Promocje organizowane przez bank a sposób ich opodatkowania i obowiązki płatnika

A A A

Z wniosku o interpretację jasno wynikało, że świadczenia promocyjne mają mieć związek z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą, a z normy szczególnej, jaką jest przepis art. 30 ust. 1 pkt 4b PDOFizU, jasno wynika, że od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty – w wysokości 19% świadczenia.

Wyrok WSA w Gliwicach z 1.10.2015 r., I SA/Gl 506/15

Komentowany wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym: wnioskodawca (dalej: bank lub wnioskodawca) wykonuje czynności bankowe oraz czynności wymienione w art. 6 ustawy z 29.8.1997 r. Prawo bankowe. W związku ze swoją działalnością zamierza w 2015 r. organizować promocje dla swoich klientów. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z ofert promocyjnych tylko w razie jednoczesnego zakupu innych usług kierowanych przez wnioskodawcę wyłącznie do przedsiębiorców.

Wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (dalej: DIS) z następującymi pytaniami:

1. Czy świadczenia przekazane osobom fizycznym – przedsiębiorcom w związku z promocją należy kwalifikować do źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza czy jako inne źródła?

2. Czy w przypadku przypisania ich do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przychody te nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4b PDOFizU i tym samym na banku nie będą ciążyły obowiązki płatnika?

Według wnioskodawcy wszystko, co przedsiębiorca otrzymuje i co łączy się w jakikolwiek sposób z jego działalnością lub majątkiem, należy uznawać za przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Promocje związane z produktami oferowanymi klientom z segmentu „Przedsiębiorcy” wykazują wyraźny związek z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Tym samym powinny być opodatkowanie nie na podstawie art. 30 ust. 1 pkt pkt 4b, lecz na podstawie art. 14 z zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 PDOFizU, przez co na banku nie będą ciążyły obowiązki płatnika, określone w art. 41 ust. 4 ww. ustawy.

Dyrektor IS uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W jego ocenie, przychód ten co prawda został przypisany do poprawnego źródła, jednakże art. 30 ust. 1 pkt 4b PDOFizU stanowi przepis szczególny wobec przepisów określających zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej. Do tego przepisu odsyła art. 41 ust. 4 ­PDOFizU, zgodnie z którym bank pełnić będzie obowiązki płatnika.

Pełnomocnik wnioskodawcy zaskarżył decyzję DIS w całości. Twierdził, że obowiązki płatnika dotyczą tylko przychodów wymienionych w art. 30 ww. ustawy, czyli pochodzących z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza. Dochód z tej ostatniej podlega zaś opodatkowaniu na zasadach art. 27 lub 30c PDOFizU.

Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił pogląd organu, wskazując, że z wniosku o interpretację wynika, że świadczenia promocyjne mają związek z prowadzoną przez osoby fizyczne pozarolniczą działalnością gospodarczą, a stan faktyczny jasno wskazuje na zasadność zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 4b ­PDOFizU.

Komentarz

Wyrok WSA w Gliwicach ma walor praktyczny zwłaszcza dla instytucji finansowych. Dotyczy bowiem istotnej dla nich zmiany, która weszła w życie w 2015 r., a nie była do tej pory stosowana jako podstawa orzeczenia przez sądy administracyjne. Nowy przepis to art. 30 ust. 1 pkt 4b PDOFizU, zgodnie z którym pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty – w wysokości 19% świadczenia. Zastosowanie tej regulacji może prowadzić, jak w komentowanej sprawie, do powstania po stronie udostępniającego świadczenie obowiązków płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 4 PDOFizU.

Pierwszym zagadnieniem jest to, czy w omawianej sprawie przepis w ogóle mógł być stosowany ze względu na moment jego wejścia w życie. Bank organizował promocję przed 1.1.2015 r., trwały one na przełomie roku 2014 i 2015, a przedmioty promocji miały być udostępniane klientom po 31.12.2014 r. Odpowiedź na to pytanie musi więc być twierdząca, gdyż przepis mówi o świadczeniach otrzymanych.

Ponadto należy zwrócić uwagę na to, iż w praktyce występuje znaczne zróżnicowanie stanów fatycznych w odniesieniu do akcji promocyjnych organizowanych przez banki dla obecnych lub potencjalnych klientów, przez co ocena, czy wartość otrzymanego świadczenia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i na jakich zasadach, może nastąpić dopiero po zapoznaniu się z zasadami konkretnego przedsięwzięcia (np. określonymi w regulaminie akcji promocyjnej). Przykład stanowią tu usługi typu moneyback, definiowane przez banki jako sprzedaż premiowa, a przez to korzystające ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68 PDOFizU, jeśli ich wartość nie przekroczy 760 zł (co potwierdza orzecznictwo – zob. wyrok WSA w Gdańsku z 11.2.2014 r., I SA/Gd 1683/13).

Opracowanie i komentarz: Maciej Synowicz, konsultant

Komentarze przygotowali eksperci z PwC

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Promocje organizowane przez bank a sposób ich opodatkowania i obowiązki płatnika
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny