Transakcje Prezesa ze Spółką w kontekście przepisów o cenach transferowych

A A A

 

Transakcja polegająca na tym, że Prezes Spółki wypłaca pieniądze z jej kasy nie pozwala stwierdzić, że między Prezesem a Spółką występują powiązania uzasadniające zastosowanie przepisów o cenach transferowych.

 

Wyrok WSA w Warszawie z 13.12.2006 r. (III SA/Wa 3300/06)

 

 

Prezes zarządu (dalej: „Prezes”) spółki z o.o. (dalej: „Spółka”) wypłacił sobie określoną kwotę pieniędzy z kasy Spółki (w celu nabycia nieruchomości). W wyniku ­kontroli podatkowej przeprowadzonej w Spółce, organy uznały, że – w rzeczywistości – Spółka udzieliła prezesowi nieoprocentowaną pożyczkę. Stwierdzono zatem, że postanowienia tej domniemanej umowy pożyczki odbiegały od warunków rynkowych. W konsekwencji, organy zastosowały przepisy o cenach transferowych i podwyższyły dochód Spółki o rynkowe odsetki, jakie mogła osiągnąć Spółka, gdyby ­domniemana pożyczka była udzielona na warunkach rynkowych. Przesłanką zastosowania tych prze­pisów był – zdaniem organów – związek łączący Spółkę i Prezesa odpo­wia­dający powiązaniom zdefiniowanym w art. 11 ust. 4 pkt 2 PDOPrU.

 

Spółka nie zgodziła się z decyzją organów i złożyła skargę do WSA w Warszawie. Przedstawiciele Spółki argumentowali, że pieniądze wypłacone przez Prezesa z kasy Spółki służyły celom gospodarczym Spółki. Dlatego też, wypłaty nie można utożsamiać z pożyczką Spółki na rzecz Prezesa. Ponadto, zaprzeczali by Spółkę łączył z jej Pre­zesem związek, o którym mowa we wspomnianym art. 11 ust. 4 pkt 2 PDOPrU.

 

WSA w Warszawie oddalił skargę, przyznając rację ­organom podatkowym. W związku z powyższym, Spółka złożyła skargę kasacyjną do NSA.

 

Skład orzekający NSA uwzględnił skargę Spółki. Uznał bowiem, że związek, o którym mowa we wspomnianym przepisie nie mógł zaistnieć w sprawie będącej przedmiotem orzekania. Zdaniem NSA, związek taki mógłby zaistnieć jedynie pomiędzy dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, kontrolowanymi przez tę samą osobę (np. Prezesa). Tymczasem relacje Spółki z jej Prezesem mają zupełnie inny charakter.

 

NSA nakazał, aby WSA w Warszawie ponownie rozpoznał sprawę, uwzględniając ocenę prawną NSA.

 

WSA w Warszawie uchylił decyzje organów podatkowych, uwzględniając tym samym skargę Spółki.

 

Skład orzekający stwierdził, że zgodnie z art. 190 PPSA, sąd jest związany jest wykładnią prawa dokonaną przez NSA.

 

Ponieważ NSA na etapie postępowania kasacyjnego jednoznacznie przesądził, że Prezes działał „jako osoba trzecia w stosunku do Spółki” – nie może być mowy o związku określonym w art. 11 ust. 4 pkt 2 PDOPrU. Tym samym, nie można było Spółce przypisać dodatkowego dochodu na podstawie przepisów o cenach transferowych.

 

Dla wyjaśnienia pragniemy dodać, że niekiedy podmiotom gospodarczym przypisuje się przychody bez konieczności badania jakichkolwiek powiązań między po­datnikiem a kontrahentem. Dotyczy to jednak sytuacji, w których podatnik otrzymuje „nieodpłatne świadczenie”, co jest samodzielną przesłanką przypisania przychodu. W opisywanej sprawie Spółka nie otrzymała żadnego świadczenia, więc ewentualne przypisanie przychodu wymagało stwierdzenia powiązań, o których mowa w przepisach o cenach transferowych (art. 11 PDOPrU).

 

Opracowanie: Piotr Kaim, Amelia Górniak, Artur Ciechomski
Autorzy pracują w Zespole zarządzania wiedzą
Działu doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Transakcje Prezesa ze Spółką w kontekście przepisów o cenach transferowych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny