Roboty budowlane: o stawce VAT decyduje moment faktycznego wykonania usługi

A A A
 

1. Dla zastosowania odpowiedniej stawki podatku decydujące znaczenie ma moment wykonania czynności podlegającej VAT, a nie moment powstania obowiązku podatkowego.

 

2. Przez wykonanie usługi budowlanej należy rozumieć faktyczne wykonanie robót, a nie ich odbiór techniczny, potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym. Protokół taki stanowi bowiem jedynie pokwitowanie wykonanych usług.

 

3. W związku z powyższym, skoro spółka do końca 2007 r. faktycznie wykonała usługi budowlane dotyczące infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, będą one podlegały obowiązującej w tym czasie stawce 7%.

 

Wyrok WSA w Warszawie z 22.4.2009 r., III SA/Wa 2103/08

 

 

Sprawa dotyczyła spółki, która wykonała pewne roboty budowlane. Roboty te zostały zakończone w 2007 r., natomiast protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający ich wykonanie został sporządzony w roku następnym, czyli w 2008. W tym samym roku wystawiono odpowiednią fakturę VAT. Podkreślić należy, że roboty, o których mowa powyżej, dotyczyły infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

 

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) VATU, w okresie od 1.5.2004 r. do 31.12.2007 r. w od­niesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą – obowiązywała stawka VAT 7%. Po wygaśnięciu mocy obowiązującej tego przepisu stosowanie preferencyjnej stawki 7% w odniesieniu do niektórych robot budo­wlanych i budowlano-montażowych związanych z budownictwem miesz­kaniowym zostało przedłużone na mocy nowelizacji roz­porządzenia wykonawczego do VATU (Dz.U z 2004 r. Nr 97, poz. 970). Zmiany te weszły w życie 1.1.2008 r. Jednakże przedłużenie nie dotyczyło robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Tym samym możliwość stosowania stawki 7% w stosunku do tego rodzaju robot definitywnie wygasła z końcem 2007 r.

 

W tym kontekście przedstawiciele spółki zastanawiali się, czy do wykonanych przez nią robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu będzie miała zastosowanie preferencyjna stawka VAT w wysokości 7%. Przypomnijmy, że roboty te zostały wykonane w 2007 r., ale protokół zdawczo-odbiorczy został sporządzony w 2008 r. i w tym samym roku została wystawiona faktura. W celu ustalenia właściwej stawki spółka zwróciła się z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji do właściwego dyrektora IS. We wniosku przedstawiła stanowisko, zgodnie z którym do powyższych robót należy stosować stawkę 7%, faktycznie bowiem zostały one wykonane w 2007 r., a więc w okresie obowiązywania stawki preferencyjnej.

 

Spółka zwróciła uwagę, że zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) VATU, w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia od dnia wykonania tych usług. Jednakże, zdaniem spółki, dla zastosowania odpowiedniej stawki VAT nie powinien mieć znaczenia moment powstania obowiązku podatkowego, lecz moment faktycznego wykonania usługi. Spółka wyraziła także opinię, że z punktu widzenia omawianej sprawy nie ma znaczenia data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, gdyż stanowi on jedynie pokwitowanie już wykonanych usług. W konsekwencji skoro usługi związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu zostały przez spółkę faktycznie wykonane w 2007 r., powinna do nich zostać zastosowana stawka obowiązująca w tym czasie, tj. stawka 7%.

 

W odpowiedzi na wniosek dyrektor wydał interpretację, w której uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu podkreślił, że stawka podatku w wysokości 7% dla robót budowlano-montażowych związanych z infrastrukturą towarzyszącą obowiązywała jedynie do 31.12.2007 r. Dyrektor zgodził się, że wykonanie przez podatnika czynności podlegającej opodatkowaniu VAT powoduje obowiązek rozliczenia podatku według stawek obowiązujących w dniu wykonania tej czynności. Jednakże, zdaniem dyrektora, w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych przez „wykonanie usługi” powszechnie rozumie się odbiór techniczny robót, potwierdzony stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym, celem którego jest stwierdzenie stanu faktycznego, jaki istnieje w czasie przekazania obiektu budowlanego jednej stronie przez drugą. A zatem skoro odbiór techniczny robót nastąpił w 2008 r., należało do nich zastosować obowiązującą w tym czasie stawkę, czyli 22%.

 

Spółka, niezadowolona z rozstrzygnięcia, zgodnie z procedurą wniosła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa do Ministra Finansów. W odpowiedzi Minister stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji. Spółka skierowała więc skargę do WSA. W skardze powtórzyła swoją dotychczasową argumentację.

 

WSA podzielił stano­wisko merytoryczne spółki i uchylił zaskarżoną interpretację.

 

Sąd podkreślił, że dla zastosowania odpowiedniej stawki podatku decydujące znaczenie ma moment wykonania czynności podlegającej VAT, a nie moment powstania obowiązku podatkowego. Zdaniem sądu w rozpatrywanej sprawie decydujące znaczenie miał moment faktycznego zakończenia robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą, który wypadł w 2007 r. Sąd nie podzielił zatem stanowiska organów podatkowych, że przez „wykonanie usługi” należy rozumieć odbiór techniczny robót, potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym. Sąd podkreślił, że protokół ten stanowi jedynie pokwitowanie wykonanych usług i ma na celu dokonanie ustaleń służących wzajemnym rozliczeniom stron. Nie ma natomiast wpływu na określenie momentu wykonania usługi.

 

W konsekwencji, zdaniem sądu, skoro roboty budowlane dotyczące infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu zostały faktycznie wykonane przez spółkę w roku 2007, należało zastosować do nich stawkę VAT obowiązującą w tym czasie, czyli 7%.

 

Opracowanie: Ewa Szkolnicka, Monika Czerwonko,
Robert Wielgórski.
Autorzy pracują w Zespole zarządzania wiedzą
Działu doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Roboty budowlane: o stawce VAT decyduje moment faktycznego wykonania usługi
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny