Podatek od czynności cywilnoprawnych od wniesienia prawa do używania znaku towarowego na kapitał zakładowy

A A A

W procesie podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych nie należy uznawać zmiany umowy spółki oraz wniesienia aportu lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki za odrębne czynności.

Wyrok WSA w Warszawie z 14.6.2011 r.,III SA/Wa 2970/10

 

Spółka zwróciła się do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wniesienia do spółki prawa do używania znaku towarowego tytułem wkładu niepieniężnego.

 

W 2009 r. spółka zawarła z czeską spółką umowę, na podstawie której czeska spółka wniosła na kapitał zakładowy spółki prawo do używania znaków towarowych zarejestrowanych w Republice Czeskiej przez okres 5 lat.

 

Spółka powzięła wątpliwość, czy aport tych znaków towarowych przez czeską spółkę do spółki będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przedstawiając własne stanowisko, spółka wskazała, że w opisanym stanie faktycznym w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć, czy czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, opodatkowanie aportu znaków towarowych podatkiem od towarów i usług będzie skutkować bowiem wyłączeniem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Spółka uznała, iż skoro przedmiotowa transakcja jest objęta podatkiem od towarów i usług oraz spółka jest podatnikiem z tego tytułu, to wniesienie znaków towarowych na kapitał zakładowy spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

 

Minister Finansów uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, iż wniesienie prawa do używania znaku towarowego jest czynnością wtórną do zmiany umowy spółki i nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym Minister Finansów uznał, że analiza wyłączenia spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przedmiotu aportu jako czynności podlegającej opodat­kowaniu podatkiem od towarów i usług jest bezprzed­miotowa.

 

Po wyczerpaniu drogi odwoławczej spółka złożyła skargę do WSA. Sąd uchylił interpretację, wskazując, że rozdzielenie czynności zmiany umowy spółki od wniesienia lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w brzmieniu obowiązującym w dniu podwyższenia kapitału zakładowego przez spółkę, tj. 2.11.2009 r. Sąd podkreślił, iż Minister Finansów przy ponownym rozpoznaniu niniejszej sprawy będzie zobowiązany do dokonania analizy przepisów (w brzmieniu obowiązującym w dacie podwyższenia kapitału zakładowego przez spółkę) mówiących, iż czynności cywilnoprawne opodatkowane podatkiem od towarów i usług nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

 

Komentarz

 

Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych podwyższenia kapitału zakładowego w rezultacie wniesienia aportem znaków towarowych w stanie prawnym obowiązującym w 2009 r. było przedmiotem rozbieżnych interpretacji Ministra Finansów. Zgodnie z dominującą linią interpretacyjną, czynność podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału była traktowana jako odrębna od wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci znaku towarowego i jako taka była opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Minister Finansów uznawał, że na gruncie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wyłącznie czynność cywilnoprawna objęta ustawą (tj. zmiana umowy spółki) podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych, a nie jej przedmiot (np. wniesienie wkładu).
Z powyższym podejściem słusznie nie zgodził się WSA. W przypadku wniesienia aportem znaku towarowego na kapitał zakładowy spółki mamy do czynienia ze zmianą umowy spółki z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego. Tym samym nie można uznać przedmiotowych czynności za odrębne transakcje.

 

Powyższe potwierdza analiza przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w brzmieniu obowiązującym w 2009 r., nie dają one bowiem podstaw do rozdzielania czynności zmiany umowy spółki oraz wniesienia aportem wkładu niepieniężnego. Ponadto, w ówczesnym stanie prawnym, przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCCU) wyłączały możliwość podwójnego opodatkowania jednej transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz podatkiem od towarów i usług.

 

Warto podkreślić, iż niefortunne (wbrew intencji ustawodawcy wyłączające opodatkowanie) brzmienie przepisów PCCU zostało zmienione w 2010 r. i obecnie nie ma wątpliwości, że przedmiotowa transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

 

 

Opracowanie i komentarz: Marta Siedlecka, konsultantka

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Podatek od czynności cywilnoprawnych od wniesienia prawa do używania znaku towarowego na kapitał zakładowy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny