Zmiany w Prawie

A A A

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Głównym celem zmian jest wprowadzenie mechanizmu przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz przeznaczenia dodatkowego wsparcia dla firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Ponadto na podstawie znowelizowanego przepisu art. 32 ust. 3 PDOFizU uznano również, że płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł), również gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym.

W przepisie przejściowym przesądzono, że wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowują moc. W związku z tym podatnicy nie będą zmuszeni składać ponownie PIT-2.

Dodawany art. 22a ustawy z 2.3.2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. z 2020 r. poz. 452) określa wzory obliczenia podatku od wydobycia miedzi (ust. 1) i srebra (ust. 2) w tym okresie. Oznacza, że stosując art. 7 ust. 2 i 4 ustawy z 2.3.2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatnik będzie w okresie od 1 stycznia do 30.11.2022 r. stosował te przepisy, uwzględniając wzór wskazany odpowiednio w art. 22a ust. 1 i 2 tej ustawy. Nowy wzór przewiduje ustalenie stawek podatku w oparciu o zmniejszony o 0,25 współczynnik (obecnie współczynnik ten wynosi 0,85, a po zmianie będzie wynosił 0,6).

Obowiązujący wymiar podatku, przy aktualnych cenach miedzi na rynkach światowych, ogranicza możliwości rozwojowe podatników i zdolność do konkurowania na globalnym rynku metali. Dlatego proponuje się obniżenie w okresie od 1 stycznia do 30.11.2022 r. obowiązujących stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra o ok. 30%.


Ustawa weszła w życie z 10.3.2022 r.

Dz.U. z 2022 r. poz. 558


Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Ustawa z 24.2.2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (Dz.U. poz. 501) określa zasady i tryb przyznawania oraz realizacji wsparcia gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC w postaci świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego, które jest realizowane przy użyciu dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia.

Jednym z kluczowych elementów procesu jest możliwość zawnioskowania o przyznanie świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego, w tym dekodera TV. Wniosek taki będzie mógł zostać złożony w placówce pocztowej i w tej placówce będzie wydawany dokument, przy użyciu którego będzie mógł dokonać zakupu. Aby jeszcze bardziej ułatwić ten proces, przewiduje się, w oparciu o przepisy wprowadzonej ustawy, możliwość zakupu odbiornika cyfrowego niezawierającego wyświetlacza obrazu (dekodera TV) bezpośrednio w placówce pocztowej. Jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – dostawa wyrobów elektronicznych podlega obligatoryjnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W celu ułatwienia procesu zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej i wsparcia gospodarstw domowych zaproponowano możliwość zakupu odbiornika cyfrowego niezawierającego wyświetlacza obrazu (dekodera TV) bezpośrednio w placówce pocztowej. W związku z tym zaproponowano zwolnienie operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych, ­wybranego na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) z obowiązku prowadzenia ewidencji dostawy tych odbiorników, dokonywanej na zasadach określonych w ustawie z 24.2.2022 r. Kwestia zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących nie podlega harmonizacji w ramach UE.


Rozporządzenie weszło w życie z dniem 21.1.2022 r.

Dz.U. z 2022 r. poz. 724


Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zaniechać w całości lub w części ­poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie.

Przedmiotowe rozporządzenie zwalnia kredytobiorców będących osobami fizycznymi z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od kwot wierzytelności umorzonych przez kredytodawcę z tytułu zaciągniętego przed dniem 15.1.2015 r. kredytu na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, jeśli kredyt dotyczy jednej inwestycji mieszkaniowej i kredytobiorcy nie skorzystali uprzednio z umorzenia wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na inną inwestycję mieszkaniową. Zwolnienie obejmie również przychody z tytułu zapłaty kwoty kredytu zaciągniętego przed 15.1.2015 r. na cele mieszkaniowe i zabezpieczonego hipotecznie, poniżej jego wartości nominalnej w związku z zastosowaniem przez kredytodawcę ujemnych stóp referencyjnych.

Konsekwencją wydania przedmiotowego rozporządzenia będzie brak obowiązku przekazywania przez kredytodawców kredytobiorcom oraz właściwym dla kredytobiorców urzędom skarbowym informacji PIT-11 o wysokości osiągniętego za ich pośrednictwem przychodu z innych źródeł.

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych przedmiotowe rozporządzenie pozwoli im na odliczenie od dochodów kwot stanowiących równowartość umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów, od tej części kapitału, od której następuje zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.


Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15.3.2022 r.

Dz.U. z 2022 r. poz. 592


Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie rozporządzenia przedłuża się do 30.6.2022 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:

1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1.12.2021 r. do 28.2.2022 r.,

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku – o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, 1927, 2105, 2106, 2269 i 2427; dalej jako PDOPrU).


Przedłuża się do 30.6.2022 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin, o którym mowa w art. 28r ust. 1 PDOPrU, do złożenia deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1.12.2021 r. do 28.2.2022 r.

Przedłuża się do 30.6.2022 r. termin do wykonania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązków, o których mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 i 4 PDOPrU, jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od 1.1.2022 r. do 1.3.2022 r.


Rozporządzenie weszło w życie z dniem 19.3.2022 r.

Dz.U. z 2022 r. poz. 639
Opracowanie: Anna Matysiak, menedżer w MDDP

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w Prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny