Posiadanie przez płatnika certyfikatu rezydencji warunkiem skorzystania z opcji niepobrania podatku u źródła

A A A

Podmiot zagraniczny, który nie przedstawia zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie, wydanego dla celów podatkowych przez właściwą administrację podatkową, nie daje polskim płatnikom oraz organom podatkowym argumentów i gwarancji zgodnego z prawem poddania się opodatkowaniu w państwie swojej deklarowanej rezydencji, a przez to możliwości rzeczywistego zastosowania umowy, której celem nie jest przecież unikanie opodatkowania, ale wyłącznie zapobieżenie podwójnemu opodatkowaniu.

Wyrok WSA w Białymstoku z 3.10.2017 r., I SA/Bk 750/17

Spółka prowadzi działalność gospodarczą poprzez zagraniczne oddziały, będące zakładem w rozumieniu umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Oddziały zawierają umowy na świadczenie różnego rodzaju usług m.in. dzierżawy, najmu, leasingu, doradczych, księgowych, prawnych, reklamowych. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia z tytułu tych umów spoczywa na oddziałach. W przypadku korzystania z ww. usług lub wykorzystywania dzierżawionego, wynajmowanego lub leasingowanego sprzętu poza terytorium, na którym zlokalizowane są oddziały, ich koszty uwzględnianie są w alokacji dochodu pomiędzy oddziałami a centralą spółki, która jest dokonywana ostatecznie notami księgowymi.

We wniosku o interpretację indywidualną spółka zadała pytanie, czy powinna posiadać certyfikaty rezydencji zagranicznych podmiotów świadczących usługi, w celu udokumentowania braku obowiązku pobierania przez nią podatku zryczałtowanego.

Spółka stanęła na stanowisku, że skoro nie jest płatnikiem podatku dochodowego w Polsce w związku z umowami na świadczenie usług z katalogu art. 21 ust. 1 PDOPrU zawieranymi przez jej zagraniczne oddziały, to nie jest zobowiązana do posiadania certyfikatów rezydencji zagranicznych podmiotów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe i wskazał, że nabywane przez oddziały usługi powodują powstawanie przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 PDOPrU, przy czym postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dają możliwość opodatkowania tych przychodów w umawiającym się państwie, gdzie spółka posiada oddziały. Aby jednak można było zastosować postanowienia umów, konieczne jest uzyskanie od podatników certyfikatów rezydencji.

Interpretacja została zaskarżona do WSA. Sąd oddalił skargę i wskazał, że zastosowanie stawki podatku w wysokości określonej w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Komentarz

Stanowisko wyrażone przez sąd w komentowanym wyroku jest istotne z praktycznego punktu widzenia, ponieważ wprost wskazuje, że płatnik dokonujący samoobliczenia podatku na podstawie art. 26 ust. 1 PDOPrU może na podstawie art. 21 ust. 2 w zw. z poszczególnymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania odstąpić od opodatkowania, wyłącznie po uzyskaniu od podatnika certyfikatu rezydencji wymaganego przez przepisy ustawy.

W komentowanym wyroku sąd opiera swoje stanowisko o zdanie wyrażone przez NSA w wyroku z 30.11.2007 r. (II FSK 1446/06), zgodnie z którym niewątpliwym powodem i uzasadnieniem wymogu uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji (zagranicznej) było udokumentowanie realnej możliwości jego opodatkowania w innym, aniżeli Rzeczypospolita Polska, państwie – stronie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a więc przez to umożliwienie zastosowania takiej umowy zgodnie z jej celem. Tym samym podmiot zagraniczny, który nie przedstawia zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie wydanego do celów podatkowych przez właściwą administrację podatkową, nie daje polskim płatnikom oraz organom podatkowym argumentów i gwarancji zgodnego z prawem poddania się opodatkowaniu w państwie swojej deklarowanej rezydencji.

W związku z tym, że w komentowanym wyroku WSA przyjął stanowisko wyrażone wcześniej przez NSA jako własne w przedmiotowej sprawie, stanowi on kontynuację linii orzeczniczej, zgodnie z którą posiadanie przez płatnika certyfikatu rezydencji podatkowej jest niezbędne do zastosowania stawki wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobrania podatku zgodnie z taką umową.

Należy zauważyć, iż kwestia posiadania przez płatnika certyfikatu rezydencji, do zastosowania stawki lub zwolnienia wynikającego z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wydaje się bardziej oczywista niż problem formy, w jakiej certyfikat ten powinien zostać płatnikowi przekazany. Niektóre z podmiotów, zwłaszcza tych działających w branży e-commerce, korzystają w celach reklamowych z narzędzi znanych marek, które udostępniają swoje certyfikaty jedynie w formie elektronicznej (możliwość pobrania ze strony WWW). W innych przypadkach certyfikaty przekazywane są w formie dokumentu pdf i przesyłane przy użyciu bezpiecznego kanału elektronicznego. Chociaż NSA w wyroku z 18.2.2014 r., II FSK 75/12 wskazał, iż przepisy ustaw o podatku dochodowym nie wskazują konkretnie, jakie warunki formalne powinien spełniać certyfikat rezydencji i w związku z powyższym należy przyjąć, że może on przybrać w zasadzie dowolną formę pisemną, o ile będzie wystawiony przez właściwy organ podatkowy obcego państwa oraz będzie zawierał w swej treści stwierdzenie o posiadaniu przez dany podmiot siedziby lub miejsca zamieszkania dla celów podatkowych, to jednak organy podatkowe przyjmują w tym wypadku bardzo restrykcyjne stanowisko. Powoduje to często na dalszym etapie postępowania konieczność występowania ze skargami do sądów administracyjnych.

Opracowanie i komentarz: Wojciech Kawa, menedżer


Komentarze przygotowali eksperci z PwC

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Posiadanie przez płatnika certyfikatu rezydencji warunkiem skorzystania z opcji niepobrania podatku u źródła
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny