Zmiany w prawie – grudzień 2013 r.

A A A

Zmiany w PDOPrU i PDOFizU

Prezydent podpisał i ogłoszona została ustawa z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1387 – dalej: ustawa zmieniająca), która wprowadza fundamentalne zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOPrU) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOFizU).

Główne zmiany to:

1) spółki komandytowo-akcyjne (dalej: SKA) staną się co do zasady od 1.1.2014 r. podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: PDOPr); SKA będzie więc opodatkowana na tych samych zasadach jak spółki kapitałowe obecnie; od 1.1.2014 r. SKA sama będzie zobowiązana do rozliczenia podatku, zapłaty zaliczek na podatek w trakcie roku i wypełniania wszelkich obowiązków w zakresie składania deklaracji, sprawozdań finansowych itp.

2) wspólnicy SKA – z tytułu posiadania udziału/akcji SKA będą rozliczać się analogicznie jak wspólnicy spółek kapitałowych (obowiązek podatkowy dla wspólników SKA powstanie co do zasady z datą wypłaty zysku przez SKA) i będzie opodatkowany 19% PDOPr/PDOFiz (podatek będzie pobierany przez SKA w momencie wypłaty zysku, tzw. podatek u źródła).

3) SKA, wypłacając zysk wspólnikom, będzie mogła korzystać ze zwolnienia z podatku u źródła – ale tylko w przypadku zysku wypłacanego akcjonariuszowi (będącego spółką kapitałową).

Przepisy wprowadzone ustawą zmieniającą wywołują wiele wątpliwości, np. dotyczących możliwości stosowania zwolnienia z PDOPr/PDOFiz dla tzw. wymiany udziałów dokonywanej z udziałem SKA (art. 12 ust. 11 PDOPrU odwołujący się do załącznika nr 3 nie wymienia w nim SKA), zasad stosowania przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji do akcjonariuszy SKA z „łamanym rokiem obrotowym”, możliwości korzystania przez SKA ze zwolnienia z podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 PDOPrU wypłacanych do podmiotów powiązanych w UE (zgodnie z art. 21 ust. 9 po zmianach – zwolnienie nie będzie mogło być zastosowane, jeśli wypłacającym należności jest SKA).

Dotychczasowe przepisy PDOPrU/PDOFizU nadal będą mieć zastosowanie do SKA z „łamanym rokiem obrotowym” – do końca przyjętego przez SKA roku obrotowego (dotyczy to zarówno samych SKA, jak i jej wspólników).

Zasada ta nie ma jednak zastosowania do SKA, która:

– powstała po 12.12.2013 r. (dzień wejścia w życie art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej), a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31.12.2013 r., lub

– dokonała zmiany roku obrotowego po 12.12.2013 r. (dzień wejścia w życie art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej).

W tych przypadkach SKA zobowiązana jest bowiem zgodnie z ustawą zmieniającą do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na 31.12.2013 r. Oznacza to, że taka SKA stanie się samodzielnym podatnikiem CIT już od 1.1.2014 r.

Ponadto w PDOFizU zmianie ulegnie brzmienie art. 24 ust. 5d, który przewidywał szczególny sposób ustalania kosztów w przypadku otrzymania wynagrodzenia z tytułu umarzania udziałów/akcji otrzymanych przez podatnika PDOFiz w drodze spadku lub darowizny (kosztem była wartość udziałów/akcji z dnia spadku/darowizny) – co dawało możliwość rozpoznawania wysokich kosztów (jeśli odstęp czasowy między darowizną a umorzeniem nie był znaczny). Nowe brzmienie art. 24 ust. 5d PDOFizU wprowadza konieczność „cofania” się do kosztów historycznie poniesionych przez darczyńcę/ /spadkodawcę na nabycie udziałów/akcji.

Ustawa zmieniająca wprowadza ponadto nowe zasady rozliczania umów o subpartycypację, które mają umożliwić bankom rozliczanie przychodów podatkowych i kosztów w tym samym czasie, tj. co do zasady, w terminie wymagalności spłaty raty kredytu (pożyczki).

Opublikowano w: Dz.U. poz. 1387

Nowa lista deklaracji składanych w drodze elektronicznej

W związku z wprowadzeniem nowych wzorów deklaracji i informacji podatkowych dotyczących podatku akcyzowego [rozporządzenie z 29.10.2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz.U. poz. 1278), które wprowadziło nowe wzory dla deklaracji AKC-PA (4), INF-J (4), AKC-WG (1)] Minister Finansów zaktualizował również listę deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (dodając do listy ww. deklaracje).

Rozporządzenie z 9.12.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej), weszło w życie 14.12.2013 r.

Opublikowano w: Dz.U. poz. 1547

Opracowanie: Anna Pikulska radca prawny, menedżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w prawie – grudzień 2013 r.
Anna Pikulska (opracowanie)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny