Zapewnienie noclegów i transportu pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę nie jest przychodem pracownika

A A A

Dowóz i zakwaterowanie pracowników oddelegowanych przez pracodawcę za granicę to świadczenia ponoszone w interesie pracodawcy. Pracownik nie otrzymuje z tego tytułu przychodu podlegającego PDOFiz.

Wyrok WSA w Gliwicach z 11.1.2018 r., I SA/Gl 957/17

Komentowany wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym: wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. Z uwagi na to, że usługi świadczone są przeważnie za granicą, spółka oddelegowuje swoich pracowników w miejsce zlecenia, zapewniając im zakwaterowanie i transport.

Spółka wyjaśniła, że nie traktuje wyjazdów jak podróży służbowych (tym samym nie wypłaca pracownikom diet przysługujących im w takich przypadkach). Delegowanie pracowników następuje poprzez zawarcie aneksów do obowiązujących umów o pracę, ze wskazaniem nowego miejsca pracy na przewidziany okres oddelegowania. Na potrzeby podatku dochodowego miejsce zamieszkania oddelegowanych pracowników pozostaje w Polsce.

W związku z pobytem za granicą spółka opłaca pracownikom m.in.: koszty zakwaterowania, koszty transportu i przejazdów na miejscu.

Wobec tak przedstawionych okoliczności wnioskodawca chciał ustalić, czy jako płatnik będzie zobowiązany do obliczania i pobierania zaliczki na PDOFiz od wartości wymienionych powyżej finansowanych na rzecz pracownika świadczeń związanych z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez tego pracownika.

Spółka twierdziła, że koszty zakwaterowania, transportu i dojazdów wynikają z obowiązku pracodawcy do stworzenia odpowiedniego do warunków pracy zaplecza socjalnego. Są zatem kosztami pracodawcy, ponoszonymi w jego interesie wynikającym z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, nie zaś w interesie pracownika. Pracownik nie otrzymałby tych świadczeń, jak również nie musiałby ponieść powyższych wydatków, gdyby nadal wykonywał pracę na terytorium Polski.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskującego. Uznał, że jeżeli pracownik wyraził zgodę na przyjęcie świadczenia, to zostało ono spełnione w jego interesie i oznacza realne przysporzenie mu korzyści, a co za tym idzie – ustalenie wartości tego świadczenia jest kwestią wtórną w stosunku do powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku od osób fizycznych (dalej: PDOFizU).

Spółka złożyła skargę na otrzymaną interpretację indywidualną do sądu administracyjnego.

Rozpatrując skargę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że wszystkie wydatki, które zapewniają wykonanie/wywiązanie się pracodawcy z zawartego kontraktu są wydatkami pracodawcy, a nie wydatkami ponoszonymi w imieniu/interesie pracownika. Powyższego nie zmienia fakt, że pracownik korzysta ze świadczeń mu zaoferowanych, gdyż to pracodawca, a nie pracownik ma – w myśl zawartego kontraktu – zapewnić realizację zagranicznego kontraktu.

Komentarz

Świadczenia pozapłacowe są powszechnym elementem wynagrodzenia pracowników, zyskującym coraz większą popularność. Mimo to ich rozliczenie w przychodach wciąż rodzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. W praktyce nie zawsze bowiem bywa jasne, kto jest ostatecznym beneficjentem świadczenia, w którym momencie powstaje przychód i w jakiej wysokości.

Co do zasady, przychodem ze stosunku pracy (i stosunków pokrewnych) są wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, wynikające z zawartej umowy. Zwolnione z PIT są jednak diety i zwrot kosztów podróży służbowych (do pewnej wysokości). Wydatki te mają zagwarantować właściwą realizację obowiązków służbowych i poniesione są wyłącznie w interesie pracodawcy. W takich okolicznościach trudno zatem mówić o „zysku” pracownika.

Odmiennie kształtuje się sytuacja w przypadku oddelegowania pracownika w określone miejsce, celem realizacji usług względem kontrahentów (np. budowa). W odróżnieniu od podróży służbowej, oddelegowanie wiąże się ze zmianą czasowego lub stałego miejsca pobytu, na którą pracownik musi wyrazić zgodę. Przepisy nie wymagają zapewnienia oddelegowanym pracownikom wypłaty diet czy pokrycia kosztów podróży i zakwaterowania. Udzielenie takich świadczeń zależy wówczas od woli pracodawcy.

Wątpliwości pojawiają się w przypadku, gdy firma mimo wszystko zdecyduje się pokryć takie koszty. Czy w takich okolicznościach zapewnienie zwrotu wydatków na noclegi i transport stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, czy też jest to koszt poniesiony w interesie pracodawcy, nieprzynoszący pracownikowi żadnej wymiernej korzyści?

Stanowisko organów podatkowych jest w tej materii bardzo niejednolite. Kwestia nieodpłatnych świadczeń trafiła wreszcie przed Trybunał Konstytucyjny (K 7/13), który ustalił, jakie kryteria statuują nieodpłatne świadczenie do zakwalifikowania go jako przychodu pracownika. Trybunał wskazał, że przychodem pracownika jest tylko takie nieodpłatne świadczenie pracodawcy, na które pracownik wyraził zgodę, które zostało spełnione w jego interesie i oznacza realne przysporzenie mu korzyści.

Wydaje się jednak, że mimo tak precyzyjnych kryteriów fiskus nadal niechętnie przyznaje rację podatnikom. Korzystną ocenę udaje się osiągnąć podatnikom, dopiero gdy spór trafia przed sąd administracyjny, jak to było w komentowanej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zgodził się ze stanowiskiem firmy, która uważała, że zarówno koszty zakwaterowania, stworzenia odpowiedniego do warunków pracy zaplecza socjalnego, jak i dojazdu do określonego i zmieniającego się w zależności od położenia budowy miejsca wykonywania pracy są przede wszystkim kosztami pracodawcy i to ponoszonymi w jego interesie wynikającym z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, nie zaś w interesie pracownika. Zatem nie podlegają opodatkowaniu PIT.

Orzeczenie nie jest jednak prawomocne. Sprawa zostanie ostatecznie rozstrzygnięta przez sąd II instancji.

 

Opracowanie i komentarz: Agnieszka Grudzień, konsultantka w dziale prawnopodatkowym PwC


Komentarze przygotowali eksperci z PwC

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zapewnienie noclegów i transportu pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę nie jest przychodem pracownika
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny