Zmiany w Prawie

A A A

Zmiana rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

W związku z przedłużającym się stanem epidemii COVID-19 projektodawca uznał, iż uzasadnione jest przedłużenie stosowania obniżonej czasowo stawki VAT do wysokości 0% dla darowizn/nieodpłatnych świadczeń określonych towarów/usług w obszarze ochrony zdrowia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka ta mogła być stosowana do 31.12.2021 r.

Ponadto uznano, iż w związku z rosnącymi cenami gazu, energii elektrycznej i cieplnej zasadne jest obniżenie stawki VAT na gaz ziemny i energię cieplną (z 23% do 8%) oraz energię elektryczną (z 23% do 5%).

Celem niniejszego rozporządzenia jest:

a) przedłużenie możliwości czasowego stosowania – do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – stawki 0% dla darowizn/nieodpłatnych świadczeń określonych towarów/usług w obszarze ochrony zdrowia,

b) czasowe (od 1 stycznia do 31.3.2022 r.) obniżenie stawki VAT do 8% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00),

c) czasowe (od 1 stycznia do 31.3.2022 r.) obniżenie stawki VAT do 8% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii cieplnej,

d) czasowe (od 1 stycznia do 31.3.2022 r.) obniżenie stawki VAT do 5% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii elektrycznej (CN 2716 00 00).


Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31.12.2021 r.

Dz.U. z 2021 r. poz. 2350


Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników PDOFiz podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków

Rozporządzenie wprowadza przepisy umożliwiające przedłużenie terminu do wpłaty podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków o kolejne 2 lata.

Oznacza to, że podatek należny od dochodów z niezrealizowanych zysków wynikających z miesięcznych deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe od 1.1.2019 r. do 30.11.2023 r. podatnik będzie płacił do 31.12.2023 r. Natomiast, podatek z niezrealizowanych zysków od składników majątku, które zostaną utracone przed 1.12.2023 r. będzie płatny do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata przez podatnika w całości lub części tego składnika majątku. Przedłużenie terminu zapłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków do czasu zbycia składnika majątku lub jego utraty w inny sposób (np. umorzenia lub wykupu) ma na celu ułatwienie podatnikom wykonania zobowiązania podatkowego (zapłaty podatku) do czasu otrzymania przez nich środków pieniężnych (w przypadku gdy utrata ma charakter odpłatny) lub gdy podatnicy zdecydują się nieodpłatnie przekazać majątek (np. w formie darowizny).

Przedłużenie terminu zapłaty podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków do czasu zbycia składnika majątku lub jego utraty w inny sposób (np. umorzenie lub wykup) miało na celu ułatwienie podatnikom wykonania zobowiązania podatkowego (zapłaty podatku) do czasu otrzymania przez nich środków pieniężnych (w przypadku gdy utrata ma charakter odpłatny) lub gdy podatnicy zdecydują się nieodpłatnie przekazać majątek (np. w formie darowizny).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 25.12.2021 r.

Dz.U. z 2021 r. poz. 2409


Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Rozporządzenie uwzględnia mające obowiązywać od 1.1.2022 r. przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób ­fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105) przewiduje zmiany:

a) w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne polegające na dodaniu dwóch nowych stawek ryczałtu, tj. 12% i 14%;

b) w ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych, w tym w zakresie zasad prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1.1.2022 r.

Dz.U. z 2021 r. poz. 2414

Ustawa o zmianie AkcU oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Głównym celem wprowadzonych zmian w ustawie z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.; dalej jako AkcU) oraz w ustawie z 6.7.2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1293) jest realizacja działań w obszarze podatków, zmierzających do powstrzymania wzrostu inflacji.

Prowadzone zmiany mają na celu:

a) czasową obniżkę stawek podatku na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG. Zaproponowano także wprowadzenie zwolnień dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe;

b) czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw.


Wprowadzone zmiany w AkcU spowodują obniżenie stawek akcyzy na ww. wyroby energetyczne do wysokości minimum akcyzowego (wliczając opłatę paliwową i opłatę emisyjną) w taki sposób, że wysokość opłaty emisyjnej i opłaty paliwowej pozostaną w 2021 r. i 2022 r. na dotychczasowym poziomie.

Ustawa weszła w życie z dniem 18.12.2021 r.

Dz.U. z 2021 r. poz. 2349


Ustawa o zmianie PDOFizU i PDOPrU

Ustawa wprowadza zmiany w ustawach z:

a) 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), dalej: PDOFizU,

b) 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.), dalej: PDOPrU,

c) 17.6.1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.),

d) 29.9.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217),

e) 20.10.1994 r o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1670), dalej: SSEU,

f) 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1171 z późn. zm.),

g) 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.),

h) 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.),

i) 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm.),

j) 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 291),

k) 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2021 r. poz. 408 z późn. zm.),

l) 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 815),

m) 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), dalej: VATU,

n) 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.),

o) 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. poz. 722 z późn. zm.),

p) 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 r. poz. 287),

q) 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 422 z późn. zm.),

r) 9.3.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2021 r. poz. 626),

s) 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162),

t) 6.3.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2296),

u) 10.5.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1752),

v) 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200),

w) 9.1.2020 r. o dodatkowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. poz. 321).


Celem nowo wprowadzonych przepisów jest m.in.:

1) w zakresie PDOFizU:

– obniżenie klina podatkowego i zwiększenie jego progresywności. Cel ten jest realizowany poprzez dokonanie zmian polegających na: a) podwyższeniu do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników podatku dochodowego od osób fizycznych obliczających podatek według skali podatkowej; b) podwyższeniu do 120 000 zł progu dochodowego rozpoczynającego drugi przedział dochodów, do których ma zastosowanie 32% stawka podatku; c) wprowadzeniu „ulgi dla klasy średniej”.

– wprowadzenie nowej ulgi tzw. ulgi na powrót, odliczanej od podatku;

– umożliwienie stosowania preferencji przez małżonków, którzy zawarli związek małżeński w trakcie roku oraz poszerzenie prawa do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci;

– zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury zwrotu podatku (ang. WHT refund);

– wprowadzenie zmian o charakterze upraszczająco-porządkującym w zakresie przepisów o cenach transferowych, m.in. uproszczenie zasad podpisywania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, nowe zwolnienia dokumentacyjne, wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych, uproszczenie zasad dokonywania korekt cen transferowych, zmiana sankcji z KKS;

– możliwość odliczenia w ramach ulgi B+R kosztów kwalifikowanych wymienionych w ustawach podatkowych w wysokości 200%, również kosztów kwalifikowanych dotyczących uzyskania i utrzymania patentu.

2) w zakresie PDOPrU:

– uproszczenie i doprecyzowanie istniejących regulacji w zakresie ryczałtu od dochodów spółek, jak również rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wyboru opodatkowania ryczałtem;

– modernizacja przepisów w zakresie ulgi B+R; symultaniczne korzystanie z ulgi B+R i preferencji IP Box; ulga na innowacyjnych pracowników;

– uproszczenie reguł związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem podatkowych grup kapitałowych;

– wprowadzenie zmian o charakterze upraszczająco-porządkującym w zakresie przepisów o cenach transferowych;

– wprowadzenie tzw. ulgi na robotyzację, pozwalającej na zmniejszenie obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania niezbędnego do obsługi tych robotów;

– zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury zwrotu podatku (ang. WHT refund);

– ulga konsolidacyjna.

3) w zakresie VATU:

– umożliwienie podmiotom powiązanym finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie wspólnego rozliczania dla potrzeb podatku od towarów i usług – tworzenie tzw. Grupy VAT;

– opodatkowanie usług finansowych;

– wprowadzenie szybkiego zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych;

– czasowe ograniczenia niektórych preferencji w VAT w przypadku podatników, którzy nie będą przestrzegać wprowadzanego obowiązku pozostawania w gotowości do przyjmowania płatności bezgotówkowych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1.1.2022 r.

Dz.U. z 2021 r. poz. 2105
Opracowanie: Anna Matysiak, menedżer w MDDP

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w Prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny