku będzie stopniowo zmniejszać się do dzisiejszego poziomu 3091 zł.

Podatnicy uzyskujący roczne dochody przekraczające 11 000 zł, ale nie przekraczające 85 528 zł będą korzystać z dotychczasowej kwoty wolnej od podatku, tj. 3091 zł. Powyżej dochodu 85 528 zł rocznie kwota wolna będzie ulegała stopniowemu zmniejszeniu, podatnicy zarabiający zaś więcej niż 127 tys. zł nie będą mieli kwoty wolnej.

Ustawa zmieniająca przyjmuje, iż przy obliczaniu zaliczek na PIT kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty 85 528 zł, natomiast w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę 85 528 zł ,zaliczki na PIT nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT)

W zakresie CIT ustawa zmieniająca przewiduje modyfikację dotychczasowego zakresu zwolnień z CIT funduszy inwestycyjnych oraz instytucji wspólnego inwestowania. Zgodnie z przyjętymi regulacjami zwolnieniem podmiotowym nie będą objęte wszystkie fundusze inwestycyjne, a jedynie fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze otwarte, utworzone na podstawie ustawy z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, z wyłączeniem specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamk­niętych.

Ponadto zwolnieniem podmiotowym z CIT będą objęte instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przy czym ustawa zmieniająca zaostrza warunki, jakie instytucje wspólnego inwestowania powinny spełnić, aby korzystać z takiego zwolnienia.

Ustawa wejdzie w życie 1.1.2017 r. z wyjątkiem regulacji dotyczących obowiązywania skali podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2016, które wchodzą w życie z dniem 30.11.2016 r.

Dz.U z 2016 r. poz. 1926

Administracja skarbowa

Ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

W dniu 1.12.2016 r. została podpisana przez Prezydenta ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KASU). Na podstawie KASU zostanie utworzona Krajowa Administracja Skarbowa (dalej: KAS) – wyspecjalizowana administracja rządowa wykonująca zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. Dodatkowo KAS ma zapewniać obsługę i wsparcie podatnika oraz płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych. W ramach KAS będzie wyodrębniona Służba Celno-Skarbowa, stanowiąca jednolitą i umundurowaną formacją tworzoną przez funkcjonariuszy.

Do najważniejszych zadań KAS, wskazanych w art. 2 ust. 1 KASU, należą m.in.:

1) realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, w zakresie których właściwe są inne organy;

2) realizacja dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów;

3) realizacja polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Europejskiej;

4) obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów związanych z przywozem i wywozem towarów;

5) zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych;

6) wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych;

7) rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców.

Ustawa o KAS szczegółowo reguluje sposoby zbierania i wykorzystywania przez organy KAS informacji dotyczących podatników oraz zdarzeń pozostających w związku z powstaniem lub wysokością zobowiązań podatkowych lub należności celnych.

Ponadto przedmiotowa ustawa zawiera regulacje dotyczące zasad prowadzenia kontroli celno-skarbowej. Zgodnie z przepisami KASU wszczęcie kontroli celno-skarbowej będzie następowało z urzędu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia takiej kontroli udzielonego kontrolującemu. Natomiast w przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli, może być ona wszczynana na podstawie okazywanej legitymacji służbowej. Zgodnie z nowymi regulacjami kontrola celno-podatkowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia, przy czym ustawa przewiduje możliwość przedłużenia okresu trwania kontroli.

Ustawa o KAS zawiera ponadto szczegółowe regulacje dotyczące szczególnych uprawnień organów KAS oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Określone w ustawie czynności związane z realizacją zadań KAS mogą być prowadzone również w formie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym także w sposób niejawny. Wskazane w ustawie szczególne uprawnienia będą przysługiwały funkcjonariuszom wykonującym czynności operacyjno-rozpoznawcze.

W związku z utworzeniem KAS uchylone zostaną dotychczas obowiązujące akty dotyczące organizacji administracji podatkowej, a więc: ustawa z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej, ustawa z 21.6.1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, ustawa z 27.8.2009 r. o Służbie Celnej oraz ustawa z 10.7.2015 r. o administracji podatkowej.

Ustawa wejdzie w życie 1.3.2017 r.

Dz.U. z 2016 r. poz. 1947

 

Opracowanie: Katarzyna Adamowicz, doradca podatkowy i starszy konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – grudzień 2016
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny