Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przez oddział przedsiębiorstwa zagranicznego w przypadku niewykonywania na terytorium Polski czynności opodatkowanych

A A A

W konsekwencji biorąc pod uwagę analizowany stan faktyczny oraz treść pytania zadanego przez oddział, należało przyznać rację organowi podatkowemu, który stwierdził, opierając się na przepisach VATU, a w szczególności jej art. 86 ust. 8 pkt 1, że w takiej sytuacji oddział nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Wyrok WSA w Gdańsku z 13.12.2016 r., I SA/Gd 1309/16

Komentowany wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym. Oddział wystąpił do Dyrektora IS w Bydgoszczy (dalej: DIS) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, wskazując, iż jest oddziałem przedsiębiorstwa zagranicznego N.E. GmbH z siedzibą w Niemczech (dalej: spółka). Oddział w ramach struktury spółki zajmuje się prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, a swoje wyniki przekazuje spółce, podmiotowi macierzystemu. Spółka, w oparciu o dokument wewnętrzny, w ramach finansowania przekazywała oddziałowi środki finansowe w kwocie stanowiącej sumę kosztów poniesionych przez oddział na wykonane prace badawczo-rozwojowe, powiększone o ustaloną marżę. Efekt prac badawczo-rozwojowych wykonanych przez oddział był w następnej kolejności sprzedawany przez spółkę na rzecz podmiotu trzeciego. Spółka wystawiała na rzecz nabywcy faktury VAT, posługując się niemieckim numerem identyfikacyjnym, a jej wynagrodzenie stanowiła suma kosztów, jakie poniosła spółka, w tym koszty wykonanych przez oddział prac badawczo-rozwojowych. Ponadto oddział dokonał wielu zakupów, które były związane z wykonanymi przez niego pracami badawczo-rozwojowymi, posługując się przy tym polskim numerem identyfikacyjnym. Oddział nie dokonywał żadnej sprzedaży w Polsce.

Na tle powyższego stanu faktycznego oddział zwrócił się z pytaniem do DIS, czy oddział był uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupów wykorzystywanych do wykonywania prac badawczo-rozwojowych?

Oddział stanął na stanowisku, że na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 VATU przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur zakupu, gdyż wiąże je ze świadczeniem usług wykonywanych przez spółkę w ramach jej części organizacyjnej. Ponadto posiada on dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z czynnościami wykonanymi na rzecz nabywcy.

Dyrektor IS w Bydgoszczy uznał stanowisko oddziału za nieprawidłowe, prezentując pogląd, że w świetle postanowień art. 86 ust. 1 VATU prawo do odliczenia podatku naliczonego nie przysługuje, gdyż ani spółka, ani oddział nie wykonują w Polsce czynności opodatkowanych VAT. Przepis art. 86 ust. 8 pkt 1 również nie znajdzie zastosowania, ponieważ czynności podlegające opodatkowaniu na terytorium innego państwa wykonywane są przez spółkę, a nie przez oddział.

Oddział zaskarżył powyższą interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (dalej: WSA), zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego i postępowania w stopniu uzasadniającym uchylenie zaskarżonej interpretacji. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę, wyjaśniając, że spółka macierzysta i oddział stanowią jeden podmiot w rozumieniu VATU, w związku z powyższym pomiędzy nimi nie może być mowy o dokonywaniu czynności opodatkowanych. A samo przekazanie wyników prac badawczo-rozwojowych na rzecz spółki nie jest czynnością podlegającą VAT, zatem nie będzie miał tu zastosowania art. 86 ust. 8 pkt 1 VATU.

Komentarz

Należy się zgodzić z WSA, który w komentowanym wyroku wskazał, że zarówno spółka macierzysta, jak i oddział stanowią jeden podmiot w rozumieniu VATU. W związku z powyższym nie może być mowy o dokonywaniu czynności opodatkowanych pomiędzy nimi. W konsekwencji przekazanie wyników prac badawczo-rozwojowych przez oddział na rzecz spółki zagranicznej nie jest czynnością podlegającą VAT.

W komentowanym wyroku sąd interpretuje przepis art. 86 ust. 8 pkt 1 VATU w sposób niezgodny z jego literalnym brzmieniem. W ocenie sądu, w przypadku gdy na terytorium kraju nie są wykonywane żadne czynności podlegające opodatkowaniu (brak podatku należnego), wspomniany przepis nie znajdzie zastosowania. Tymczasem powyższy artykuł wprost wskazuje na taką możliwość.

W odniesieniu natomiast do powołanego przez oddział postanowienia TSUE z 21.6.2016 r. w sprawie C-393/15 (oddział w Polsce) sąd wskazał, że z analizy stanu faktycznego, na bazie którego orzekał Trybunał, wynikało, że w sprawie tej były wykonywane przynajmniej sporadyczne czynności opodatkowane.

Biorąc pod uwagę powyższe, zaprezentowane przez sąd stanowisko budzi wątpliwości co do jego zgodności z zasadą neutralności na gruncie wspólnego systemu VAT. Prawo do odliczenia VAT stanowi bowiem integralną część tego systemu i co do zasady nie powinno być uzależnione od tego, czy na danym terytorium są wykonywane czynności opodatkowane, czy nie. Z perspektywy podatkowej spółka macierzysta wraz z oddziałem stanowi jeden podmiot. Należy zatem uznać za niezgodne z regułami neutralności podatkowej ewentualne sztuczne kreowanie sprzedaży przez oddział na terytorium kraju, jedynie w celu odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi, które wykonuje spółka macierzysta w innym państwie członkowskim. Jednocześnie bezpodstawne wydaje się, aby brak takiej sprzedaży do ujęcia w polskich deklaracjach VAT oddziału pozbawiał ten podmiot (a tym samym spółkę macierzystą) prawa do odliczenia VAT.

 

Opracowanie i komentarz: Dorota Czajczyk, konsultant

 

 

Komentarze przygotowali eksperci z PwC

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przez oddział przedsiębiorstwa zagranicznego w przypadku niewykonywania na terytorium Polski czynności opodatkowanych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny