Przychody z umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem podlegają opodatkowaniu jako przychody z działalności wykonywanej osobiście

Wyrok WSA w Gliwicach z 11.2.2014 r., I SA/Gl 600/13

A A A

Jeżeli podatnik będący osobą fizyczną uzyskuje przychody z tytułu wykonywania umów o charakterze podobnym do kontraktu menedżerskiego, to przychód ten powinien być kwalifikowany jako przychód z działalności wykonywanej oso- biście (art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 9 PDOFizU), niezależnie od faktu, czy przedmiotowe umowy zostały zawarte w ramach działalności gospodarczej, czy też poza nią.

Wyrok WSA w Gliwicach z 11.2.2014 r., I SA/Gl 600/13

Komentowany wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym. Podatnik będący osobą fizyczną (dalej: wnioskodawca) wystąpił do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (dalej: DIS) z wnioskiem o wydanie z upoważnienia Ministra Finansów interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PDOFiz). Pytanie dotyczyło zakwalifikowania do właściwego źródła przychodu wynagrodzenia z tytułu umowy o świadczenie usług zarządzania spółką, zawartej w ramach prowadzonej przez podatnika indywidualnej działalności gospodarczej.

W momencie składania wniosku podatnik sprawował funkcję członka zarządu oraz był zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę. Planował jednak zawrzeć ze spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Jak zostało wspomniane, usługi miałyby być świadczone w ramach indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę.

Na tle powyższego stanu faktycznego podatnik zwrócił się z pytaniem do DIS, czy przychody z tytułu umowy o świadczenie usług należy kwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca stanął na stanowisku, że przychody z umowy powinny zostać potraktowane na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ­PDOFizU) jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i jednocześnie nie powinny być kwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 13 PDOFizU.

Dyrektor IS uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe i wyraził pogląd, że przychody z umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, nawet jeżeli umowa ta będzie wykonywana w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Po bezskutecznym wezwaniu organu podatkowego do usunięcia naruszenia prawa podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (dalej: WSA). W komentowanym sporze WSA uznał, że interpretacja przepisów dokonana przez DIS była prawidłowa i w konsekwencji oddalił skargę podatnika. Sąd podkreślił, że sam fakt, że podatnik zawrze umowę o świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie przesądza jeszcze, że przychody uzyskane z tej umowy należy kwalifikować do źródła z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wyrok jest nieprawomocny.

Komentarz

Komentowany wyrok dotyczy powszechnej praktyki wśród osób sprawujących funkcje członków zarządu w spółkach kapitałowych. Osoby te są powoływane uchwałą stosownego organu na stanowisko członka zarządu, a ponadto zawierają ze spółką umowę cywilnoprawną w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Na podstawie umowy świadczą oni rozmaite usługi o charakterze zarządczym i z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę.

Zawarcie umowy cywilnoprawnej (np. zamiast umowy o pracę) podyktowane jest w wielu przypadkach chęcią zmniejszenia obciążeń podatkowych z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia. Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej generalnie pozwala na opodatkowanie dochodów z tego tytułu zryczałtowaną stawką PDOFiz wynoszącą 19% (w przeciwieństwie do dochodów ze stosunku pracy opodatkowanych progresywnie według stawek 18 i 32%).

Należy jednak pamiętać o tym, że możliwość opodatkowania zryczałtowaną stawką PDOFizU nie dotyczy wszystkich rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 13 pkt 9 PDOFizU: przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej są traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście i podlegają progresywnemu opodatkowaniu według stawek 18 i 32%.

Takiej właśnie sytuacji dotyczyło komentowane rozstrzygnięcie WSA. Wprawdzie wnioskodawca nie zawarł ze spółką typowej umowy o zarządzenie przedsiębiorstwem ani kontraktu menedżerskiego, to jednak charakter jego umowy był na tyle podobny do tego typu umów, że WSA nie zgodził się ze stanowiskiem prezentowanym przez podatnika i uznał, że czynności wykonywane przez niego należy potraktować jako działalność wykonywana osobiście.

Wyrok ten wpisuje się w ugruntowaną linię orzeczniczą sądów administracyjnych w tym zakresie, a także jest zgodny z podejściem prezentowanym przez organy podatkowe.

Opracowanie i komentarz: Marek Suchowiecki, aplikant radcowski, konsultant

Komentarze przygotowali eksperci z PwC

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Przychody z umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem podlegają opodatkowaniu jako przychody z działalności wykonywanej osobiście
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny