Zmiany w Prawie

A A A

Ustawa z 17.9.2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Celem ustawodawcy jest wprowadzenie regulacji umożliwiającej kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy, bez konieczności zakończenia procedury zawieszenia poboru w stosunku do wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie podatkowym. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku zbycia prawa własności nieruchomości, na której znajduje się skład podatkowy, na rzecz nabywcy, który w tym samym miejscu będzie prowadzić swój skład podatkowy.

Wprowadzone regulacje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom podmiotów prowadzących działalność w formie składu podatkowego, sygnalizujących brak możliwości kontynuacji działalności w składzie podatkowym przez inny podmiot niebędący następcą prawnym dotychczasowego podmiotu prowadzącego skład podatkowy. Trudności dotyczą zwłaszcza działalności prowadzonej w składach podatkowych typu produkcyjnego, w których, w związku z koniecznością zakończenia działalności i rozliczenia się z podatku akcyzowego w wyniku zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, trzeba przerwać cały proces produkcji.

Nowo wprowadzone przepisy pozwolą, we wszystkich przypadkach, w których nie mamy do czynienia z sukcesją podatkową uniwersalną przewidzianą w ustawie z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, na „przejęcie” składu podatkowego przez inny podmiot, bez konieczności likwidacji działalności prowadzonej w przejmowanym składzie i zapłaty akcyzy od wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie. Rozwiązania te zapewnią ciągłość prowadzenia działalności w składzie podatkowym, w tym stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, w szczególności w przypadku składu podatkowego typu produkcyjnego.

W przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego nie dojdzie do zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie podatkowym, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

1) w miejscu prowadzenia składu podatkowego albo w części miejsca, w którym jest prowadzony skład podatkowy, będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot na podstawie nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego albo zmienionego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego przez rozszerzenie dotychczasowego miejsca prowadzenia składu podatkowego – obowiązującego od dnia następującego po dniu cofnięcia tego zezwolenia;

2) podmiot prowadzący skład podatkowy, w miejscu jego prowadzenia albo w części miejsca, w którym będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot, sporządzi na dzień, w którym nastąpi cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, nie później niż w dniu następującym po tym dniu, wykaz wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy znajdujących się w miejscu prowadzenia tego składu podatkowego albo w jego części, w której będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot określający ilości wyrobów akcyzowych oraz kwotę akcyzy, która przypadałaby do zapłaty, gdyby te wyroby nie były objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz niezwłocznie powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o sporządzeniu tego wykazu;

3) podmiot, któremu zostało wydane nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego albo zmienione zezwolenie na pro­wadzenie składu podatkowego w dniu, w którym zacznie obowiązywać to nowe albo zmienione zezwolenie – powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wszystkie wyroby akcyzowe objęte wykazem znajdują się w prowadzonym przez niego składzie podatkowym oraz niezwłocznie dokona wpisów wyrobów akcyzowych objętych wykazem do prowadzonej ewidencji wyrobów akcyzowych. Jeżeli dzień, w którym zacznie obowiązywać nowe albo zmienione zezwolenie, będzie przypadał w dzień wolny od pracy, odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Ordynacji podatkowej i warunek ten zostanie spełniony, jeżeli podmiot powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wszystkie wyroby akcyzowe objęte wykazem znajdują się w prowadzonym przez niego składzie podatkowym w dniu następującym po dniu lub dniach wolnych od pracy.


Ustawa weszła w życie 23.10.2021 r.

Dz.U. z 2021 r. poz. 1917


Ustawa z 11.8.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Celem wprowadzonych rozwiązań jest dalsze uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2 (Simple Local And Modern VAT). Pierwsza inicjatywa o tym charakterze, czyli pakiet Slim VAT, przeszła proces legislacyjny i weszła w życie jako ustawa z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Opis najważniejszych zmian wprowadzonych niniejszą ustawą:


1) zmiany w ustawie o VAT dotyczą:

 • wprowadzenia regulacji, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określałaby wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport,
 • rezygnacji z określonego w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) i pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy – implementacja do polskiego porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 A,
 • umożliwienia podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku,
 • ulgi na złe długi,
 • modyfikacji definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”,
 • 100% odliczeń od wydatków na samochody (wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres),
 • odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji,
 • dopuszczenia – opcjonalnie – możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym,
 • uregulowania kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny,
 • wprowadzenia możliwości wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty.

2) zmiany w ustawie – Prawo bankowe, dotyczą:

 • konsolidacji środków na rachunku VAT,
 • możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na składki na ubezpieczenie rolników,
 • realizacji uwalniania środków z rachunków technicznych.


Ustawa weszła w życie z dniem 1.10.2021 r.

Dz.U. z 2021 r. poz. 1626


Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających

Rozporządzenie określa nowe wzory formularzy zgłoszeń związanych z ewidencją i identyfikacją podatników, płatników podatków i płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne (­NIP-2, NIP-7, ZAP-3 i NIP-8).

Powyższe stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 5 ust. 5 ustawy z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Wprowadzenie zmian we wzorach formularzy wynika z dostosowań w związku z ustawą z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320), ustawą z 12.4.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018, 1520 i 1751) oraz innych dostosowań związanych m.in. z optymalizacją zakresu potrzebnych danych i uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego. Zmiany obejmują wszystkie załączniki do rozporządzenia, stanowiące wzory formularzy zgłoszeń.

Konieczność wydania nowego aktu wykonawczego jest zdeterminowana utratą mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 27.12.2018 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz.U. poz. 2496), zgodnie z art. 13 ustawy z 12.4.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1.9.2021 r.

Dz.U. z 2021 r. poz. 1404


Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

Celem rozporządzenia jest umożliwienie notariuszom będącym płatnikami wykonywania obowiązku składania deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2) i deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2) za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego.

Ponadto celem jest udostępnienie w e-Urzędzie Skarbowym kreatora deklaracji PCC-2 i SD-2 opatrywanych podpisem w oparciu o zestaw danych wykorzystanych do uwierzytelnienia tego użytkownika w e-Urzędzie Skarbowym.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1.10.2021 r.

Dz.U. z 2021 r. poz. 1783
Opracowanie: Anna Matysiak, menedżer w MDDP


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w Prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny