Zastosowanie stawki 0% VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

A A A

W przypadku gdy przedmiotem umowy są dwa wyroby, przy czym jeden z nich jest elementem pomocniczym i niezbędnym do wykonania produktu finalnego, stawka 0% VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy może być zastosowana do sprzedaży obydwu towarów wyłącznie w sytuacji posiadania stosownych dokumentów potwierdzających dostarczenie każdego z nich do miejsca przeznaczenia na terytorium innego kraju Unii Europejskiej.

Wyrok WSA z 28.1.2015 r., I SA/Łd 1240/14

Spółka (dalej: skarżący) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji odlewów staliwnych i żeliwnych oraz jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dokonuje ona wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów na rzecz podatników VAT z innych krajów Unii Europejskiej. Proces transakcji przebiega w następujący sposób. Kontrahenci spółki składają indywidualne zamówienia na wyroby, na których koszty odlewu i koszty modeli wyodrębnione są w oddzielnych pozycjach. Pierwszym etapem realizacji zamówienia przez spółkę jest opracowanie dokumentacji, na podstawie której tworzony jest model stanowiący wzór do wyprodukowania finalnego odlewu spełniającego wymagane parametry. Następnie spółka produkuje odlew zamówiony przez kontrahenta.

W ocenie spółki wykonanie w pierwszej kolejności modelu stanowi niezbędną czynność, będącą podstawą wytworzenia odlewu. Brak modelu uniemożliwiłby realizację zamówienia.

Spółka dokumentuje transakcje sprzedaży według następujących schematów. W przypadku gdy koszt wytworzenia modelu włączany jest na podstawie decyzji nabywcy w cenę odlewu, wówczas spółka stosuje stawkę 0% VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy. Natomiast jeśli zgodnie z decyzją kontrahenta koszt modelu dokumentowany jest oddzielną fakturą oraz spółka nie posiada stosownej dokumentacji potwierdzającej dostarczenie towarów, wówczas transakcja opodatkowana jest stawką 23% VAT. W sytuacji gdy kontrahent poprosi o wyodrębnienie na tej samej fakturze kosztów modelu oraz kosztów odlewu, wtedy spółka zamierza rozpoznać wewnątrzwspólnotową dostawę opodatkowaną 0% VAT.

W świetle powyższego po stronie spółki powstała wątpliwość, czy ma ona prawo do zastosowania stawki 0% VAT zarówno do dostawy odlewu, jak i świadczenia pomocniczego, tj. dostawy modelu wykazanego na fakturze w odrębnej pozycji, jeśli będzie ona posiadała dokumenty potwierdzające dostarczenie odlewu do jego miejsca przeznaczenia na terytorium Unii Europejskiej, natomiast brak będzie stosownych dokumentów dotyczących dostarczenia modelu.

Zgodnie ze stanowiskiem spółki ma ona prawo do zastosowania stawki 0% VAT dla całej zrealizowanej dostawy, gdyż świadczenie pomocnicze powinno dzielić los dostawy głównej, natomiast bez znaczenia pozostaje fakt technicznej dokumentacji transakcji (tj. wyodrębnienia dwóch pozycji na fakturze).

Dyrektor IS nie zgodził się ze stanowiskiem spółki, wskazując, że chociaż do całości świadczenia zastosowanie znajdzie stawka 0% VAT, jednak brak jest podstaw prawnych do wydzielania na fakturze odrębnych pozycji modelu i odlewu.

Spółka, nie podzielając poglądu organu podatkowego, złożyła skargę do WSA w Łodzi. Sąd zauważył, że brak jest podstaw do zastosowania stawki 0% VAT do obu towarów, w sytuacji gdy w stosunku do jednego z nich podatnik nie posiada stosownej dokumentacji. W analizowanej sytuacji model jest niezbędnym elementem do wytworzenia odlewu jedynie dla dostawcy. Zatem brak jest uzasadnienia dla różnicowania opodatkowania dostawy modelu i odlewu jedynie ze względu na sposób dokumentacji (tj. wystawienie jednej faktury lub dwóch odrębnych z tytułu dostawy odlewu i modelu), gdy przedmiotem umowy jest dostawa obydwu towarów.

Komentarz

Należy zauważyć, że zarówno przepisy na poziomie krajowym, jak i unijnym nie definiują pojęcia świadczenia złożonego. Zatem, w celu określenia, co należy rozumieć pod tym terminem, należy odwołać się w szczególności do dorobku orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą za świadczenia złożone uznaje się czynności, które są ze sobą tak ściśle powiązane, że do celów gospodarczych tworzą jedną całość, natomiast ich rozdzielenie ze względów ekonomicznych miałoby sztuczny charakter. Podwaliny tej koncepcji zostały stworzone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2.5.1996 r. w sprawie Faaborg-Gelting Linien A/S (C-231/94).

Przenosząc powyższe na grunt analizowanej sprawy, należy podkreślić, iż przedmiotem umowy zawartej pomiędzy spółką oraz jej kontrahentem była dostawa modelu oraz odlewu. Wykonanie modelu stanowiło nieodzowną czynność wytworzenia finalnego odlewu. Niemniej jednak zrealizowanie w pierwszej kolejności modelowego etapu prac było konieczne wyłącznie z perspektywy dostawcy. Ponadto spółka opierała zastosowanie preferencyjnej stawki VAT z tytułu zrealizowanych wewnątrzwspólnotowych dostaw na podstawie decyzji kontrahenta, tj. w zależności, czy sprzedaż modelu została udokumentowana odrębną fakturą do sprzedaży odlewu czy też łącznie (z wyszczególnionymi pozycjami). Innymi słowy, skarżąca w celu zbadania posiadania prawa do zastosowania stawki 0% VAT z tytułu dostaw wewnątrzwspólnotowych nie kierowała się regulacjami VAT, a jedynie sposobem technicznego udokumentowania transakcji.

W świetle powyższego trudno uznać, że w analizowanym stanie faktycznym wytworzenie modelu oraz odlewu stanowi świadczenie złożone. Ponadto uzależnianie stawki VAT w zależności od sposobu dokumentowania transakcji (bez weryfikowania spełnienia przesłanej do jej zastosowania) nie znajduje oparcia w przepisach o VAT. Zatem nie sposób nie zgodzić się ze stanowiskiem WSA w Łodzi, zgodnie z którym w sytuacji gdy umowa opiewa na dwa towary (będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy), nawet jeśli jeden z nich stanowi kluczowy element zrealizowania głównego zamówienia, stawka 0% VAT znajdzie zastosowanie wyłącznie do tych towarów, do których podatnik posiada stosowne dokumenty. Brak takich dokumentów w stosunku do świadczenia pomocniczego nie może być usprawiedliwiany koncepcją świadczenia złożonego.

Opracowanie i komentarz: Katarzyna Filipek, starszy konsultant

Komentarze przygotowali eksperci z PwC

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zastosowanie stawki 0% VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny