Skutki podatkowe nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego otrzymania akcji w ramach programu premiowego

A A A

W związku z możliwością zastosowania art. 24 ust. 11 PDOFizU w odniesieniu do dochodu uzyskanego przez osoby wskazane w uchwale walnego zgromadzenia spółki, z uwagi na przekazanie im przez spółkę nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie akcji innych spółek mających siedzibę na terytorium państw członkowskich UE lub EOG stwierdzić należy, że nie ciążą na niej obowiązki płatnika.

Wyrok NSA z 29.5.2018 r., II FSK 1144/16

Pracownicy spółki pełnią funkcję członka zarządu. Z uwagi na zajmowanie kierowniczej pozycji w spółce objęci są programem premiowym. Spółka zamierza zmodyfikować program w ten sposób, że w ramach programu spółka będzie nabywać akcje spółek notowanych na polskiej GPW lub akcje spółek notowanych na innych europejskich giełdach. Tak nabywane papiery wartościowe spółka będzie następnie przekazywała nieodpłatnie lub zbywała za częściową odpłatnością na rzecz osób objętych programem. Skupowane przez spółkę akcje będą akcjami spółek polskich lub spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich UE lub państw członkowskich EOG. Program premiowy adresowany jest do osób zajmujących kluczowe stanowiska w spółce. Obecnie członków zarządu łączy ze spółką stosunek pracy, to też podstawą prawną do otrzymania przez nich akcji będzie umowa o pracę.

Na tle powyższego stanu faktycznego spółka zwróciła się z pytaniem do Dyrektora IS, czy nieodpłatne lub częściowo odpłatne przekazanie przez spółkę akcji w ramach programu korzystać może z preferencji, o której mowa w art. 24 ust. 11 zdanie pierwsze PDOFizU, a co za tym idzie – czy na moment przekazania akcji w ramach programu na spółce ciążyć będą obowiązki płatnika, a członkowie zarządu będą zobowiązani zadeklarować i opodatkować wartość tak otrzymanych akcji. Spółka i członkowie zarządu stanęli na stanowisku, że na moment przekazania akcji w ramach programu nie będą na nich ciążyły przedstawione obowiązki.

Dyrektor IS uznał to stanowisko za nieprawidłowe, wskazując, że w omawianej sprawie przepis art. 24 ust. 11 zdanie pierwsze PDOFizU nie ma zastosowania, gdyż otrzymane przez nich, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, zostaną akcje spółek od spółki, która nie jest ich emitentem ani też nie działa w charakterze subemitenta usługowego. W konsekwencji dochód z tego tytułu podlega opodatkowaniu w momencie jego otrzymania rozumianego jako otrzymanie akcji.

Interpretacja Dyrektora IS została zaskarżona do WSA w Krakowie, który nie zgodził się z organem podatkowym i podkreślił, że gdyby ustawodawca miał zamiar zawęzić stosowanie powyższego przepisu jedynie do sytuacji, w której krąg osób uprawnionych do otrzymania akcji został wskazany w uchwale walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki będącej ich emitentem, dałby temu wyraz poprzez wyraźne określenie, o uchwałę walnego zgromadzenia której spółki chodzi. Organ wniósł do NSA skargę kasacyjną od wyroku WSA. Ten jednak wyrokował podobnie jak sąd I instancji.

Komentarz

Należy zgodzić się z NSA, który w komentowanym wyroku wskazał, że z uwagi na przekazanie członkom zarządu przez spółkę, nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie akcji innych spó­łek mających siedzibę na terytorium państw członkowskich UE lub EOG, na spółce nie ciążą obowiązki płatnika.

Artykuł 24 ust. 11 PDOFizU (w stanie prawnym właściwym dla przedmiotowej sprawy) nie stanowi definitywnego zwolnienia podatkowego. Przesuwa tylko w czasie datę powstania obowiązku podatkowego z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Interes Skarbu Państwa uwzględniony i zabezpieczony natomiast zostanie systemowo poprzez opodatkowanie zbycia tych akcji.

Z literalnego brzmienia art. 24 ust. 11 PDOFizU wynika, że warunkiem jego zastosowania jest wskazanie w uchwale walnego zgromadzenia (naczelnego organu spółki akcyjnej) osób uprawnionych do objęcia lub nabycia akcji. Artykuł 24 ust. 11 zd. pierwsze PDOFizU nie wskazuje, aby warunkiem zastosowania wynikającej z niego normy prawnej było podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki będącej emitentem akcji. Innymi słowy, z wykładni językowej ww. przepisu nie wynika pewny i jednoznaczny wniosek, że przepis ten dotyczy tylko akcji własnych spółki. Kierując się wnioskami wynikającymi z jego literalnego brzmienia, należy stwierdzić, że gdyby ustawodawca miał zamiar zawęzić stosowanie powyższego przepisu jedynie do sytuacji, w której krąg osób uprawnionych do otrzymania akcji został wskazany w uchwale walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki będącej ich emitentem, dałby temu wyraz poprzez wyraźne określenie, o uchwałę walnego zgromadzenia której spółki chodzi.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że zmiana wprowadzona w 2018 roku, zawarta w art. 10 ust. 4 PDOFizU, wyłącza ze źródła przychodów „kapitały pieniężne” przychody uzyskane z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych rozliczanych pieniężnie lub innych praw pochodnych, które to instrumenty lub prawa zostały otrzymane jako nieodpłatne świadczenie lub świadczenie w naturze (nowy stan prawny). W takim przypadku, z wyjątkiem realizacji tych praw w ramach programów pracowniczych, przychód z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych oraz innych praw pochodnych będzie kwalifikowany do tego źródła, w ramach którego powstał przychód z tytułu otrzymania pochodnych instrumentów finansowych lub praw pochodnych, jako nieodpłatne świadczenie lub świadczenie w naturze. Na gruncie programów pracowniczych zmiana brzmienia art. 24 ust. 11 oraz dodanie ust. 11a–11b wprowadziła rozwiązanie, zgodnie z którym dochód do opodatkowania powstaje w momencie zbycia akcji, w przypadku spełnienia przesłanek odroczenia (deferral). Jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną w stosunku do niej dominującej podatnik (pracownik albo zleceniobiorca) faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, to przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji. Możliwość skorzystania z tej preferencji została jednak ograniczona jedynie do osób związanych ze spółką umową o pracę lub stosunkiem pokrewnym albo umową cywilnoprawną, z której przychody zaliczane są do działalności wykonywanej osobiście.

 

Opracowanie i komentarz: Patrycja ŁukasiewiczKomentarze przygotowali eksperci z PwC

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Skutki podatkowe nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego otrzymania akcji w ramach programu premiowego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny