Zmiany w Prawie

A A A

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Celem rozporządzenia jest przedłużenie stosowania 0% stawki VAT dla polepszaczy gleby, środków wapnujących, biostymulatorów niemikrobiologicznych, produktów nawozowych mieszanych składających się z nawozu i środka wapnującego oraz podłoży do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych oraz podłoży do upraw grzybów) do 31.12.2022 r., tj. w okresie stosowania, w ramach tarczy antyinflacyjnej, 0% stawki VAT na analogiczne produkty krajowe (środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw, z wyłączeniem podłoży mineralnych).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31.10.2022 r.

Dz.U. z 2022 r. poz. 2222


Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa ta wprowadza zmiany w ustawie z:

 • 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.), dalej: PDOPrU,
 • 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2021 r. poz. 1043), dalej: SpadDarU,
 • 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), dalej: PDOFizU
 • 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), dalej: OrdPU,
 • 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.), dalej: RyczałtU,
 • 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 111 z późn. zm.), dalej: PCCU,
 • 11.4.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), dalej: VATU,
 • 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), dalej: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej,
 • 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 143 z późn. zm.), dalej: AkcU,
 • 6.7.2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 761 z późn. zm.), dalej: ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej,
 • 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.), dalej: ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.), dalej: ustawa z 29.10.2021 r.,
 • 9.6.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265), dalej: ustawa z 9.6.2022 r.,
 • 7.7.2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. poz. 1488), dalej: ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.


Ustawa ma na celu udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych (oraz na zasadzie analogicznego odwzorowania, także niektórych przepisów w podatku dochodowym od osób fizycznych i zryczałtowanym podatku dochodowym) w sposób, który uczyni je bardziej przejrzystymi i jednocześnie zapewni ich większą efektywność z punktu widzenia ich stosowania i celu, jakiemu mają służyć.

Ustawa wprowadza ponadto zmiany w: SpadDarU, OrdPU, PCCU, VATU, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, AkcU, ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej, ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawie z 29.10.2021 r., ustawie z 9.6.2022 r., a także ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Wprowadzone regulacje uwzględniają postulaty zmian i sygnały pochodzące od podatników podatku dochodowego, w tym zarówno małych, średnich, jak i dużych podmiotów oraz organizacji społecznych i zawodowych. Postulaty te dotyczą w szczególności potrzeby uproszczenia systemu podatkowego i doprecyzowania niektórych obowiązujących przepisów.

Do wprowadzonych zmian niniejszą ustawą zaliczyć należy następujące rozwiązania:

 • modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (art. 24ca ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1, 2 lit. b, 3–8, ust. 3 pkt 1–3, ust. 3a, ust. 10 pkt 2 i 3, ust. 14 pkt 4, 5 lit. c i d, pkt 6–12 i ust. 15a oraz art. 38hb PDOPrU),
 • zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika (art. 27b ust. 8 PDOPrU),
 • uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie (art. 2 pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b ustawy z 29.10.2021 r.),
 • zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych (art. 11o PDOPrU i art. 23za PDOFizU),
 • zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC) w zakresie wyeliminowania wątpliwości co do zasad ustalania dochodu CFC (art. 24a ust. 6c, ust. 11), zbycia aktywów w trakcie roku (art. 24a ust. 3f) oraz zmiany mające na celu odpowiednie ujęcie dodatkowych przesłanek CFC wprowadzonych ustawą z 21.10.2021 r. (art. 24a ust. 2 pkt 3 i ust. 3a), jak również analogiczna zmiana art. 30f PDOFizU (art. 30f ust. 2 pkt 3, ust. 3a, ust. 3f, ust. 7c, ust. 12 PDOFizU),
 • zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów (art. 24aa ust. 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 5, 7, 8, 10, 13, 14 i 15 PDOPrU),
 • uchylenie niektórych obowiązków płatników w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz uelastycznienie konstrukcji oświadczenia płatników (emitentów) wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund (art. 26 PDOPrU oraz art. 41 PDOFizU),
 • zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych (art. 15c ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 13f PDOPrU),
 • zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH) (art. 24m i art. 24n PDOPrU),
 • zmiany w przepisach dotyczących ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników o charakterze dostosowawczym, wynikające ze zmian wprowadzonych w PDOFizU (art. 18db ust. 2 PDOPrU),
 • zmiany w przepisach dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej (art. 18ed PDOPrU),
 • zmiany w przepisach dotyczących obowiązku przesyłania ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 9 ust. 1c PDOPrU),
 • uproszczenie przepisów o tzw. uldze na złe długi (art. 18f ust. 19 PDOPrU, art. 26i ust. 19 PDOFizU i art. 11 ust. 18 RyczałtU), jak również ich doprecyzowanie (art. 18f ust. 1a i ust. 2 PDOPrU),
 • zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (art. 7aa ust. 5 pkt 1 i ust. 9 pkt 4, art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 3 pkt 2 i ust. 5, art. 28m ust. 4a i 5, art. 28n ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 28r ust. 3 oraz art. 28t ust. 1 pkt 1 i 2 PDOPrU),
 • zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15 ust. 4h PDOPrU),
 • zmiana przepisów dotyczących procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków (art. 24b ust. 15 i 16 PDOPrU i art. 30g ust. 15 i 16 PDOFizU),
 • doprecyzowanie przepisów w zakresie, w jakim nakładają na Ministra Finansów obowiązek udostępniania wzorów deklaracji (art. 28a ust. 1 i 2 PDOPrU, art. 45b ust. 1 i 2 PDOFizU, art. 52 ust. 1 i 2 RyczałtU oraz art. 84 ust. 2–4 ustawy z 29.10.2021 r.),
 • zmiana przepisu dotyczącego obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych (art. 82 § 1c OrdPU),
 • zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej poprzez uregulowanie sytuacji, gdy ubezpieczony przedsiębiorca (ryczałtowiec) nie przekaże do ZUS informacji o miesięcznym przychodzie z działalności gospodarczej (art. 81 ust. 2zc ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej),
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe (PGK) (art. 69b ustawy z 29.10.2021 r.),
 • zmiana porządkująca przepisy PDOFizU dotyczące oświadczeń i wniosków, jakie podatnicy składają płatnikom w celach poboru zaliczek na podatek, a także w zakresie części podatku należnego przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego (wzrost z 1% do 1,5%) (art. 1 pkt 20 i pkt 37 lit. b oraz art. 18a ustawy z 9.6.2022 r.),
 • zmiana dostosowująca przepisy PDOFizU dotyczące sporządzania przez administrację podatkową zeznania podatkowego o możliwość udostępnienia także nowej informacji o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+ (PIT–DZ) w usłudze Twój e-PIT (art. 45cd PDOFizU),
 • zmiana polegająca na rozszerzeniu uprawnień płatnika do składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty (PDOFizU),
 • zmiana przepisów dotyczących pierwszego terminu składania JPK/CIT w przypadku wcześniejszego zakończenia roku podatkowego (art. 66 ust. 3 i art. 89 pkt 4 i 5 ustawy z 29.10.2021 r.),
 • zmiana przepisów związana z koniecznością wydłużenia wprowadzonych działań antyinflacyjnych oraz utrzymania stawek VAT na dotychczasowym poziomie w związku z ciągłym wzrostem inflacji oraz negatywnymi dla polskiej gospodarki i społeczeństwa skutkami wojny prowadzonej w Ukrainie (art. 146da–146dc i art. 146ea–146ee VATU; art. 163d, art. 164a, art. 164b AkcU; art. 11b ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej; art. 79 ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom),
 • zmiana przepisów zmierzająca do digitalizacji obowiązków informacyjnych notariuszy w zakresie zdarzeń prawnych zawartych w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeniach spadkowych (art. 84 § 1 i 2 oraz art. 84a OrdPU, art. 18 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 pkt 3 SpadDarU, art. 10 ust. 3a pkt 3 i ust. 4 pkt 3 PCCU i art. 72 ust. 6 pkt 7a ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).


Zmiany w zakresie VAT weszły w życie z dniem 30 i 31.10.2022 r.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1.1.2023 r.

Dz.U. z 2022 r. poz. 2180


Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozporządzenie zostało ogłoszone w związku z nowelizacją przepisów ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), zwanej dalej: ­PDOFizU, wynikającą z ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105, 2349, 2427 i 2469).

Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 23zf ust. 8 PDOFizU, minister właściwy do spraw finansów publicznych określa w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres danych i informacji oraz treść oświadczenia zawartych w informacji o cenach transferowych, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej sporządzenia, uwzględniając konieczność zapewnienia dokonywania prawidłowej analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.

Znowelizowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie zakresu danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych do znowelizowanych przepisów ustawy w zakresie cen transferowych, a w szczególności:

 • określenie ograniczonego zakresu informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych przez podmioty zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, które są zobowiązane do złożenia informacji o cenach transferowych (art. 23zf ust. 4 PDOFizU),
 • określenie ograniczonego zakresu informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych dla transakcji, o których mowa w art. 23zc ust. 3a PDOFizU,
 • określenie sposobu wykazywania dodatkowych informacji dla transakcji, o których mowa w art. 23za PDOFizU,
 • określenie treści oświadczenia podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane (art. 23zf ust. 2 pkt 7 PDOFizU).


Ponadto rozporządzenie przewiduje także ograniczenie zakresu wymaganych danych w informacji o cenach transferowych składanych za rok obrotowy, który rozpoczął się po 31.12.2020 r., a najpóźniej 31.12.2021 r. dla transakcji kontrolowanych, spełniających warunki o których mowa w art. 23r, art. 23s oraz art. 23zc ust. 3a PDOFizU. Zmiana ta uzasadniona jest m.in. nowelizacją przepisu art. 23zc ust. 3a ustawy, który stosuje się do dokumentacji cen transferowych sporządzanej za rok podatkowy rozpoczynający się po 31.12.2020 r.


Rozporządzenie weszło w życie z dniem 28.9.2022 r.

Dz.U. z 2022 r. poz. 1923


Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.12.2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2442 oraz z 2022 r. poz. 724 i 1368) – rozszerzyło zakres czynności objętych bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania o usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

W związku z utrzymującym się stanem zerwanych łańcuchów dostaw oraz sygnalizowanymi w związku z tym, przez przedsiębiorców tej branży, problemami z nabyciem i instalacją urządzeń fiskalnych – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców postanowiono o ponownym przesunięciu terminu obowiązkowej fiskalizacji w tej branży.

Z kolei obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących dla usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej), został przesunięty do 1.2.2023.


Rozporządzenie weszło w życie z dniem 21.9.022 r.

Dz.U. z 2022 r. poz. 2029


Rozporządzenie Ministra Finansów z 6.9.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego

Zgodnie z treścią przepisu § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 6.7.2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz.U. poz. 1426) w e-Urzędzie Skarbowym będą wydawane automatycznie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS–W).


Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7.9.2022 r.

Dz.U. z 2022 r. poz. 1887


Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Rozporządzenie zostało wprowadzone w związku z nowelizacją przepisów ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.), zwanej dalej: ­PDOPrU, wynikającą z ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105, 2349, 2427 i 2469).

Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 11t ust. 8 ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych i informacji oraz treść oświadczenia zawartych w informacji o cenach transferowych, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej sporządzenia, uwzględniając konieczność zapewnienia dokonywania prawidłowej analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu dostosowanie zakresu danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych do znowelizowanych przepisów ustawy w zakresie cen transferowych, a w szczególności określenie:

 • ograniczonego zakresu informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych przez podmioty zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, które są zobowiązane do złożenia informacji o cenach transferowych (art. 11t ust. 4 PDOPrU),
 • ograniczonego zakresu informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych dla transakcji, o których mowa w art. 11q ust. 3a PDOPrU,
 • sposobu wykazywania dodatkowych informacji dla transakcji, o których mowa w art. 11o PDOPrU,
 • treści oświadczenia podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane (art. 11t ust. 2 pkt 7 PDOPrU).


Rozporządzenie przewiduje także ograniczenie zakresu wymaganych danych w informacji o cenach transferowych składanych za rok obrotowy, który rozpoczął się po 31.12.2020 r., a najpóźniej 31.12.2021 r. dla transakcji kontrolowanych spełniających warunki, o których mowa w art. 11f, art. 11g, oraz dla transakcji, o których mowa w art. 11q ust. 3a ustawy. Zmiana ta uzasadniona jest m.in. nowelizacją przepisu art. 11q ust. 3a ustawy, który stosuje się do dokumentacji cen transferowych sporządzanej za rok podatkowy rozpoczynający się po 31.12.2020 r.


Rozporządzenie weszło w życie z dniem 28.9.2022 r.

Dz.U. z 2022 r. poz. 1934
Opracowanie: Anna Matysiak, doradca podatkowy i menedżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w Prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny