ZMIANY W PRAWIE

A A A

Ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

Ustawa wprowadza zmiany w następujących przepisach Ordynacji podatkowej (dalej: OrdPU):

- art. 181 OrdPU.

Przepis ten wskazuje, że dowodami w postępowaniu podatkowym są także dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej.

- art. 293 OrdPU.

W przepisie dotyczącym zakresu przedmiotowego tajemnicy skarbowej dodano § 3, stosownie do którego przepisów o zachowaniu tajemnicy skarbowej nie stosuje się do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:

1) niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;

2) nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;

3) zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

Z kolei, w dodanym do OrdPU przepisie art. 306ia przewidziano wydanie, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia w zakresie informacji, o których mowa w art. 293 § 3 powyżej.

Ustawa wchodzi w życie 25.12.2017 r.

Dz.U. z 2017 r. poz. 2169

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 10.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Projekt przewiduje zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 24.2.2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 430 i 1440).

Projekt przewiduje wprowadzenie zwolnienia od podatku akcyzowego dla podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy sprzedali do 200 tys. hektolitrów piwa. Zwolnienie wynosiłoby 50% kwoty stawki bazowej akcyzy (stosownie do przepisu art. 94 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, stawka akcyzy na piwo wynosi 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu).

Jednocześnie, celem nowego rozporządzenia byłoby dostosowanie przepisów polskiej ustawy do przepisów Dyrektywy Rady 92/83/EWG z 19.10.1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych. Przepis art. 4 Dyrektywy wskazuje, że państwa członkowskie mają prawo stosować do piwa produkowanego przez niezależne, małe browary obniżone stawki podatku akcyzowego, zróżnicowane zależnie od wielkości rocznej produkcji danych browarów, z zachowaniem następujących limitów:

a) stawek obniżonych nie stosuje się wobec zakładów produkujących ponad 200 tys. hektolitrów piwa rocznie,

b) stawki obniżone, które mogą kształtować się poniżej poziomu stawki minimalnej, mogą być niższe maksymalnie o 50% od standardowej, krajowej stawki podatku akcyzowego.

W przypadku gdy łączna wielkość produkcji browarów współpracujących ze sobą na mocy umowy nie przekracza 200 tys. hektolitrów piwa, to mogą one być traktowane dla celów zwolnienia od akcyzy jako jeden, niezależny mały browar.

Proponowane zmiany powinny przyczynić się do rozwoju działalności małych browarów.

Projekt zakłada wejście w życie nowych przepisów od 1.1.2018 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 27.11.2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zostanie przedłużony na okres 1 roku, tj. na rok 2018, przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu (20 000 zł) dla podmiotów zarówno kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (w proporcji do okresu wykonywania tych czynności).

W § 2 projektu rozporządzenia przewiduje się, analogicznie jak w rozporządzeniu obowiązującym na 2017 r., zwolnienie dla czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Wśród czynności wymienionych w załączniku nie znalazły się jednak usługi w zakresie wymiany walut z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które korzystały ze zwolnienia przedmiotowego w związku z poz. 25 załącznika do rozporządzenia obowiązującego w 2017 r.

Zmieniony ma zostać katalog czynności, wobec których zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących się nie stosuje. Oznacza to, że w przeciwieństwie do obecnie obowiązującego rozporządzenia obowiązek ewidencjonowania na kasie będzie obejmował również:

- usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

- związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

- w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Proponowane jest, by objęcie obowiązkiem ewidencjonowania ww. usług zostało wprowadzone od 1.4.2018 r. z uwagi na konieczność zachowania odpowiedniego okresu dostosowawczego na instalację kas rejestrujących.

Projekt zakłada wejście w życie nowych przepisów od 1.1.2018 r.


Opracowanie: Sylwia Fik-Tarasiuk, doradca podatkowy i menedżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny