PODATKI: ZMIANY W PRAWIE – grudzień 2015 r.

A A A

Ograniczenie wstecznego korygowania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu w podatku CIT

Dnia 1.1.2016 r. zmieni się art. 12 oraz dodany zostanie art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tymi przepisami korekty przychodów, jak również korekty kosztów uzyskania przychodów powinny być rozliczane wstecznie, ale w zakresie, w jakim są one spowodowane błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką. Natomiast w pozostałym zakresie korekty przychodów powinny być rozliczane na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona (w odniesieniu do kosztów – otrzymana) faktura korygująca, lub w przypadku braku faktury – inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Likwidacja obowiązkowej korekty kosztów uzyskania przychodów

Od 1.1.2016 r. zostaną uchylone przepisy, zgodnie z którymi podatnicy mają obowiązek zmniejszać koszty uzyskania przychodów o zaliczone do nich, lecz nieuregulowane w określonych przepisami terminach kwoty. Oznacza to, że od początku 2016 r. podatnicy nie będą objęci już tym obowiązkiem. Z przepisów przejściowych nowelizacji nie wynika, aby zmiana ta miała mieć zastosowanie tylko do kosztów uzyskania przychodów poniesionych od 1.1.2016 r. Wyłączenie obowiązku korygowania kosztów zostanie zlikwidowane w stosunku do wszystkich kosztów, dla których od 1.1.2016 r. upłyną terminy określone obecnie w art. 24d PDOFizU oraz art. 15b PDOPrU.

Ulga na złe długi – postępowanie restrukturyzacyjne

Do tej pory jedynie podatnicy, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego, nie byli zobligowani do korekty podatku naliczonego, jeżeli ten nie był zapłacony w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu płatności. Z dniem 1.1.2016 r. katalog ten powiększy się o podatników, którzy w ostatnim dniu miesiąca, w którym upłynął ww. termin 150 dni, będą w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Należy wspomnieć, że również z dniem 1.1.2016 r. wejdzie w życie ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, która wprowadzi nowego rodzaju postępowanie, tj. postępowanie restrukturyzacyjne.

Zmiany w przepisach dotyczących obowiązku prowadzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej

Z dniem 1.1.2016 r. zostanie zmieniony art. 9a PDOPrU określający zakres obowiązku prowadzenia dokumentacji podatkowej. W związku z tym obowiązek prowadzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej będzie ciążyć tylko na niektórych (wskazanych art. 9a ust. 1 pkt 1–3 PDOPrU) podatnikach, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro.

Import towarów a VAT

Z dniem 1.1.2016 r. w art. 37 ust. 1a VATU znajdzie się przepis umożliwiający stosowanie podwyższonych oraz obniżonych stawek odsetek za zwłokę – spowoduje to, że wysokość odsetek w podatku VAT od importu będzie odpowiadała tym naliczanym na podstawie przepisów Prawa celnego. Ponadto z art. 39 VATU w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2016 r. wynikać będzie, że naczelnicy urzędów skarbowych właściwi dla podatnika są organami podatkowymi właściwymi tylko w sprawie postępowań dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku VAT. Organami podatkowymi z tytułu nadpłaty podatku VAT z tytułu importu towarów staną się zatem od 1.1.2016 r. naczelnicy urzędów celnych.

Prewspółczynnik – zmiany w zakresie odliczania podatku VAT

Z dniem 1.1.2016 r. dodane zostaną przepisy, które nakazują obliczać kwotę podatku naliczonego zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Wspomnianego obliczenia należy dokonywać tylko w odniesieniu do takich towarów i usług, których przypisanie do konkretnego rodzaju działalności nie jest w stu procentach możliwe. W takich przypadkach podatnik powinien każdorazowo dokonywać określenia proporcji w stosunku do danego towaru/usługi. W praktyce spowoduje to, że podatnicy już na etapie składania bieżących deklaracji podatkowych będą musieli wskazać, jaką część podatku stanowi podatek naliczony od działalności zwolnionej, opodatkowanej i znajdującej się poza zakresem podatku VAT. Odliczyć można będzie jedynie część związaną z czynnościami objętymi podatkiem. Podatnicy będą mieli swobodę wyboru w odniesieniu do samego sposobu wyliczania proporcji. W niektórych przypadkach (tj. w przypadku podmiotów obsługujących jednostki samorządu terytorialnego urzędów działających w formie samorządowej jednostki budżetowej, pozostałych samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych jednostek budżetowych, uczelni publicznych oraz instytutów badawczych) swoboda ta ma być ograniczona.

 

 

Opracowanie: Magdalena Szlembarska, młodszy konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
PODATKI: ZMIANY W PRAWIE – grudzień 2015 r.
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny