Zagadnienie wstępne jako przesłanka zawieszenia postępowania

A A A
Wyrok WSA

Postępowanie, które miało być prowadzone na podstawie przepisów Układu Europejskiego nie jest przesłanką zobowiązującą organ kontroli skarbowej do zawieszenia postępowania kontrolnego, bowiem Układ Europejski utracił moc obowiązującą.

 

Wyrok WSA w Warszawie z 27.4.2005 r. (III SA/Wa 163/05)


Spółka działająca w branży farmaceutycznej zajmowała się m.in. importem i sprzedażą leków. Handel towarami, którymi obracała Spółka podlegał - na podstawie ustawy o cenach - reżimowi marż i cen urzędowych.

 

W dniu 26.2.2004 r. Spółce doręczono postanowienie Dyrektora UKS o wszczęciu wobec niej postępowania kontrolnego w sprawie prawidłowości stosowania cen leków. Postępowanie dotyczyło okresu od 1.7.2000 r. do 30.6.2001 r. Zdaniem organu kontroli skarbowej, Spółka stosowała marże handlowe przekraczające poziom marż dopuszczalnych zgodnie z ustawą o cenach, czym osiągnęła tzw. kwotę nienależną (kwota równa różnicy między ceną pobraną od kontrahenta a ceną dopuszczalną). Postępowanie kontrolne zmierzało do określenia kwoty nienależnej, która powinna być zwrócona kupującemu oraz do ustalenia kwoty dodatkowej, która podlega wpłacie do budżetu państwa.

 

Spółka wniosła do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej wniosek o zawieszenie postępowania kontrolnego. We wniosku Spółka powołała się na art. 201 § 1 pkt 2 OrdPU, zgodnie z którym organ podatkowy zawiesza postępowanie, jeżeli rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd tzw. zagadnienia wstępnego. Zdaniem Spółki, zagadnienie wstępne pojawiło się na skutek złożenia przez Komisję Europejską wniosku do Rady Stowarzyszenia (organ działający na podstawie Układu Europejskiego, tj. układu o stowarzyszeniu Polski z UE). Wniosek Komisji miał na celu zbadanie zgodności z prawem unijnym przepisów dotyczących cen leków (dodajmy, że wniosek nie został rozpatrzony). Organ podatkowy wydał postanowienie, w którym odmówił zawieszenia postępowania. Swoje stanowisko uzasadnił okolicznością, że wniosek do Rady Stowarzyszenia nie stanowi zagadnienia wstępnego, podobnie jak wniosek złożony do Trybunału Konstytucyjnego. W związku z powyższym, nie została spełniona przesłanka zawieszenia postępowania. Na postanowienie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej Podatnik wniósł zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej. Dyrektor IS przychylił się do stanowiska organu skarbowego. W efekcie, Podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę podatnika. Sąd przypomniał, że w rozpatrywanej sprawie chodziło o ocenę, czy postępowanie toczone przed Radą Stowarzyszenia w sprawie między Komisją Europejską a polskim Rządem stanowi zagadnienie wstępne, od którego istnienia uzależnione jest zawieszenie postępowania kontrolnego u Podatnika. Sąd stwierdził, że postępowanie przed Radą Stowarzyszenia, które miało być prowadzone na podstawie przepisów Układu Europejskiego nie może mieć znaczenia w rozpatrywanej sprawie z uwagi na fakt, że Układ Europejski utracił moc obowiązującą. Do takiego wniosku - jak wyjaśnił sąd - prowadzi analiza przepisów Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów z 1969 r. Analiza przepisów tej Konwencji była niezbędna ze względu fakt, że nie ma przepisów, które bezpośrednio stanowiłyby o utracie mocy obowiązującej Układu Europejskiego. W tej sytuacji, Wojewódzki Sąd Administracyjny odwołał się do art. 59 ust. 1 pkt b) Konwencji o Prawie Traktatów, wedle którego „traktat uważa się za wygasły, jeżeli wszystkie jego strony zawrą późniejszy traktat dotyczący tego samego przedmiotu oraz postanowienia późniejszego traktatu są do tego stopnia nie do pogodzenia z postanowieniami wcześniejszego, że te dwa traktaty nie nadają się do równoczesnego stosowania.” Sąd powołał się jednocześnie na art. 70 ust. 1 lit. b) Konwencji, zgodnie z którym „jeżeli traktat inaczej nie postanawia lub strony inaczej się nie umówią, wygaśnięcie traktatu na podstawie jego postanowień lub zgodnie z niniejszą konwencją nie wpływa na żadne prawa lub obowiązki ani na sytuację prawną stron, powstałe wskutek wykonywania traktatu przed jego wygaśnięciem”. Zdaniem sądu, z powyższego przepisu wynika, że nie można nakładać na strony obowiązku wykonywania umowy, która już wygasła. W związku z powyższym, w wyniku utraty mocy obowiązującej przez Układ Europejski, nie jest możliwe wydanie żadnej decyzji przez Radę Stowarzyszenia. W efekcie, nie istnieje w rozpatrywanej sprawie zagadnienie wstępne, które mogłoby mieć wpływ na wynik sprawy i stanowiłoby przyczynę zawieszenia postępowania kontrolnego u podatnika.

 


Opracowanie: Beata Sokołowska z Zespołu zarządzania wiedzą Działu doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zagadnienie wstępne jako przesłanka zawieszenia postępowania
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny