Zaplanowana przerwa w transporcie nie przerywa WDT

A A A

Nie ma uzasadnienia dzielenie dostawy – która od początku ma adresata w kontrahencie brytyjskim, z którym skarżąca ma zawartą umową regulującą szczegółowy sposób przebiegu dostaw – w sposób proponowany w interpretacji. Nie uwzględnia on bowiem podstawowej okoliczności, że przemieszczenie towaru z Polski do Belgii odbywa się dla realizacji z góry zaplanowanego celu – WDT do odbiorcy z Wielkiej Brytanii, a nie bliżej nieokreślonych przyszłych dostaw do odbiorców za granicą.

Wyrok NSA z 21.9.2018 r., I FSK 1500/16

 

Komentowany wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym. Spółka dokonywała dostawy towarów na rzecz swojego brytyjskiego kontrahenta. Transakcje przebiegały w taki sposób, że towary były transportowane z Polski do magazynu położonego na terenie Belgii, z którego następnie w ramach zapotrzebowania były pobierane przez brytyjskiego kontrahenta. Momentem dostawy jest moment wydania towarów z magazynu spółki belgijskiej.

Transport towarów do Belgii realizowany i organizowany był przez spółkę, która także ponosiła koszt magazynowania towaru. Obsługa logistyczna z kolei była realizowana przez spółkę belgijską, która wydawała towar odbiorcy z Wielkiej Brytanii. Odbiorca organizował transport z Belgii do Wielkiej Brytanii, natomiast kosztami tego transportu obciążał Spółkę.

Towary spółki znajdowały się w magazynie belgijskiej spółki przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące i nie były w tym czasie poddawane tam żadnej obróbce. Możliwe było co najwyżej ich opakowywanie, oklejanie czy etykietowanie.

Taki model logistyczny dostaw został przez strony uzgodniony w zawartej umowie.

Spółka we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się o potwierdzenie, że pomimo przerwy w transporcie dokonuje jednej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz brytyjskiego odbiorcy, opodatkowanej preferencyjną stawką 0% VAT. Spółka zaznaczyła także, że posiada decyzję belgijskiej administracji podatkowej o zwolnieniu z rejestracji na potrzeby VAT w Belgii, co w jej ocenie przemawiało za prawidłowością sposobu rozliczenia transakcji.

Organ podatkowy uznał jednak stanowisko spółki za nieprawidłowe, stwierdzając, że powinna ona rozpoznać transakcję jako dwie dostawy – pozatransakcyjne przemieszczenie z Polski do Belgii, oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z Belgii do Wielkiej Brytanii. Zdaniem organu, przerwa w transporcie skutkowała przerwaniem ciągłości dostawy. Powyższe stanowisko potwierdził również Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną spółki, stwierdzając, że magazynowanie towaru stanowiące przerwę w jego dostawie nie zmienia charakteru tej dostawy, jeżeli towar, rozpoczynając transport w kraju, ma już przeznaczenie dla konkretnego nabywcy w wykonaniu konkretnej umowy.

Komentarz

Niewątpliwie jest to bardzo korzystny wyrok dla podatników, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych – krótkotrwałe składowanie towarów w krajach Unii Europejskiej, innych niż kraj przeznaczenia jest bowiem coraz częstszą praktyką na rynku, podczas gdy linia orzecznicza sądów administracyjnych oraz stanowiska prezentowane przez organy podatkowe są wciąż niejednolite.

Na aprobatę zasługuje przede wszystkim dostrzeżenie przez sąd podobieństwa krótkotrwałej przerwy w transporcie do opisanej w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: VATU) koncepcji składu konsygnacyjnego, która zakłada przyjmowanie pewnych uproszczeń w rozliczeniach VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych. W tym miejscu NSA zauważył wprawdzie, że stan faktyczny analizowanej sprawy nie do końca odpowiada założeniom dotyczącym składów konsyg­nacyjnych, jednak sama obecność takiej regulacji w VATU jest przejawem akceptacji stosowania podobnych uproszczeń.

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił także, że transportowane towary od początku miały ustalone miejsce przeznaczenia, co zostało potwierdzone przez nabywcę i dostawcę w umowie – zamiarem stron było dokonanie dostawy z Polski do Wielkiej Brytanii na dogodnych dla obu stron warunkach. Zdaniem sądu, takie ustalenia należy wziąć pod uwagę podczas analizy charakteru dostawy. Zauważył również, co zostało pominięte przez organ podatkowy, że belgijski fiskus, który mógłby być potencjalnie zainteresowany opodatkowaniem przedmiotowej dostawy, uznał, że spółka nie musi zarejestrować się na potrzeby VAT, a tym samym nie będzie zobowiązana do rozliczania VAT w Belgii.

W konsekwencji NSA stanął na stanowisku, że uznanie, że mamy w tym przypadku do czynienia z dwiema dostawami, miałoby sztuczny charakter, który nie odzwierciedla rzeczywistego zamiaru stron – transakcję należało uznać zatem za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów o nieprzerwanym charakterze.

Wyrok jest prawomocny.

 

Opracowanie i komentarz: Olga Nasiłowska, Senior Associate

 

Komentarze przygotowali eksperci z PwC

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zaplanowana przerwa w transporcie nie przerywa WDT
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny