Wygrane w konkursie motywacyjnym skierowanym równocześnie do pracowników i współpracowników podlegają zryczałtowanemu PDOFiz

A A A

W ocenie Sądu, wbrew stanowisku Ministra Finansów uznać należy, iż organizowane przez skarżącą dla osób związanych ze spółką stosunkiem pracy, jak i osób, które łączy ze skarżącą inny stosunek cywilnoprawny (umowa zlecenie), jak również i osób fizycznych prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, przedsięwzięcie zawierające elementy motywacyjne stanowi rodzaj konkursu. W tej sytuacji nagrody uzyskiwane przez zwycięzców konkursu podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 9.12.2015 r., I SA/Wr 1588/15

W stanie faktycznym omawianego wyroku spółka prowadzi działalność gospodarczą. Zatrudnia pracowników (na umowach o pracę), współpracuje z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (na podstawie umów zlecenia) i z osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Podatnik, aby poprawić swoje wyniki sprzedaży, organizuje konkursy motywacyjne kierowane równocześnie do tych trzech grup.

W tej sytuacji zadane zostało pytanie: czy wartość wygranych stanowić będzie u laureatów konkursu przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10%, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOFizU)? Podatnik uznał, że powinien być zastosowany ten przepis, gdyż organizowane przez niego działania stanowią konkurs zarówno od strony materialnej (występowanie elementu współzawodnictwa), jak i formalnej (regulamin określający nazwę, organizatora, uczestników, nagrody i sposób wyłaniania zwycięzców).

Z tym stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor IS. Stwierdził, że działania podatnika, jako ukierunkowane na uzyskanie jak najlepszych wyników w sprzedaży, stanowią program motywacyjny, a nie konkurs. Do celów konkursu nie należy bowiem zachęcanie jego uczestników do efektywniejszej pracy, osiągania w niej jak najlepszych wyników i przyczynienie się do maksymalizacji zysków organizatora.

Są to natomiast cechy programu motywacyjnego – zaplanowanego zachęcania odbiorców programu do realizacji pożądanego celu, poprzez oferowanie w zamian określonych korzyści.

Nagrody wydawane przez pracodawcę stanowią więc w tym przypadku nie nagrody w konkursie, lecz nagrody związane z osiąganiem rezultatów sprzedaży produktów w organizowanej przez podatnika akcji sprzedażowej. Stanowią premię za dobre wyniki pracy i zachętę do ich poprawy.

Wartość uzyskiwanych nagród będzie zatem stanowić dla pracowników przychód ze stosunku pracy (opodatkowany 18 lub 32% podatkiem dochodowym), dla zleceniobiorców-przedsiębiorców przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, a dla pozostałych zleceniobiorców przychód z działalności wykonywanej osobiście, opodatkowany według skali. Interpretacja organu została zaskarżona do sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał skargę za zasadną. Odwołał się do słownikowej, potwierdzonej w orzecznictwie, definicji konkursu i stwierdził, że wystąpienie w działaniach podatnika elementów motywacyjnych nie uniemożliwia uznania przedsięwzięcia za konkurs – istotą konkursu jest bowiem rywalizacja i wyłonienie zwycięzcy w postaci najlepszej osoby. Przychody otrzymywane w omawianej sprawie powinny więc być opodatkowane zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 PDOFizU.

Komentarz

Pogląd wyrażony przez WSA we Wrocławiu jest istotny dla pracodawców organizujących konkursy i programy motywacyjne dla pracowników, zawiera bowiem kryteria pozwalające na ich rozróżnienie, a tym samym poprawny wybór kwalifikacji prawnej przychodu z tytułu nagród otrzymanych w owych konkursach lub programach.

Przede wszystkim konieczne jest przedstawienie przesłanek przesądzających o uznaniu danego przedsięwzięcia za konkurs. Pojęcie to nie ma definicji legalnej, sąd odwołuje się zatem do definicji słownikowej i orzeczenia WSA w Warszawie (III SA/Wa 2536/13). Do uznania za konkurs konieczne jest: istnienie regulaminu (określającego nazwę, organizatora, uczestników, nagrody i zasady wyboru zwycięzców), ograniczenie liczby zwycięzców, występowanie elementu współzawodnictwa, występowanie jury/komisji konkursowej czuwającej nad prawidłowym, zgodnym z regulaminem przebiegiem konkursu i wydanie nagród zwycięzcy lub zwycięzcom.

Wszystkie te elementy wystąpiły w komentowanej sprawie, zatem zasadne jest uznanie przez WSA, że dotyczyła ona konkursu. Sąd uznał przy tym, że motywacja to proces, któremu poddawane są określone osoby w celu osiągnięcia określonego wyniku, a zatem elementy motywacyjne mogą występować w konkursie.

Ponadto uzyskanych przez zwycięzców nagród nie można uznawać za premię za dobrze wykonywaną pracę, gdyż tylko część uczestników konkursu łączył z podatnikiem stosunek pracy, więc spółka nie mogła, nie będąc ich pracodawcą, wypłacać premii.

Organizowanemu przedsięwzięciu nie odbiera waloru konkursu także to, że jest adresowany do zamkniętego grona odbiorców – w tym przypadku osób bezpośrednio zaangażowanych w działalność sprzedażową spółki. Ustawa nie nakłada ograniczeń w tym przedmiocie, ponadto istnieją inne konkursy adresowane do określonych grup (np. abonentów danej sieci komórkowej).

 

Opracowanie i komentarz: Maciej Synowicz, konsultant

Komentarze przygotowali eksperci z PwC

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wygrane w konkursie motywacyjnym skierowanym równocześnie do pracowników i współpracowników podlegają zryczałtowanemu PDOFiz
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny