Uznanie czynności wykonywanej poza Specjalnej Strefą Ekonomiczną za działalność pomocniczą korzystającą ze zwolnienia podatkowego

A A A

Kalkulując dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: PDOPr) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 PDOPrU, spółka może uwzględnić również działalność pomocniczą do prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE) w oparciu o zezwolenie. Warunkiem jest, by działalność pomocnicza była z nią ściśle powiązana i niezbędna do całościowego wytworzenia produktu w SSE. Jeżeli udział wartości określonej czynności do całości procesu produkcji nie jest znaczny i mieści się ona w zakresie posiadanego przez spółkę zezwolenia, może korzystać ze zwolnienia z PDOPr, nawet gdy czynność pomocnicza została wykonana poza SSE.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 13.9.2017 r., I SA/Bd 645/17

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie zezwolenia. Przedmiotem jej działalności jest wytwarzanie sody kalcynowanej, do której otrzymania potrzebny jest m.in. kamień wapienny. Jest on dostarczany przez dostawcę zewnętrznego do stacji przeładunkowej, zlokalizowanej poza ­terenem SSE, lecz będącej własnością spółki. Na stacji przeładunkowej kamień podlega kruszeniu i przesianiu na urządzeniach będących własnością spółki. Następnie jest on transportowany do zakładu spółki, na terenie SSE, gdzie przeprowadzane są dalsze etapy obróbki materiałów i produkcji. Spółka podkreśliła, że zarówno kruszenie, jak i transport do zakładu, stanowi uzupełniający element procesu produkcyjnego sody kalcynowanej. Wartościowy udział procesu kruszenia kamienia wapiennego oraz jego transportu na teren SSE, w stosunku do wartości całego procesu produkcyjnego, jest nieznaczny.

Na tle powyższego stanu faktycznego spółka zwróciła się do Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z pytaniem, czy w celu kalkulacji dochodu zwolnionego z opodatkowania PDOPr, Spółka powinna uwzględnić całość przychodów osiąganych ze sprzedaży sody kalcynowanej oraz całość kosztów związanych z produkcją tego wyrobu obejmujących proces kruszenia kamienia wapiennego oraz jego transport ze stacji do zakładu Spółki?

Zdaniem spółki powinno się uwzględnić całość przychodów i kosztów, gdyż są one ściśle związane z procesem produkcji strefowej i mają charakter czynności pomocniczych. Jako takie wciąż mogą one korzystać ze zwolnienia z PDOPr.

Organ uznał taką interpretację za nieprawidłową, określając czynności kruszenia kamienia wapiennego i jego transportu nie jako działania pomocnicze (umożliwiające lub ułatwiające prowadzenie procesów podstawowych), ale jako podstawowe (wytwarzanie półfabrykatów lub wyrobów gotowych), które powinny być wykonane na terenie SSE. Jako że zostały wykonane poza nią, powinny podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Spółka zaskarżyła interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (dalej: WSA), który orzekł na jej korzyść. Uznał on, że zwolnieniu z PDOPr na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 PDOPrU podlegają nie tylko przychody i związane z nimi koszty uzyskania przychodów będące bezpośrednio wynikiem działalności na terenie SSE. Za takie można uznać również przychody i koszty wynikające z czynności podejmowanych poza SSE, niezbędne dla całego procesu produkcji i funkcjonalnie z nim powiązane, których udział wartościowy w relacji do całego procesu produkcji nie jest znaczny. Zdaniem sądu kruszenie i transport kamienia wapiennego, jako czynności pomocnicze, spełniają te przesłanki, a dodatkowo mieszczą się w zakresie posiadanego przez spółkę zezwolenia strefowego. W konsekwencji przychody i koszty związane z tymi czynnościami mogą być uznane za związane z działalnością strefową korzystającą ze zwolnienia z PDOPr.

Komentarz

Pomimo dwudziestoletniego okresu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych pytania o konieczność wydzielenia organizacyjnego działalności prowadzonej poza SSE wciąż się pojawiają. Można nawet odnieść wrażenie, że pytań jest coraz więcej, ponieważ produkcja strefowa jest coraz bardziej złożona, a zależności gospodarcze coraz bardziej zawiłe.

W momencie wykluczenia definicji wyrobu strefowego z przepisów o SSE kwestia stała się w pewnym stopniu uznaniowa. Linia orzecznicza nie jest jednoznaczna (np. negatywna interpretacja Dyrektora IS w Katowicach z 27.9.2016 r., IBPB-1-3/4510-544/16-1/TS), jednak, na szczęście dla przedsiębiorców, sądy administracyjne coraz częściej przychylają się do, naszym zdaniem, słusznego stanowiska, że działalność pomocnicza zgodna z zakresem zezwolenia, nawet jeśli jest prowadzona poza terenem SSE, powinna korzystać ze zwolnienia. Stanowisko takie potwierdzają m.in. wyroki NSA z 9.8.2017 r., II FSK 1853/15 lub NSA z 10.9.2015 r., II FSK 1766/13.

W naszej ocenie, w omawianym wyroku WSA słusznie zwrócił uwagę, że istotne jest określenie celu i charakteru czynności wykonywanych poza terenem SSE. Sąd ten zauważył, że działania wykonywane przez spółkę poza SSE są nie tylko racjonalnie i gospodarczo uzasadnione, ale również mają charakter pomocniczy do działalności strefowej. Bez niej działalność strefowa nie byłaby możliwa. W związku z istnieniem funkcjonalnych powiązań z główną działalnością strefową oraz faktem, że zakres tej działalności jest zgodny w kodami PKWiU zawartymi w zezwoleniu, moim zdaniem należy ją uznać za związaną z działalnością zwolnioną z PDOPr.

Czasami można jednak odnieść wrażenie, że niektóre IS nie zwracają należytej uwagi na sens biznesowy danego przedsięwzięcia, ortodoksyjnie przestrzegając zasady, że cała działalność zwolniona musi być wykonywana tylko na terenie SSE. Ze względu na skomplikowany charakter powiązań gospodarczych często jest to niemożliwe, lecz nie oznacza to, że taka działalność musi a priori zostać uznana za opodatkowaną. Jeżeli ma ona charakter pomocniczy do działalności strefowej i mieści się w zakresie zezwolenia, naszym zdaniem może ona korzystać ze zwolnienia w PDOPr.

Opracowanie i komentarz: Natalia Safjan, starszy konsultantKomentarze przygotowali eksperci z PwC

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Uznanie czynności wykonywanej poza Specjalnej Strefą Ekonomiczną za działalność pomocniczą korzystającą ze zwolnienia podatkowego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny