Wpływ zwrotu nadpłaconego podatku VAT na wysokość PIT

A A A

W razie nieprawidłowego zastosowania stawki podatkowej VAT i następnie prawidłowego wyliczenia podatku należnego od sprzedaży podatnik powinien skorygować przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli następuje zmiana wysokości zobowiązania w podatku VAT, w związku ze zmniejszeniem wielkości podatku należnego, powinno nastąpić zwiększenie przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wartość netto) o kwotę zmniejszonego podatku VAT należnego. Przychody te zostały bowiem wykazane w kwotach brutto, tj. z należnym podatkiem VAT.

Wyrok WSA w Łodzi z 5.11.2015 r., I SA/Łd 874/15

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOFiz) według 19% stawki liniowej. Jest też czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).

W latach 2008–2013 wnioskodawca stosował błędną stawkę VAT do świadczonych usług w parku rozrywki, tj. stawkę podstawową, w miejsce preferencyjnej stawki odpowiednio 7%, a od 1.1.2011 – 8%. Zgodnie z uzyskaną interpretacją indywidualną oraz po wydaniu wyroków przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej: WSA) z 10.9.2014 r., I SA/Łd 180/14 i I SA/Łd 181/14, wnioskodawca dokonał korekty swoich rozliczeń w podatku VAT za wyżej wspomniane lata. W wyniku dokonanych korekt wnioskodawca otrzymał zwrot podatku VAT. W stosunku do kontrahentów będących podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą wnioskodawca wystawił ponadto odpowiednie faktury korygujące, w których dokonał zmiany stawki VAT, kwota brutto wskazana zaś w fakturze nie uległa zmianie. Sprzedaż usług dla klientów indywidualnych rejestrowana była za pomocą kasy fiskalnej.

W związku z powyższym po stronie wnioskodawcy powstała wątpliwość, czy zwrot podatku nie będzie stanowił przychodu podatkowego dla celów PDOFiz? Zdaniem wnioskodawcy zwrot taki będzie neutralny dla celów ww. podatku. Powyższą zasadę wyraża art. 14 ust. 1 PDOFizU stanowiący, że nie zalicza się do przychodów podatkowych należnego podatku VAT, zgodnie zaś z art. 14 ust. 3 pkt 3 PDOFizU zwrócone podatki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie stanowią przychodów podatkowych. Należy zatem uznać, że skoro podatek należny VAT nie stanowi przychodu podatkowego, nie ma również żadnych podstaw do uznania, jakoby jego korekta miała wpływ na wysokość przychodów podat­kowych.

Dyrektor IS w Łodzi uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe, wskazując, że dokonanie korekty podatku VAT należ­nego co do zasady jest neutralne do celów PIT. Jednakże przychodem z działalności gospodarczej do celów PIT zgodnie z art. 14 ustawy jest ta część należności za wykonaną usługę, która nie jest należnym podatkiem od towarów i usług, tj. wartość netto. W konsekwencji, gdy następuje zmniejszenie należnego podatku VAT, a wartość brutto sprzedaży nie ulega zmianie, to zobowiązany jest do skorygowania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za te okresy rozliczeniowe, za które była/jest dokonywana korekta VAT.

Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa wspólnik spółki zaskarżył interpretację do WSA w Łodzi, który uznał, że skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie, podzielając w pełni opinie organu skarbowego w sprawie.

Komentarz

Mimo że podatek VAT, co do zasady, nie był nigdy zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, zmniejszenie kwoty podatku należnego w wyniku korekty błędnie zastosowanej stawki VAT przy jednoczesnym niezmniejszeniu kwoty brutto na fakturach czy też paragonach stanowiło bez wątpienia przychód podatnika. Stanowisko WSA potwierdza stosowaną w tej materii praktykę sądów administracyjnych. Warto zauważyć, że ta sama argumentacja, przy zastosowaniu analogicznych przepisów, znajdzie zastosowanie na gruncie ustawy o podatku od osób prawnych (dalej: PDOPrU). Dla przykładu warto tu wskazać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) z 3.6.2014 r. (II FSK 1507/12), stanowiący, że skoro przychód spółki zwiększył się na skutek zmniejszenia wysokości należnego podatku od towarów i usług, zmianie ulec musiała także podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym.

W wyroku nie zostało rozstrzygnięte jednak, w jakim okresie należy dokonać korekty przychodu. Kwestia, czy w danym przypadku należy stosować korektę „wstecz” w roku podatkowym, w którym powstał pierwotny przychód należny, czy też „na bieżąco”, tj. w roku podatkowym, w którym wystawiona ­została faktura korygująca, budzi liczne kontrowersje. Ustawy podatkowe nie precyzują bowiem, w jakim momencie podatnik powinien dokonać korekty przychodów, tym samym otwierają pole do interpretacji. Istnieje wiele argumentów przemawiających za stanowiskiem, że jeżeli pierwotnie sporządzona faktura błędnie dokumentowała stan faktyczny, wówczas korekta powinna być przyporządkowana wstecznie do okresu, którego dotyczy, natomiast w sytuacji gdy faktura korygująca została wystawiona z powodu okoliczności zaistniałych po dacie jej wystawienia właściwe jest rozliczanie w dacie jej wystawienia.

Jednakże w ostatnich latach w stanowisku sądów administracyjnych przeważał pogląd, że korekty przychodów należy zawsze dokonywać wstecz, niezależnie od przyczyn korekty. Za przykład niech posłuży wyrok NSA z 1.10.2014 r. (II FSK 2134/12), stanowiący, że: skoro ustawodawca w PDOPrU nie określił żadnych reguł dotyczących korekty wartości należnego przychodu podatkowego w danym okresie rozliczeniowym, to nie ma podstaw prawnych, aby przyjmować, że dla daty rozliczenia takiej korekty przychodu netto i w konsekwencji dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego istotne znaczenie mają okoliczności związane z wystawieniem faktury korygującej, która obniżałaby lub zwiększałaby przychód. W rezultacie bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej korekta wielkości przychodu powinna być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym został już ujęty przychód należny z uwzględnieniem zasad określających datę powstania przychodu.

W opisywanym przypadku, tj. korekty faktury w wyniku błędnie zastosowanej stawki VAT, należy uznać za właściwe podejście, zgodnie z którym miał miejsce tzw. błąd pierwotny, a więc faktura dokumentowała błędnie istniejący stan faktyczny. W związku z powyższym korekta przychodów powinna być dokonana wstecz.

Opracowanie i komentarz: Olga Jędrzejewska, konsultantka

Komentarze przygotowali eksperci z PwC

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wpływ zwrotu nadpłaconego podatku VAT na wysokość PIT
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny