Zmiany w Prawie

A A A

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 23.2.2021 r. w sprawie braku obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego

Celem rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia zawartego w art. 18a ust. 3 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), w związku z rozwiązaniami zawartymi w art. 204 ust. 1 zdanie drugie dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. z 2006 r. Nr 347, s. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym zawarta z państwem trzecim umowa w zakresie współpracy administracyjnej, zwalczania oszustw i dochodzenia należności w obszarze podatku VAT daje możliwość odstąpienia od obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego przez podmioty z takich krajów.

Na mocy wprowadzonego rozporządzenia, obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego nie będzie dotyczył podmiotów z Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej i Norwegii.

Rozporządzenie weszło w życie 26.2.2021 r. z datą obowiązywania od 1.1.2021 r.

Dz.U. z 2021 r. poz. 347


Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26.2.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

W związku z wprowadzonymi zmianami do PDOPrU, wynikających m.in. z ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 z późn. zm.), ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami ­COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086), konieczne było opracowanie nowych formularzy podatkowych odzwierciedlających te zmiany.

Przedmiotowe rozporządzenie określa wzory informacji CIT/8S i CIT/8SP, które wymagały zmian o charakterze dostosowawczym i porządkowym.

Wprowadzono także zmiany techniczne i doprecyzowujące w informacji CIT/WZ (odpowiednio w CIT/WZG) w bloku D i E (odpowiednio E i F w CIT/WZG) oraz w odpowiednich blokach dotyczących rozliczenia tzw. zatorów płatniczych w zeznaniach CIT-8, CIT-8AB i CIT/IP, mające na celu umożliwienie podatnikom prawidłowe wypełnienie obowiązków przewidzianych w przepisach PDOPrU.

Rozporządzenie weszło w życie 6.3.2021 r.

Dz.U. z 2021 r. poz. 409


Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28.1.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), w związku z tym, że na mocy Dyrektywy Rady (UE) 2020/1756 z 20.11.2020 r. zmieniającej Dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie identyfikacji podatników w Irlandii Północnej, zwanej dalej „­Dyrektywą 2020/1756”, w przypadku Irlandii Północnej należy stosować prefiks „XI”, począwszy od 2021 r.

Rozporządzenie weszło w życie 1.2.2021 r.

Dz.U. z 2021 r. poz. 196


Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26.1.2021 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

Wprowadzonym obecnie rozporządzeniem dostosowano dotychczas obowiązujące regulacje rozporządzenia Ministra Finansów z 12.12.2018 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 2379 oraz z 2020 r. poz. 2248) – polegających na uchyleniu warunków zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie, określonych w art. 32 ust. 6a i 6b obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym.

Celem wprowadzonych zmian było zachowanie spójności między regulacjami zawartymi w ustawie o podatku akcyzowym a przepisami zawartymi w rozporządzeniu wykonawczym do tej ustawy, określającym warunki stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego. Zmiana obejmuje nowelizację § 5 obowiązującej regulacji prawnej. Zmiana polega na zastąpieniu wyrazów „art. 32 ust. 3, 5–6a, 12 i 13” wyrazami „art. 32 ust. 3, 5, 6, 12 i 13”.

Rozporządzenie weszło w życie 1.2.2021 r.

Dz.U. z 2021 r. poz. 205.


Ustawa z 10.12.2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Zgodnie z ustawą z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz.U. poz. 1697 z późn. zm.) wprowadzono stosowanie Systemu EMCS PL2 i elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) do przemieszczeń na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (m.in. paliwa lotnicze, gaz płynny (LPG), paliwa żeglugowe, zwolniony od akcyzy alkohol etylowy) oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyroby dla przemysłu chemicznego np. rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, zmywacze do farb i komponenty do ich produkcji).

Rozporządzenie przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.), w szczególności:

a) uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2;

b) objęcie monitorowaniem w Systemie EMCS PL2:

  • sprzedaży zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych realizowanej przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych,
  • przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z miejsca importu do podmiotu, który importował te wyroby,
  • przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;

c) uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania zwolnionych wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD;

d) uregulowanie uproszczonych zasad dokonywania zmiany środka transportu wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2;

e) wprowadzenie centralnej, elektronicznej rejestracji podmiotów akcyzowych;

f) umożliwienie dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.


Ustawa weszła w życie 1.2.2021 r.

Dz.U. z 2021 r. poz. 72.
Opracowanie: Anna Matysiak, menedżer w MDDP


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w Prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny