Zakup towarów i usług u kooperantów spoza SSE a zastosowanie zwolnienia z opodatkowania dochodu wytworzonego w SSE

A A A

Nabycie towarów i usług czy nawet zlecenie części procesu produkcyjnego podmiotom zewnętrznym nie wyklucza możliwości zastosowania ulgi podatkowej wynikającej z prowadzenia działalności na terenie SSE.

Wyrok WSA z 21.1.2015 r., I SA/Łd 1324/14

Wnioskująca o interpretację spółka (dalej: spółka), prowadząca działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: strefa lub SSE) w ramach zezwolenia strefowego produkuje przyczepy i naczepy. Spółka produkuje i sprzedaje m.in. cysterny, w których wykonanie i montaż samych zbiorników są zlecane zewnętrznemu podwykonawcy i wykonywane poza strefą. Po montażu zbiornika cysterny transportowane są bezpośrednio do klienta spółki.

W tym stanie faktycznym spółka wnioskowała o uznanie przychodów i kosztów związanych z wykonaniem i montażem zbiorników przez podwykonawcę za związane z działalnością strefową. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Podkreślił, iż zgodnie z brzmieniem art. 12 ustawy o SSE, zwolnienie z podatku dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, co w przedmiotowej sprawie nie zachodzi ze względu na posłużenie się przez spółkę zewnętrznym podwykonawcą. Z tego względu należy wyłączyć koszty i odpowiadające im przychody związane z produkcją zbiorników do cystern z kalkulacji dochodu z działalności strefowej.

Powyższe stanowisko, zaskarżone przez spółkę, zostało podtrzymane przez WSA. Skład orzekający nie podzielił argumentacji spółki, zgodnie z którą nabycie usług od podwykonawców nie zmienia charakteru prowadzonej przez nią działalności ani też nie zmienia charakteru przychodów uzyskanych poprzez sprzedaż produktów wytworzonych na terenie strefy. Zdaniem WSA kluczowe dla sprawy jest brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 34 PDOPrU: dochody (…) z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE. Zgodnie ze stanowiskiem sądu wyłącznie produkt lub jego część wytworzone bezpośrednio i w całości na terenie strefy podlegają zwolnieniu w ramach SSE. Natomiast udział zewnętrznego podmiotu w wytworzeniu produktu strefowego rodzi obowiązek ustalenia, jaka część dochodu przypada na działalność prowadzoną poza terenem SSE i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Powyższą argumentację zakwestionował NSA, zdaniem którego taka wykładnia wykluczałaby możliwość uwzględnienia jakichkolwiek kosztów związanych z nabyciem surowców czy usług od zewnętrznych podwykonawców jako strefowych. Sytuacja taka jest sprzeczna z istotą stref, których celem jest pobudzanie rozwoju gospodarczego w miejscu ich tworzenia, co wiąże się z podejmowaniem współpracy z firmami spoza strefy. Dlatego też niedopuszczalne jest jednoznaczne wykluczenie udziału jakichkolwiek kooperantów w produkcji strefowej, a do takiego rezultatu prowadzi przytoczona powyżej wykładnia DIS. Wojewódzki Sąd Administracyjny, ponownie rozpatrując sprawę, podzielił argumentację NSA.

Komentarz

Podstawowym wnioskiem przytoczonych rozstrzygnięć jest niedopuszczalność automatycznego kwalifikowania jako pozastrefowych kosztów i przychodów związanych z działalnością, w którą na jednym z etapów zaangażowany został podwykonawca spoza SSE. Inne rozstrzygnięcie rodziłoby wyjątkowo niekorzystne skutki dla przedsiębiorców strefowych, skoro – jak trafnie wskazał NSA – przy obecnej specjalizacji działalności gospodarczej nie jest możliwe prowadzenie produkcji bez udziału zewnętrznych dostawców, podwykonawców czy kooperantów.

Ponieważ udział zewnętrznych podwykonawców w wytworzeniu wyrobu strefowego może przybrać różne formy, trudno o wskazanie zamkniętego katalogu czynności, jakie mogą być dokonane poza strefą, aby zachować „strefowy” charakter produktu finalnego. Dlatego NSA proponuje kryterium pozwalające na zakwalifikowanie całości kosztów poniesionych w związku z wytworzeniem produktu strefowego przy udziale podwykonawcy. Będzie to dopuszczalne w sytuacji, w której usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne stanowią jedną z faz produkcji wyrobu strefowego lub pomocnicze czynności poza strefą, będące w ścisłym i nierozerwalnym związku z czynnościami wykonywanymi na terenie strefy. Stosując takie kryterium, należy jednak zawsze uwzględniać dany indywidualny stan faktyczny.

Wykładnia NSA może mieć istotne znaczenie dla wielu przedsiębiorców działających w strefie, jako że większość z nich w mniejszym lub większym zakresie korzysta z usług podwykonawców. Komentowany wyrok WSA nie jest odosobniony (por. m.in. II FSK 2826/12, II FSK 1139/10), stąd też możliwe jest utrzymanie się tej linii orzeczniczej.

Opracowanie i komentarz: Michał Jarecki, konsultant

Komentarze przygotowali eksperci z PwC

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zakup towarów i usług u kooperantów spoza SSE a zastosowanie zwolnienia z opodatkowania dochodu wytworzonego w SSE
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny