ZMIANY W PRAWIE – czerwiec 2019

A A A

Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.4.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

Rozporządzenie określa nowe zasady odliczania „ulgi” z tytułu zakupu kas rejestrujących przez podatników, a także zasady zwrotu tej „ulgi” w sytuacji nienależnego jej wykorzystania lub w sytuacji niespełnienia warunków wykorzystania tej kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, określonych w ustawie o podatku od towarów i usług.

W rozporządzeniu przewiduje się uproszczenie systemu zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas online poprzez wskazanie, że podatnicy podatku od towarów i usług będą mogli dokonać odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kas, co do zasady, w jednej deklaracji VAT, a nie tak jak dotychczas w deklaracjach za kolejne okresy rozliczeniowe. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów podatnicy często musieli dzielić tę kwotę na części. Zgodnie z projektowanymi regulacjami odliczenie może być dokonane w jednej deklaracji VAT, w stosunku do każdej kasy rejestrującej, na którą przysługuje odliczenie z tytułu zakupu kasy online. Zmiana ta jest uproszczeniem w stosunku do uregulowań zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 163).

Rozporządzenie wchodzi w życie z 1.5.2019 r.

Dz.U. z 2019 r. poz. 820


Ustawa z 15.3.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach

Ustawa wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas online, czyli kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego – Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Przesyłanie danych z kas online będzie się odbywało w sposób ciągły i zautomatyzowany i będzie dokonywane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Jednocześnie ustawodawca dopuszcza stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży kasy rejestrujące dotychczas używane przez podatników, tj.: kasy z papierowym zapisem kopii oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii. Przy czym kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii i z elektronicznym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku, jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas. Wycofywanie to będzie odbywało się w sposób ewolucyjny, zróżnicowany w zależności od rodzaju kasy. Kasy z papierowym zapisem kopii nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej. Zatem podatnik stosujący kasę rejestrującą z papierowym zapisem kopii, po zapełnieniu pamięci fiskalnej, będzie musiał nabyć nową kasę, z zapisem elektronicznym lub kasę online.

Producenci i importerzy kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii będą musieli uzyskać potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają funkcje oraz kryteria i warunki techniczne dla tych kas. Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas. Ustawa nie przewiduje obowiązku natychmiastowej wymiany kas rejestrujących na kasy online, poza wyjątkami dotyczącymi określonych branż.

Ustawa wchodzi w życie z 1.5.2019 r.

Dz.U. z 2019 r. poz. 675


Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.4.2019 r. w sprawie kas rejestrujących

Rozporządzenie wprowadza regulacje dotyczące sposobu prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz warunków używania kas online, a także sposobu prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz warunków używania kas rejestrujących z elektronicznym oraz papierowym zapisem kopii – który zasadniczo, w stosunku do treści rozporządzenia Ministra Finansów z 14.3.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363), nie uległ zmianie. Rozporządzenie ponadto doprecyzowuje niektóre regulacje w zakresie stosowania kas i sposobu prowadzenia ewidencji.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1.5.2019 r.

Dz.U. z 2019 r. poz. 816


Rozporządzenie Ministra Finansów z 12.4.2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

Rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2015 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1714 i Dz.U. z 2018 r. poz. 1043).

Załącznikom nr 1, 3, 4, 7 i 8 do rozporządzenia, stanowiącym wnioski o wydanie zezwoleń, zostanie nadane nowe brzmienie poprzez zastąpienie nieaktualnych kodów Nomenklatury Scalonej (CN) w opisach wyrobów energetycznych, w tabelach zawierających zestawienia wyrobów akcyzowych – aktualnymi kodami CN.

Ustawa wchodzi w życie z 1.5.2019 r.

Dz.U. z 2019 r. poz. 745


Ustawa z 4.4.2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Ustawa zmienia ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, ustawę o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, ustawę Ordynacja podatkowa oraz Kodeks karny skarbowy.

Ustawa wchodzi w życie z 30.4.2019 r.

Dz.U. z 2019 r. poz. 694
Opracowanie: Anna Matysiak, starszy konsultant w MDDP

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – czerwiec 2019
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny