Promocja karty VISA: bez kosztów podatkowych?

A A A
 

1. Jeżeli Podatnik ponosi wydatki na składkę funduszu marketingowego międzynarodowej organizacji płatniczej, to takie koszty nie są ponoszone w ramach jego działalności gospodarczej.

 

2. Nawet, gdy Podatnik odnosi korzyści z tytułu uczestnictwa w powyższym funduszu, to związek między wydatkiem na składkę a osiąganymi przezeń przychodami jest zbyt odległy, aby takie wydatki zaliczyć w poczet kosztów podatkowych.

 

3. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o CIT, składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

 

Wyrok WSA w Warszawie z 17.8.2007 r. (III SA/Wa 4293/06)

 

 

Podatnik jest polskim bankiem należącym do międzynarodowej organizacji płatniczej. Na podstawie porozumienia zawartego między bankami krajowymi (również członkami wspomnianej organizacji) i samą organizacją – stworzony został fundusz marketingowy. Celem utworzenia funduszu jest promowanie w Polsce wizerunku organizacji płatniczej poprzez kreowanie wizerunku znaku towarowego VISA. Strony porozumienia zobowiązały się do uiszczania na rzecz funduszu rocznej składki. Zawarcie tego porozumienia było całkowicie dobrowolne. Podkreślamy tę oczywistość wyłącznie dlatego, że dobrowolny charakter udziału w funduszu miał istotne znaczenie dla wyników postępowania podatkowego.

 

W opisanych powyżej okolicznościach Podatnik rozważał, czy ponoszone przezeń wydatki w związku z udziałem w funduszu marketingowym stanowią koszty uzyskania ­przy­chodów. Aby wyjaśnić powyższą kwestię wystosował wniosek do właściwego Naczelnika US. We wniosku zawarł własne stanowisko, zgodnie z którym, promowanie znaku towarowego VISA wpływa na przychody Podatnika, ponieważ zwiększa się ilość klientów korzystających z kart płat­niczych (opatrzonych logo VISA). Tymczasem Podatnik ­wystawia takie karty i obsługuje operacje dokonywane przy ich użyciu. Jedno i drugie przynosi mu przychody w postaci prowizji. Stąd też, mimo że formalnie celem funduszu marketingowego jest wyłącznie kreowanie wizerunku znaku ­towarowego organizacji płatniczej (znak VISA) to korzyści z działalności funduszu czerpią także jego uczestnicy.

 

W odpowiedzi na wniosek organ I instancji uznał powyższe stanowisko za nieprawidłowe. Zdaniem Naczelnika, wydatek na roczną składkę podlega wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 37 PDOPrU jako składka na organizację, do której przynależność jest ­dobrowolna (zob. treść przepisu poniżej w wyborze). Po­datnik nie zgodził się z taką interpretacją i wniósł zażalenie do Dyrektora IS w Warszawie. Ten jednak odmówił zmiany zaskarżonego postanowienia. W efekcie, Podatnik wniósł skargę do sądu administracyjnego.

 

WSA w Warszawie oddalił skargę Podatnika i tym samym przyznał rację organom podatkowym.

 

Zdaniem sądu, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 37 PDOPrU, wydatki na składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

 

Następnie sąd wskazał, iż wydatek na fundusz mar­ketingowy był poniesiony w celu kreowania wizerunku międzynarodowej organizacji płatniczej, a nie w ramach marketingowej działalności Podatnika. Tymczasem, aby uznać poniesiony wydatek za koszt podatkowy, należy wykazać związek kosztu z osiąganym przychodem. W opisanym ­stanie faktycznym, zdaniem sądu, związek ten jest zbyt od­legły.

 

Konkludując, skład orzekający stwierdził, że poniesiony przez Podatnika wydatek z tytułu uczestnictwa w funduszu marketingowym promującym organizację płatniczą i jej znak towarowy nie może być zaliczony w poczet kosztów podatkowych.

 

Opracowanie: Piotr Kaim, Amelia Górniak
Autorzy pracują w Zespole zarządzania wiedzą
Działu doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Promocja karty VISA: bez kosztów podatkowych?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny