ZMIANY W PRAWIE

A A A

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego polega na okresowym wprowadzeniu możliwości dokonywania jednorazowych sprzedaży wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy finalnemu nabywcy węglowemu korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722 i 1747; dalej: ustawa), w ilości przekraczającej 200 kg, a nieprzekraczającej 2000 kg, bez obowiązku spełnienia warunku, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy, w zakresie dotyczącym uzyskania od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy.

Regulacje wprowadzone niniejszym rozporządzeniem obowiązują do dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 16.12.2020 r.

Dz.U. z 2020 r. poz. 2248


Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 9.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia

Zmiana rozporządzenia wynika ze znowelizowanych przepisów wprowadzonych ustawą z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070 ze zm.; dalej: ustawa zmieniająca).

Ustawa zmieniająca wprowadziła nowe regulacje w zakresie środków zaskarżenia wnoszonych w toku administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Zmianie uległy m.in. zasady wnoszenia zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej oraz umarzania postępowania egzekucyjnego. W wyniku wprowadzonych zmian zaszła również konieczność dostosowania pouczeń zawartych w drukach zagranicznego tytułu wykonawczego i zarządzenia zabezpieczenia określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 19.11.2013 r. w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia (Dz.U. poz. 1356).

Rozporządzenie weszło w życie 12.12.2020 r.

Dz.U. z 2020 r. poz. 2102


Ustawa z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), dalej: VATU, ma na celu wprowadzenie:

 • rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT);
 • rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług;
 • zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).


Wprowadzone w ostatnich latach przez Ministra Finansów rozwiązania prawne i informatyczne w zakresie rozliczeń podatkowych usprawniają dokonywanie tych rozliczeń przez podatników oraz ­ułatwiają prowadzenie procesów ich weryfikacji przez organy po­datkowe.

Obecny postęp technologiczny w rozliczaniu podatków oraz wprowadzenie narzędzi analitycznych i zabezpieczających przed nadużyciami w VAT, w tym takich jak JPK_VAT, STIR, SENT, MPP (mechanizm podzielonej płatności), system kas on-line, tzw. white lista, umożliwiających Szefowi KAS sprawną weryfikację rozliczeń podatników, przyczynił się do uszczelnienia rozliczeń i poboru podatku od towarów i usług.

W efekcie pakiet Slim VAT obejmuje:

 • wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 mies.,
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie rozwiązanie pozostaje bez zmian, co oznacza, że mogą odliczyć „na bieżąco” VAT naliczony w okresie rozliczeniowym, w którym nabywają to prawo lub w 2 następnych okresach rozliczeniowych,
 • spójne kursy walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji (po wyborze opcji podatnik jest obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał),
 • wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
 • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł,
 • brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus,
 • wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę. Rozwiązanie potwierdza dotychczasową praktykę, zgodnie z którą w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.


Wprowadzone zmiany do VATU mają na celu umożliwienie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów.

Ustawa zawiera również zmiany w ustawie z 29 sierpnia – Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.):

 • zmiany o charakterze techniczno-legislacyjnym mające na celu uniknięcie stosowania definicji nawiasowej w przypadku stosowania pojęcia „rachunek techniczny”;
 • zmianę polegającą na wprowadzeniu możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych.


Ustawa wchodzi w życie z 1.1.2021 r. z wyjątkami.

Dz.U. z 2020 r. poz. 2419


Ustawa z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wprowadza zmiany w następujących aktach prawnych:

 • ustawie z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.), zwanej dalej: PDOPrU,
 • ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.), zwanej dalej: PDOFizU,
 • ustawie z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.),
 • ustawie z 29.9.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.),
 • ustawie z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2020 r. poz. 19 ze zm.).


W ustawie przewidziane zostały dwa alternatywne warianty opodatkowania, tj.:

1) ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli system wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania, obowiązujących w PDOPrU (zmianie ulega m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe) [zwany dalej: ryczałtem];

2) specjalny fundusz inwestycyjny, który w sensie ekonomicznym umożliwia szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych z uwzględnieniem dotychczasowych („klasycznych”) zasad opodatkowania, obowiązujących w PDOPrU.


Przyjmowany niniejszą ustawą nowelizującą model ma charakter hybrydowy, przez co należy rozumieć, że wybór opodatkowania na nowych zasadach jest fakultatywny, a pozostałe instrumenty podatkowe (np. w zakresie wspierania innowacyjności czy niższej 9-procentowej stawki PDOPr) pozostają dostępne dla podmiotów nieobjętych ryczałtem.

Celem wprowadzonych zmian jest realizacja zapowiedzi wyrażonej przez rząd, w zakresie wprowadzenia systemu opodatkowania wspierającego mniejsze przedsiębiorstwa.

Z kolei grupą docelową są podmioty w sposób szczególny ­dotknięte problemami w zakresie utrzymania płynności i dostępu do finansowania. Wprowadzone rozwiązanie ma w założeniu znosić bariery w rozwoju tych przedsiębiorstw. Oba wskazane warianty mają charakter silnie proinwestycyjny i tym samym, wspierający wzrost gospodarczy.

Zakłada się, że zarówno przesunięcie w czasie obowiązku podatkowego, jak i szybsze rozliczenie inwestycji w kosztach podatkowych będzie dla przedsiębiorców stanowić zachętę inwestycyjną. Skorzystanie z nowych zasad opodatkowania ma charakter fakultatywny.

Ustawa weszła w życie z dniem 1.1.2021 r. z wyjątkami.

Dz.U. z 2020 r. poz. 2122


Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 11.12.2020 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Rozporządzenie dostosowuje składane przez podatników zryczałtowanego podatku dochodowego wzory formularzy PIT-28, PIT-28S, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D do wprowadzonych zmian ustawowych. Wzory formularzy wprowadzone niniejszym rozporządzeniem uwzględniają zmiany, które obowiązują od 1.1.2020 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1.1.2021 r.

Dz.U. z 2020 r. poz. 2346.


Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 18.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozporządzenie dostosowuje składane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wzory formularzy do wprowadzonych zmian ustawowych. Wzory formularzy wprowadzone niniejszym rozporządzeniem uwzględniają zmiany, które obowiązują od 1.1.2020 r.

Wprowadzone nowe wzory formularzy podatkowych oznaczone są symbolami: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/O, PIT/Z, PIT/WZ, PIT/SE.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1.1.2021 r.

Dz.U. z 2020 r. poz. 2418.Opracowanie: Anna Matysiak, menedżer w MDDP

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny