Wydatki na spotkania z kontrahentami w restauracji jako koszt podatkowy spółki

Naczelny Sąd Administracyjny

A A A

W świetle art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU nie stanowi kosztu reprezentacji (…) wydatek na poczęstunek (usługę gastronomiczną świadczoną zarówno w siedzibie podatnika lub poza nią), który serwowany jest w ramach: działań marketingowych lub reklamowych firmy, dotyczących promocji produktu lub usługi, prowadzonych negocjacji z kontrahentami lub w ramach szkoleń, odpraw dla pracowników oraz podmiotów powiązanych gospodarczo itp., których celem nie jest kształtowanie wizerunku firmy, a doprowadzenie do nawiązania lub rozbudowania jej kontaktów gospodarczych, wprowadzenie na rynek określonych towarów i usług lub poprawa skuteczności ich sprzedaży, wzrost efektywności pracy itp. Na podatniku spoczywać będzie ciężar wykazania, iż określone wydatki poniesione zostały w celu uzyskania przychodu (zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów) oraz że nie były one ukierunkowane na kształtowanie wizerunku firmy, lecz stanowiły element innego rodzaju aktywności gospodarczej.Wyrok NSA z 10.9.2013 r., II FSK 2019/13

Sprawa dotyczyła spółki, która prowadziła sprzedaż swoich produktów z wykorzystaniem sieci przedstawicieli handlowych. Ze względu na specyfikę tego typu działalności spółka organizowała często spotkania z kontrahentami poza siedzibą spółki na terenie całego kraju. Spotkania te miały na celu prowadzenie negocjacji biznesowych, prezentację produktów spółki itp. Odbywały się w restauracjach, w których na koszt spółki serwowano poczęstunek (jak podkreśliła spółka we wniosku o interpretację, nie miał on charakteru wystawnego ani okazałego, podawane zaś dania znajdowały się w karcie dań dostępnej dla wszystkich klientów lokalu).

Jeśli była taka możliwość, spółka organizowała spotkanie w swojej siedzibie; serwowano wówczas również stosowny do okoliczności poczęstunek. Na tle powyższego spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację w kwestii zaliczenia wydatków ponoszonych na poczęstunek w związku ze spotkaniami z kontrahentami w siedzibie spółki lub w restauracji do kosztów podatkowych spółki.

W opinii spółki oba powyższe typy wydatków stanowią dla niej koszty podatkowe. Spółka wskazała, że poczęstunek serwowany kontrahentom nie ma cech wystawności i okazałości, stanowi raczej sprostanie obowiązującym w relacjach biznesowych standardom.

Dyrektor IS podzielił stanowisko spółki wyłącznie w odniesieniu do posiłków serwowanych w siedzibie spółki. W zakresie wydatków ponoszonych na poczęstunek podczas spotkań w restauracji organ stwierdził, że mają one wpływ na kształtowanie pozytywnego wizerunku podatnika w oczach kontrahentów, zatem, jako działania reprezentacyjne, są wyłączone z kosztów podatkowych.

Po wyczerpaniu toku instancyjnego sprawa trafiła do warszawskiego WSA, który oddalił skargę spółki. W opinii sądu, organizowanie spotkań z kontrahentami w restauracji, także gdy poświęcone są omówieniu spraw służbowych, może mieć wpływ na ich pozytywne nastawienie do gospodarza, lecz nie należy utożsamiać tego ze wskazanym w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOPrU) celem w postaci uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródła.

Spółka zdecydowała się na złożenie skargi kasacyjnej, która została uwzględniona przez NSA.

Komentarz

Analizowany wyrok niewątpliwie stanowi krok w pożądanym przez podatników kierunku. Po tym, jak NSA odmówił podjęcia uchwały w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez spółkę z tytułu nabycia usług gastronomicznych podczas spotkań biznesowych, rozstrzygając w wyroku w składzie 7 sędziów (wyrok z 16.6.2013 r., II FSK 702/11), że każda sytuacja powinna być oceniana indywidualnie, wrześniowy wyrok NSA stanowi ważny głos w dyskusji dotyczącej sposobu rozumienia pojęcia „reprezentacja” w kontekście wyłączenia z możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na cele reprezentacji na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU. Należy zgodzić się z poglądem zaprezentowanym przez sąd. Według niego zaproszenie kontrahenta na spotkanie w restauracji, podczas którego serwowany jest posiłek, nie świadczy o wystawności i okazałości, lecz stanowi wyraz powszechnie przyjętych standardów w kontaktach biznesowych.

Bardzo ważną kwestią poruszoną w komentowanym wyroku jest odniesienie się sądu do pojawiającego się w niektórych orzeczeniach sposobu definiowania reprezentacji poprzez odwołanie się do koncepcji „przedstawicielstwa” danego podmiotu w rozumieniu prawa cywilnego. Naczelny Sąd Administracyjny krytycznie odniósł się do tego poglądu. W opinii sądu wyłączoną z kosztów reprezentacją będą jedynie wydatki na zakup usług gastronomicznych, których głównym celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz. Tym samym sąd opowiedział się za ścisłym rozumieniem powyższego pojęcia, co jest zgodne z ogólnymi zasadami wykładni prawa, ustanawiającymi zakaz rozszerzającej interpretacji wyjątków.

Podsumowując, wrześniowy wyrok NSA jest korzystny dla podatników. Warto jednak pamiętać, że wszelkie wydatki, które podatnik zamierza zaliczyć w poczet kosztów podatkowych, powinny spełniać ogólne przesłanki uznania za taki koszt, określone w art. 15 PDOPrU, a zatem muszą wykazywać związek z przychodem i być właściwie udokumentowane. Ta kwestia również została podniesiona przez skład orzekający w komentowanej sprawie. Przy generalnie pozytywnym kierunku wykładni przepisów PDOPrU w przedmiocie reprezentacji nie należy zatem zapominać, że ciężar udowodnienia, iż określone wydatki poniesione zostały w celu uzyskania przychodu, będzie spoczywał na podatniku.

Opracowanie i komentarz: Katarzyna Czerkies-Laskowska, menedżer, Aleksandra Bembnista, starszy konsultant

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wydatki na spotkania z kontrahentami w restauracji jako koszt podatkowy spółki
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny