Zmiany w prawie

A A A

Ustawa z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Wprowadzone zmiany do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wynikają z następujących przyczyn:

 • występujące nieprawidłowości w zakresie opodatkowania samochodów osobowych, których mechanizm polega na sprowadzaniu z krajów UE samochodów osobowych i rejestrowaniu ich jako samochody ciężarowe lub specjalne w celu uniknięcia płacenia akcyzy,
 • uszczelnianie rynku w zakresie obrotu alkoholem etylowym skażonym,
 • uszczelnienie rynku w zakresie obrotu wyrobami energetycznymi,
 • uszczelnienie sfery obrotu suszem tytoniowym,
 • uszczelnienie rynku paliw opałowych i żeglugowych podlegających obowiązkowi znakowania i barwienia,
 • konieczność implementacji postanowienia dyrektywy Rady (UE) 2019/475 z 18.2.2019 r. zmieniającej Dyrektywę 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do włączenia włoskiej gminy Campione d’Italia oraz włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii i do terytorialnego zakresu stosowania Dyrektywy 2008/118/WE,
 • wprowadzenie ułatwień dla podatników związanych ze stosowaniem znaków akcyzy.

Ustawa weszła w życie 1.5.2021 r. z wyjątkami.

Dz.U. z 2021 r. poz. 694


Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

Rozporządzenie określa nowy wzór deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, uregulowanego w rozdziale 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT-8E).

W związku z uchwaleniem 28.11.2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2122), zaistniała konieczność opracowania wzoru nowej deklaracji podatkowej w zakresie opodatkowania dochodów spółek kapitałowych zryczałtowanym podatkiem. Został również opracowany wzór informacji o wysokości przychodów i innych danych podmiotów uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (CIT-EZ), stanowiący załącznik do deklaracji CIT/8E.

Określenie wzoru formularza deklaracji podatkowej CIT-8E, umożliwia prawidłowe obliczenie przez podatnika dochodu, podstawy opodatkowania oraz podatku przez podatnika, a także ustalenie co do spełnienia warunków uprawniających do opodatkowania ryczałtem.

Rozporządzenie weszło w życie 19.5.2021 r.

Dz.U. z 2021 r. poz. 912


Ustawa z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ma na celu implementację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30.5.2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz.Urz. UE L nr 156 z 19.6.2018 r., s. 43), zwanej dalej Dyrektywą 2018/843.


Wprowadzone do ustawy zmiany przewidują m.in.:

 • doprecyzowanie listy instytucji obowiązanych;
 • uszczegółowienie niektórych definicji, m.in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy;
 • rozszerzenie zakresu statystyk, gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF);
 • uszczegółowienie zasad dotyczących stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka;
 • doprecyzowanie zasad przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
 • obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne;
 • wprowadzenie mechanizmów weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR);
 • obowiązek rejestrowania „podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a fiducjarnymi” i „dostawców kont waluty wirtualnej”
 • obowiązek rejestrowania „podmiotów świadczących usługi na rzecz spółek i trustów”.


Rozporządzenie weszło w życie 15.5.2021 r.

Dz.U. z 2021 r. poz. 815


Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Konieczność zmiany ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), dalej: VATU, wynika z obowiązku implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych dotyczących tzw. Pakietu VAT e-commerce.

Państwa członkowskie UE, w tym Polska, zobowiązane są do zaimplementowania w krajowych przepisach podatkowych rozwiązań przewidzianych w pakiecie VAT e-commerce, ich celem jest uszczelnienie VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami (B2C). Elementem tego pakietu są dyrektywy nowelizujące Dyrektywę 2006/112/WE (Dyrektywa VAT), które zostały przyjęte przez Radę UE w grudniu 2017 r. i listopadzie 2019 r.


Główne rozwiązania ujęte w pakiecie e-commerce, które weszły w życie od 1.7.2021 r. obejmują m.in.:

– usunięcie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro;

– nałożenie obowiązku zapłaty VAT na podatników ułatwiających przy użyciu interfejsu elektronicznego:

– sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, lub

– dostawę towarów na terytorium UE dokonywaną przez przedsiębiorcę niemającego siedziby w UE na rzecz konsumentów;

– rozszerzenie uproszczenia w postaci tzw. małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS) na sprzedaż na rzecz konsumentów w UE towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. Importowy One Stop Shop – IOSS);

– wprowadzenie kolejnej (gdy nie stosuje się IOSS), uproszczonej procedury rozliczania VAT z tytułu importu towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. ­uregulowania szczególne), która będzie dostępna dla podmiotów zgłaszających towary organom celnym (operatorów pocztowych w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe, np. kurierów, operatorów pocztowych, podatnikom posiadającym status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego, np. agencjom celnym), zobligowanych do poboru podatku VAT od osób, dla których towary są przeznaczone, i zgłoszenia tego podatku w deklaracji miesięcznej i dokonania wpłaty tego pobranego podatku;

– zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz wprowadzenia odpowiednich zmian do dotychczasowych przepisów dotyczących tzw. sprzedaży wysyłkowej;

– nałożenie na podatników ułatwiających przy użyciu interfejsu elektronicznego dokonywanie na terytorium UE określonych dostaw towarów i świadczenie określonych usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) obowiązku prowadzenia i udostępniania na żądanie właściwemu organowi podatkowemu ewidencji zawierającej określone informacje na temat tych ułatwianych transakcji i dokonujących je podmiotów. Wdrożenie powyższych rozwiązań ma przyczynić się do:

– wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze e-handlu z podmiotami z krajów trzecich poprzez m.in.:

• zniesienie zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich oraz

• objęcie interfejsów elektronicznych obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem;

– pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów/ usług w miejscu ich konsumpcji, co oznacza, że przychody z VAT zasilać będą budżet państwa ostatecznego odbiorcy danego towaru/usługi;

– zmniejszenia obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych poprzez uproszczenie i modernizację systemu VAT w zakresie transgranicznego handlu elektronicznego.


Ustawa weszła w życie 1.7.2021 r. z wyjątkami.

Dz.U. z 2021 r. poz. 1163.


Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur

Zgodnie z dotychczas obowiązującą regulacją zawartą w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1485), za fakturę uznajemy dokument na przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km.

Z uwagi jednak na liczne postulaty środowiska polskich przewoźników kolejowych i autobusowych dotyczące zmiany tej regulacji w kierunku uznania za fakturę biletów jednorazowych, które dokumentują przejazd autostradą płatną lub usługę przewozu osób określonymi środkami transportu bez względu na długość odcinka przejazdu, zaproponowano zniesienie tego limitu.

Zmiana ta ma charakter upraszczający i zmniejszający obowiązki podatnika, podmiot świadczący usługi przewozu osób uniknie konieczności wystawiania faktur na żądanie dla przejazdów poniżej 50 km. Jednocześnie zmiana ta pozwoli nabywcy skorzystać z prawa odliczenia podatku VAT na podstawie faktur (biletów) z tytułu nabycia wspomnianych usług bez względu na liczbę przejechanych kilometrów – przy założeniu, iż wydatek ten miał związek z działalnością gospodarczą (opodatkowaną).

Rozporządzenie weszło w życie 1.7.2021 r.

Dz.U. z 2021 r. poz. 1105.


Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę prawidłowości rozliczeń w podatku VAT jest obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Wprowadzono zwolnienie z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług rozliczanych w procedurach szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7 ustawy oraz sprzedaż na odległość towarów importowanych, rozliczaną w procedurze szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9 ustawy.

Co oznacza, że podatnicy, korzystający z ww. procedur, nie będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na wysokość uzyskanych obrotów.

Dodatkowo wprowadzono zwolnienie dla dostawy towarów dokonywanych przez wyznaczonego operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych, którym jest obecnie Poczta Polska S.A.

Rozporządzenie weszło w życie 1.7.2021 r.

Dz.U. z 2021 r. poz. 1256.
Opracowanie: Anna Matysiak, menedżer w MDDP


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny