ZMIANY W PRAWIE

A A A

Podatki dochodowe

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych

Od 18.2.2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 15.2.2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Na podstawie rozporządzenia nie pobiera się podatku dochodowego od osób fizycznych od:

1) świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [dalej: ­PromZatrInsRPU];

2) jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych na podstawie art. 46 ust. 1b ­PromZatrInsRPU absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej;

3) ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie, o których mowa odpowiednio w art. 66k ust. 4 pkt 3 i 4, art. 66l ust. 6 pkt 1 oraz art. 66n ust. 1 i 2 PromZatrInsRPU;

4) świadczeń otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9aa Prom­Zatr­InsRPU.

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie oraz działań aktywizacyjnych w związku z podejmowaniem lub prowadzeniem przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych:

1) od 1.1.2016 r. do 31.12.2016 r. – w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1–3;

2) od 1.1.2015 r. do 31.12.2016 r. – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 4.

Dz.U. z 2016 r. poz. 194

Rozporządzenie weszło w życie 18.2.2016 r.

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń wypłacanych w ramach programu „Rodzina 500+”

W dniu 17.2.2016 r. opublikowano ustawę z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która wprowadza rządowy program „Rodzina 500+”.

Na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci będzie wypłacane świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko (bez względu na wysokość dochodu w rodzinie). Ustawa przewiduje, że świadczenie może być wypłacane także na pierwsze dziecko, jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym). Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania.

Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadza zmiany w art. 21 ust. 1 pkt 8 i pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Dz.U. z 2016 r. poz. 195

Ustawa wejdzie w życie 1.4.2016 r.

Nowe wzory deklaracji, zeznań, oświadczeń i informacji podsumowujących obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dnia 25.2.2016 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych). Zmianie uległy formularze CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O, CIT-BR, których aktualne wzory stanowią załączniki do rozporządzenia.

Wzory będą stosowane do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od 1.1.2016 r. Natomiast podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1.1.2016 r. oraz zakończy się po 31.12.2015 r., do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w tym roku podatkowym będą stosować dotychczasowe wzory.

Konieczność zmian wzorów formularzy wynika z wejścia w życie przepisów wprowadzających do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tzw. ulgę badawczo-rozwojową (B+R).

Dz.U. z 2016 r. poz. 273

Rozporządzenie weszło w życie 5.3.2016 r.

Podatek bankowy

Wzór deklaracji na podatek bankowy

Dnia 17.2.2016 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Finansów z 16.2.2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych.

Wzór miesięcznej deklaracji dla podatku od niektórych instytucji finansowych (FIN-1), stanowiący załącznik do rozporządzenia, umożliwi prawidłowe obliczenie podstawy opodatkowania, w tym wszystkich kwot ją obniżających oraz kwoty podatku i określenie wysokości skumulowanych wydatków kwalifikowanych oraz skumulowanych przychodów. Wzór ten zawiera również objaśnienia co do sposobu wypełnienia oraz terminu i miejsca złożenia deklaracji.

Pierwszym okresem rozliczeniowym, za który należało złożyć deklarację dla podatku od niektórych instytucji finansowych, był luty 2016 r., a deklarację należało złożyć do 25.3.2016 r.

Dz.U. z 2016 r. poz. 193

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18.2.2016 r.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny