Skutki podatkowe przyznawania przez bank swoim klientom nagród i premii w ramach akcji promocyjnych

A A A

Nagrody związane z wszelkimi promocjami organizowanymi przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub instytucje finansowe, a przekraczające kwotę 760 zł opodatkowane są 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Wyrok WSA w Gdańsku z 12.1.2016 r., I SA/GD 1514/15

Wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego.

Bank w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi akcje promocyjne dla swoich klientów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Akcje mają na celu uatrakcyjnienie usług oferowanych przez bank.

W szczególności w ramach programów typu moneyback (określanych również jako tzw. cashback) bank zwraca swoim klientom – posiadaczom kart debetowych lub kredytowych – część wartości wydatków, które klienci ponieśli przy zakupach dokonywanych kartą.

Zdaniem banku powyższe świadczenia powinny zostać uznane za nagrody związane ze sprzedażą premiową, objęte zakresem art. 30 ust. 1 pkt 2 PDOFizU, podlegające zwolnieniu z podatku w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 PDOFizU.

Minister Finansów w wydanej dla banku interpretacji indywidualnej uznał stanowisko spółki za prawidłowe – w zakresie zwolnienia przedmiotowego oraz nieprawidłowe – w zakresie obowiązku pobierania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Organ uznał, że od wartości nagród, do których nie ma/nie będzie miało zastosowania omawiane zwolnienie przedmiotowe, w przypadku banku wystąpi obowiązek pobrania i odprowadzania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 4b ww. ustawy.

Na powyższą interpretację bank wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego domagając się jej uchy­lenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację fisku­sowi.

Zdaniem sądu wolą ustawodawcy było, aby nagrody związane z wszelkimi promocjami organizowanymi przez: banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe lub instytucje finansowe, a przekraczające kwotę 760 zł opodatkowane były 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, natomiast wypłacane/wydawane przez inne podmioty m.in. związane ze sprzedażą premiową – przekraczające kwotę 760 zł – opodatkowane były 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Komentarz

Komentowany wyrok nie jest korzystny dla podatników, a wyrażony w nim pogląd nie odzwierciedla dotychczasowej linii interpretacyjnej dokonywanej przez organy podatkowe.

Kwestia opodatkowania premii wypłacanych przez banki w ramach promocji od dawna budzi kontrowersje. Podstawą wykładni dokonanej przez WSA było brzmienie przepisu art. 30 ust. 1 pkt 4b PDOFizU, który wszedł w życie 1.1.2015 r. Nałożył on na banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz inne instytucje finansowe obowiązek poboru zryczałtowanego 19% podatku od świadczeń związanych z promocjami oferowanymi przez te podmioty.

Z uzasadnienia do noweli wprowadzającej powołany przepis wynika, że zmiana miała na celu uproszczenie zasad opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez klientów banku w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika (w tym z tytułu tzw. cashback) poprzez opodatkowanie tych świadczeń zryczałtowanym podatkiem dochodowym tak, aby maksymalnie uprościć pobór podatku.

Ze względu na użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nieostre pojęcia nagród związanych ze sprzedażą premiową oraz świadczeń związanych z promocją, organy podatkowe dotychczas stały na stanowisku, zgodnie z którym cashback to sprzedaż premiowa, podlegająca 10% zryczałtowanemu podatkowi od osób fizycznych, w której nagrody są zwolnione z podatku dochodowego do kwoty 760 zł.

Urzędy podkreślały, że wprowadzony przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b PDOFizU nie zastąpił żadnej dotychczasowej normy, lecz wprowadził dodatkową regulację. Wskazywały, że odnosi się on jedynie do takich świadczeń przekazywanych w ramach promocji organizowanych przez banki lub inne instytucje finansowe, które nie mogą być zakwalifikowane do innej kategorii świadczeń.

Komentowany wyrok WSA, I SA/GD 1514/15, może przyczynić się do zmiany linii interpretacyjnej zwłaszcza teraz, kiedy uszczelnianie systemu podatkowego stało się jednym z głównych celów administracji podatkowej. W wyroku WSA wprost stwierdził, że celem ustawodawcy było zróżnicowanie opodatkowania świadczeń promocyjnych w zależności od tego, jaki podmiot je oferuje. Zdaniem sądu świadczenia otrzymane od banków, przekraczające kwotę 760 zł, powinny być objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%, a nie jak dotychczas uważano 10%

Wykładnia dokonana przez sąd może budzić wątpliwości. Z jednej strony sąd potwierdził możliwość zakwalifikowania czynności wykonywanych przez bank do kategorii sprzedaży premiowej, uznając prawo do ich zwolnienia z podatku dochodowego do kwoty nieprzekraczającej 760zł. Z drugiej strony wykluczył możliwość opodatkowania tych świadczeń stawką właściwą dla sprzedaży premiowej, tj. ryczałtem w wysokości 10% ponad kwotę podlegającą zwolnieniu. W konsekwencji sąd dokonał różnej kwalifikacji tych samych świadczeń na gruncie jednego aktu prawnego.

Konkludując, wydaje się, że intencją ustawodawcy nie było objęcie 19% podatkiem wszystkich czynności promocyjnych świadczonych przez banki i inne instytucje finansowe. W szczególności prawo do zastosowania stawki 10% powinno przysługiwać w stosunku do czynności wypełniających definicję sprzedaży premiowej, niezależnie od statusu podmiotu, które je wykonuje.

Biorąc jednak pod uwagę stanowisko sądu wyrażone w komentowanym wyroku, należy przypuszczać, że kwestia akcji promocyjnych może być teraz dogłębnie analizowana przez organy skarbowe.

 

Opracowanie i komentarz: Piotr Bartuzi, dyrektor,
Joanna Chmielewska, starszy konsultant

Komentarze przygotowali eksperci z PwC

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Skutki podatkowe przyznawania przez bank swoim klientom nagród i premii w ramach akcji promocyjnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny