W sytuacji gdy magazyn przeznaczony dla wyrobów strefowych częściowo wykorzystywany jest również do działalności handlowej niepodlegającej zwolnieniu z PDOPr, wówczas koszty jego funkcjonowania w tej części stanowić będą obciążenie wyniku na działalności

A A A

Gdyby w takim magazynie przechowywane były wyłącznie wyroby strefowe lub nawet pochodzące spoza strefy, ale bez których działalność strefowa nie byłaby możliwa, a beneficjent zezwolenia nie mógł ich sam wyprodukować, to koszty wynajmu i obsługi magazynu, stanowiłyby koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 8.6.2017 r., I SA/Rz 263/17

W przedstawionym stanie faktycznym spółka prowadzi działalność produkcyjno-usługową na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE) na podstawie dwóch zezwoleń, korzystając ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych (PDOPr) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku od osób prawnych (dalej: PDOPrU), Spółka prowadzi także działalność handlową obejmującą sprzedaż nabywanych towarów stanowiących uzupełnienie asortymentu, z której dochód nie korzysta ze zwolnienia z PDOPr.

W grudniu 2016 r. spółka zawarła umowę najmu magazynu zlokalizowanego poza granicami SSE, w którym do momentu wydania ich odbiorcom składowane miały być zarówno wyroby gotowe wyprodukowane na terenie SSE, jak i towary przeznaczone do działalności handlowej.

Zgodnie z deklaracją spółki przyjęte metody magazynowania zapewniają precyzyjny sposób identyfikacji korzystających ze zwolnienia wyrobów własnych oraz towarów nabytych w celu dalszej odsprzedaży. Sam magazyn nie stanowi samodzielnej jednostki organizacyjnej i pozostaje w bezpośrednim, funkcjonalnym związku z podstawową działalnością spółki.

W związku z powyższym spółka wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (dalej: Dyrektor IS) z pytaniem, czy przedstawiony sposób korzystania z magazynu stanowi odrębną działalność gospodarczą, którą spółka ma obowiązek wydzielić organizacyjnie od działalności prowadzonej na terenie SSE.

W ocenie spółki prowadzenie magazynu zlokalizowanego poza SSE nie wymaga wyodrębnienia organizacyjnego, nawet jeżeli poza wyrobami gotowymi wytworzonymi w SSE przechowywane tam będą również towary handlowe, ponieważ całość funkcjonowania magazynu stanowi niesamodzielną gospodarczo działalność pomocniczą w stosunku do działalności strefowej.

Dyrektor IS uznał w interpretacji z 11.1.2017 r. stanowisko spółki za nieprawidłowe, argumentując, że korzystanie z magazynu zlokalizowanego poza SSE do celów przechowywania niewyprodukowanych w SSE towarów handlowych należy uznać za działalność opodatkowaną i podlegającą obowiązkowemu wyodrębnieniu organizacyjnemu.

Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (WSA), która została oddalona komentowanym orzeczeniem. W ocenie WSA opis stanu faktycznego, w którym spółka otwarcie przyznaje się do przechowywania w tym samym magazynie zarówno wyrobów strefowych, jak i towarów handlowych, wskazuje wprost na prowadzenie również działalności gospodarczej innej niż objęta zezwoleniami na działalność produkcyjno-usługową. W konsekwencji zostały spełnione przesłanki z § 5 ust. 5 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (dalej: rozporządzenie SSE) i tym samym występuje konieczność wydzielenia organizacyjnego działalności pozastrefowej.

Komentarz

W większości przypadków gdy magazyn wykorzystywany jest na potrzeby działalności objętej zwolnieniem z PDOPr, jego funkcjonowanie poza obszarem SSE jest uznawane przez organy podatkowe jako działalność pomocnicza, nierozerwalnie związana z działalnością strefową i tym samym niewymagająca konieczności wyodrębniania jej z działalności objętej zwolnieniem. Co ważne, wyodrębnienie organizacyjne nie oznacza w tym wypadku wyodrębnienia magazynu jako jednostki organizacyjnej czy zakładu, lecz prowadzenie ewidencji rachunkowej w sposób umożliwiający przyporządkowanie kosztów jego funkcjonowania do działalności strefowej i opodatkowanej.

W interpretacji z 9.6.2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że fakt magazynowania poza terenem strefy wyrobów wyprodukowanych przez spółkę na terenie SSE zgodnie z zezwoleniem nie pozbawia ich statusu „produktu strefowego”. W związku z tym, jeśli sprzedawane wyroby będą wyprodukowane w ramach działalności prowadzonej w SSE na podstawie zezwolenia, dochód z ich sprzedaży będzie korzystał ze zwolnienia z PDOPr.

W podobnym tonie wypowiedział się zarówno Dyrektor IS, jak i podtrzymujący jego interpretację skład orzekający WSA w komentowanym wyroku, stwierdzając, że przechowywanie wyłącznie wyrobów objętych zezwoleniem i wytworzonych na terenie strefy nie spowodowałoby konieczności wyodrębnienia organizacyjnego.

Przy wykorzystaniu magazynu także w ramach działalności opodatkowanej nie można uznać, iż magazyn stanowi wyłącznie element pomocniczy dla działalności zwolnionej z PDOPr, więc koszty jego funkcjonowania należy przyporządkować proporcjonalnie zarówno do działalności strefowej, jak i opodatkowanej.

W tym kontekście zrozumiałe wydaje się podejście organów, zgodnie z którym działalność prowadzona poza terenem SSE i niestanowiąca działalności pomocniczej względem realizowanej działalności strefowej musi być wydzielona organizacyjnie poprzez prowadzenie ewidencji rachunkowej tak, aby możliwe było precyzyjne wydzielenie kosztów związanych z działalnością strefową i opodatkowaną.

Opracowanie i komentarz: Mariusz Wcisło, Konsultant PwCKomentarze przygotowali eksperci z PwC

Ocena artykułu:
Oceniono 1 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
W sytuacji gdy magazyn przeznaczony dla wyrobów strefowych częściowo wykorzystywany jest również do działalności handlowej niepodlegającej zwolnieniu z PDOPr, wówczas koszty jego funkcjonowania w tej części stanowić będą obciążenie wyniku na działalności
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny