Zmiany w Prawie

A A A

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług

Rozporządzeniem tym został określony nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, tj. VAT-R(16). Stanowi to wykonanie regulacji zawartej w przepisie art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: VATU), w związku ze zmianami, które wprowadza w niej ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105 z późn. zm.).

Wyżej wymieniona ustawa wprowadziła nowy rodzaj podatnika – grupę VAT. Co ważne, nowo wprowadzony przepis art. 96 ust. 3b VATI nakłada na przedstawiciela grupy VAT obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, wraz z umową o utworzeniu grupy VAT, celem umożliwienia zarejestrowania jej jako podatnika VAT. W związku z tym zasadne było zaktualizowanie wzoru zgłoszenia VAT-R(15) o pole umożliwiające oznaczenie, że podatnik jest grupą VAT.

Co więcej, art. 43 ust. 22–24 VATU umożliwia podatnikom zrezygnowanie ze zwolnienia usług finansowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38–41 tej ustawy. Warunkiem stosowania opodatkowania usług finansowych jest jednak pisemne zawiadomienie naczelnika US o wyborze opodatkowania tych usług. W celu ułatwienia podatnikom skorzystania z powyższej opcji wprowadza się również możliwość wyboru tej opcji poprzez aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego. Ten wybór będzie również poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu VAT-R. W zaktualizowanym formularzu VAT-R zostały bowiem dodane pola 41–45, umożliwiające wskazanie w formularzu opcji wyboru opodatkowania oraz okresu (miesiąc bądź kwartał), od którego wybiera się stosowanie tej opcji. Analogiczna możliwość została przewidziana dla sytuacji powrotu do stosowania zwolnienia z VAT tych usług (art. 43 ust. 23 i 24 VATU).

Co niezwykle ważne, w celu ułatwienia wypełnienia obowiązków rejestracyjnych przez osoby posługujące się językiem angielskim – formularz VAT-R(16) zawiera dodatkowo tłumaczenie w tym właśnie języku. Jest to rozwiązanie, które znacząco ułatwi procedurę rejestracji do VAT podmiotom zagranicznym.

Rozporządzenie weszło w życie z 22.7.2022 r.

Dz.U. z 2022 r. poz. 1437


Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich

Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 18.1.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy wprowadzono nowe wzory znaków akcyzy na wyroby winiarskie. Dodatkowo zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy z 6.12.008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 143) dotychczasowe wzory znaków akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich zachowują z 31.12.2022 r.

Obecnie większość wyrobów winiarskich będących w sprzedaży w sklepach, restauracjach, hurtowniach, a także będących w magazynach producentów i importerów jest jeszcze oznaczona jest starymi banderolami. Stąd rozporządzenie zakłada przedłużenie do 31.12.2023 r. okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich przed 1.1.2022 r., których wzory zostały określone w poz. IV i VIII załącznika nr 1 oraz w poz. IV w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 7.6.2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1147 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 13.2.2021 r.

Powyższe nie będzie miało jednak zastosowania do znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe importowanych lub ­nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich, których wzory określono w poz. IV w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z 7.6.2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, w brzmieniu obowiązującym przed 13.2.2021 r., sprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 31.12.2021 r.

Rozporządzenie weszło w życie z 14.7.2022 r.

Dz.U. z 2022 r. poz. 1357


Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Rozporządzenie to jest wykonaniem regulacji określonej w art. 27 ust. 4c ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOPrU). Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw finansów publicznych ma prawo wyznaczenia, w drodze rozporządzenia, innego organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1e PDOPrU oraz udostępniania ich naczelnikom US.

W rozporządzeniu tym zostały określone wyznaczone organy KAS, określony zakres ich wyznaczenia oraz terytorialny zakres ich działania. Rozporządzenie to jest wydawane w celu zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji spraw. Do wykonywania zadań w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1e pkt 1 PDOPrU, składanych przez spółki nieruchomościowe oraz udostępniania tych informacji naczelnikom urzędów skarbowych, wyznaczony został:

1) naczelnik urzędu skarbowego:

a) właściwy dla spółki nieruchomościowej albo

b) właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dla adresu siedziby spółki nieruchomościowej, jeżeli spółka nieruchomościowa jest podmiotem transparentnym, ale ma adres siedziby na terytorium Polski;

2) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego US w Radomiu, jeżeli spółka nieruchomościowa nie ma ustalonego odpowiednio na ostatni dzień jej roku podatkowego albo roku obrotowego adresu siedziby na terytorium Polski.


Do wykonywania zadań w zakresie przyjmowania i obsługi informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1e pkt 2 PDOFizU, składanych przez podatników oraz udostępniania tych informacji naczelnikom US, wyznaczony został:

1) naczelnik US właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych według adresu siedziby podatnika będącego wspólnikiem spółki nieruchomościowej, jeżeli podatnik ten ma adres siedziby na terytorium Polski;

2) Naczelnik Trzeciego US w Radomiu, jeżeli podatnik będący wspólnikiem spółki nieruchomościowej nie ma adresu siedziby na terytorium Polski.


Przepisy rozporządzenia, wyznaczając organy uprawnione do przyjmowania i obsługi informacji dotyczących spółek nieruchomościowych, nie nakładają żadnych dodatkowych obowiązków na spółki nieruchomościowe oraz na podatników.

Przepisy rozporządzenia określają kwestie stricte techniczne i będą miały wpływ na organizację gromadzenia i przepływu informacji w ramach organów Krajowej Administracji Skarbowej.

Rozporządzenie weszło w życie z 20.7.2022 r.

Dz.U. z 2022 r. poz. 1508


Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy jest implementacja dyrektywy Rady (UE) 2019/2235 z 16.12.2019 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii (Dz.Urz. UE L 336 z 30.12.2019).

Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 i 974), ustawie z 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 509 oraz z 2022 r. poz. 613), ustawie z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 143), ustawie z 24.7.2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. z 2020 r. poz. 2145), ustawie z 6.7.2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 761), ustawie z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 r. poz. 171), ustawie z 9.12.2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2349).

Wprowadzone zmiany polegają m.in. na:

1) ujednoliceniu opodatkowania VAT działań obronnych w ramach Unii Europejskiej i NATO;

2) uregulowaniu zasad dotyczących wywozu i tranzytu na terytorium Ukrainy sprzętu opancerzonego lub ochronnego, konstrukcji oraz ich elementów składowych, oznaczonych kategorią LU13, a także nabycia w celu wywozu na terytorium Ukrainy kamizelek kuloodpornych, hełmów wojskowych i policyjnych, ochraniaczy twarzy, kończyn i innych części ciała; przypadku wywozu lub tranzytu takiego sprzętu na terytorium Ukrainy wystarczające jest zgłoszenie tego faktu ministrowi właściwemu do spraw gospodarki;

3) przedłużeniu obowiązywania przepisów epizodycznych statuujących zwolnienie od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, a także przepisów epizodycznych, które przewidują obniżenie stawek akcyzy z kwoty 232 zł/1000 litrów do kwoty 97 zł/1000 litrów dla wskazanych olejów napędowych i opałowych oraz pozostałych paliw opałowych;

4) przedłużeniu obowiązywania wyłączenia od opodatkowania sprzedaży detalicznej podatkiem od sprzedaży detalicznej określonych: benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa oraz gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych.


Ustawa weszła w życie z 1.7.2022 r. z wyjątkami.

Dz.U. z 2022 r. poz. 1137.


Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Niniejszą ustawą wprowadzono zmiany w: ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawie z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawie z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawie z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawie z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawie z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawie z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie z 9.3.2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, ustawie z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, ustawie z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

I. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych:

1. Preferencje dla osób samotnie wychowujących dzieci

Pierwsza grupa zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy preferencji podatkowych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Niniejsza ustawa uchyla przepis uprawniający osoby samotnie wychowujące dzieci do pomniejszenia podatku o kwotę 1500 zł, a jednocześnie przywraca preferencję w postaci wspólnego rozliczania się tej kategorii podatników z dziećmi.


2. Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci

W wyniku wprowadzonych przepisów katalog dochodów dziecka, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, rozszerzono o rentę rodzinną. Oznacza to, że także w tym przypadku do dochodów małoletniego będzie miała zastosowanie odrębna kwota wolna od podatku.


3. Zmiany w zakresie stawek podatkowych, ulga dla kasy średniej, hipotetyczny podatek dochodowy

W drodze wprowadzonych przepisów stawka stosowania w pierwszym przedziale skali progresywnej zostaje obniżona z 17% do 12%. Jednocześnie ustawa uchyla przepisy dotyczące tzw. ulgi dla klasy średniej. Należy podkreślić, że opodatkowanie według zmienionej stawki ma dotyczyć dochodów uzyskanych w roku 2022. Ponieważ nie można wykluczyć wyjątkowej sytuacji, w której obliczenie podatku zgodnie z przepisami wprowadzonymi w drodze ustawy Polski Ład byłoby bardziej korzystne dla podatnika niż zastosowanie stawki 12%, a same zmiany wchodzą w życie w trakcie roku podatkowego, ustawa wprowadza konstrukcję tzw. hipotetycznego podatku należnego za rok 2022. Hipotetyczny podatek należny za 2022 r. będzie obliczany od dochodów uzyskanych w 2022 r. zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu wprowadzoną ustawą, przy czym przy jego obliczaniu będzie się uwzględniać tzw. ulgę dla klasy średniej oraz skalę podatkową obowiązującą w okresie od 1 stycznia do 30.6.2022 r. Jeśli podatek należny za 2022 r. będzie wyższy od hipotetycznego podatku należnego za ten rok, właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwróci podatnikowi kwotę tej różnicy. Hipotetyczny podatek należny wyklucza sytuację, w której podatnik mógłby stracić na zmianach wprowadzonych w trakcie roku podatkowego. Konstrukcja hipotetycznego podatku należnego będzie miała zastosowanie do tych podatników, którzy w 2022 r. uzyskali przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł.


4. Zmiany w zakresie przepisów normujących tzw. ulgę na zabytki

Wprowadzona ustawa uchyla przepis statuujący podstawę prawną do pomniejszenia podstawy obliczenia podatku o wydatki poniesione na zakup zabytku. Druga modyfikacja polega na wprowadzeniu zastrzeżenia, iż w przypadku odliczenia wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, prawo do pomniejszenia podstawy obliczenia podatku przysługuje pod warunkiem, że po poniesieniu takich wydatków podatnik uzyskał zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzające wykonanie prac lub robót.

Jednocześnie uchylono przepisy przewidujące ulgę podatkową w przypadku wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do ewidencji zabytków.


5. Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty zmniejszającej podatek

Na skutek zmian wprowadzonych w drodze niniejszej ustawy podatnik, zamiast jednego, będzie mógł wskazać do trzech płatników, którzy mogą zastosować kwotę zmniejszającą podatek. W przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego płatnika, podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie o stosowanie pomniejszenia, jeżeli łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu nie przekracza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek, w tym również gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym. W oświadczeniu o stosowaniu pomniejszenia podatnik będzie wykazywać, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą: 1/12, 1/24 albo 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.


6. Modyfikacja katalogu przychodów w PIT i CIT


7. Modyfikacja zwolnień podmiotowo-przedmiotowych

W drodze niniejszej ustawy katalog przychodów podlegających wskazanemu zwolnieniu podlega rozszerzeniu o przychody z zasiłku macierzyńskiego.

W myśl wprowadzonych przepisów podatnicy rozliczający podatek dochodowy w formie tzw. podatku liniowego będą mogli pomniejszyć podstawę obliczenia podatku o składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym (na podstawie ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym podatkiem liniowym. Łączna wysokość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć w roku podatkowym kwoty 8700 zł. Możliwość odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie także uwzględniana przy ustalaniu podstawy obliczania daniny solidarnościowej.


9. Przekazanie 1% podatku dochodowego

Ustawa zwiększa ułamek należnego podatku, który podatnik będzie mógł przekazać na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego z 1% do 1,5%.


II. Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

W myśl wprowadzonych regulacji podatnik korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie mógł pomniejszyć kwotę przychodów o 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu bądź za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w tej formie.

Modyfikacji uległy również terminy płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ustawa wprowadza także możliwość uwzględnienia kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej.

Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie trybu i warunków płatności podatku rozliczanego w formie karty podatkowej oraz obowiązków instrumentalnych podatników.

Ustawa weszła w życie z 1.7.2022 r. z wyjątkami

Dz.U. z 2022 r. poz. 1265


Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

W wyniku objęcia bezwzględnym obowiązkiem ewidencji za pomocą kas rejestrujących o usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), także usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej), powstała konieczność dostosowania regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 26.5.2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania do wymagań związanych z tego typu działalnością.

Projekt rozporządzenia zmieniającego wprowadza regulacje dostosowujące wymagania techniczne do warunków środowiskowych, jakie panują w myjniach samochodowych, tj. duża wilgoć, brak obsługi. Co ważne, wprowadzone przepisy przewidują możliwość rezygnacji z obowiązku łączenia z drukarką kasy rejestrującej do obsługi myjni.

Rozporządzenie weszło w życie z 29.6.2022 r.

Dz.U. z 2022 r. poz. 1252.


Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.12.2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2442 oraz z 2022 r. poz. 724) – rozszerzyło zakres czynności objętych bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania o usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej). W związku z sygnalizowanymi przez przedsiębiorców tej branży problemami z nabyciem i instalacją urządzeń fiskalnych wywołanymi m.in. zerwanymi łańcuchami dostaw – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców postanowiono o przesunięciu terminu obowiązkowej fiskalizacji w tej branży.

Wprowadzono odroczenie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących dla usług mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej), do 30.9.2022 r.

Rozporządzenie weszło w życie z 30.6.2022 r.

Dz.U. z 2022 r. poz. 1368.
Opracowanie: Anna Matysiak, doradca podatkowy i menedżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w Prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny