Pobór zaliczek na podatek od dochodów kapitałowych, wyłącznie dla odsetek przekazanych na rzecz spółek będących rezydentami

A A A

Wyrok ETS z 22.12.2008 r. w sprawie État belge – SPF Finances vs. Truck Center SA, C-282/07

 

W przedmiotowej sprawie ETS orzekł, że art. 52, 58, 73b i 73d traktatu WE (obecnie, odpowiednio art. 43, 48, 56 i 58) należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one przepisom podatkowym państwa członkowskiego, które przewidują pobór u źródła podatku od odsetek wypłaconych przez spółkę będącą rezydentem tego państwa spółce będącej rezydentem innego państwa członkowskiego, podczas gdy zwalniają z tego podatku odsetki wypłacone spółce będącej rezydentem pierwszego państwa członkowskiego.

 

W 1992 r. Wickler Finances (luksemburski rezydent podatkowy), posiadająca 48% udziału w kapitale Truck Center (belgijski rezydent podatkowy), udzieliła tej spółce pożyczki w kwocie 50 000 000 BEF. Truck Center nie pobrała podatku u źródła od wypłaconych odsetek, co zostało zakwestionowane przez belgijskie organy podatkowe.

 

We wskazanym okresie, zgodnie z prawem belgijskim, opodatkowaniu podatkiem u źródła podlegały odsetki wypłacane spółkom zagranicznym, natomiast nie podlegały takiemu opodatkowaniu analogiczne odsetki wypłacane spółkom krajowym.

 

W tej sytuacji Truck Center wniosła odwołanie od decyzji organów podatkowych do właściwego dyrektora regionalnego ds. podatków, który decyzją z 15.12.2004 r. podtrzymał opodatkowanie odsetek. W konsekwencji Truck Center wniosła skargę do Tribunal de premičre instance d’Arlon (sądu I instancji). Skarga została przez sąd uwzględniona. Dnia 7.7.2006 r. państwo belgijskie wniosło apelację od tego orzeczenia do sądu krajowego, który zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

 

Czy art. 105 pkt 3 lit. b) oraz art. 107 § 2 pkt 9 AR/CIR 1992 wydanego na podstawie art. 266 CIR 1992, w związku z art. 23 umowy belgijsko luksemburskiej (…), naruszają art. 73 (…) traktatu (…) przez to, że zastrzegając zaniechanie poboru zaliczek na podatek od dochodów kapitałowych, przewidziane w art. 107 § 2 pkt 9, wyłącznie dla odsetek przekazanych na rzecz spółek będących rezydentami, po pierwsze, zniechęcają w konsekwencji spółki będące rezydentami do pożyczania kapitału od spółek z siedzibą w innym państwie członkowskim, a po drugie, stanowią dla spółek z siedzibą w innym państwie członkowskim przeszkodę w inwestowaniu kapitału – w drodze udzielania pożyczek – w spółki z siedzibą w Belgii?.

 

Odpowiadając na pytanie prejudycjalne, ETS przypomniał, że wobec braku, w analizowanym zakresie, przepisów ujednolicających lub harmonizujących na poziomie wspólnotowym, państwa członkowskie zachowują uprawnienia do określania w drodze umów lub w sposób jednostronny kryteriów podziału kompetencji podatkowych, w szczególności w celu unikania podwójnego opodatkowania. Europejski Trybunał Sprawiedliwości podkreślił jednak, że w odniesieniu do już rozdzielonych kompetencji, państwa członkowskie nie mogą uwolnić się od przestrzegania reguł wspólnotowych. W szczególności podział ten nie pozwala państwom członkowskim na wprowadzenie dyskryminacji, która byłaby sprzeczna z zasadami wspólnotowymi.

 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że przedmiotową sprawę należy rozpatrywać w odniesieniu do zasady swobody przedsiębiorczości oraz przepływu kapitału. Swoboda przedsiębiorczości ma na celu zagwarantowanie identycznego traktowania spółek krajowych i zagranicznych, zakazując wszelkiej dyskryminacji ze względu na miejsce siedziby spółek. Ponadto zgodnie z jednolitym orzecznictwem ETS, za ograniczenia swobody przedsiębiorczości należy uznać wszystkie przepisy, które zakazują lub utrudniają korzystanie z niej.

 

W sprawie rozpatrywanej przez ETS, istnieje co prawda różnica w opodatkowaniu odsetek w zależności od miejsca siedziby spółki, niemniej jednak w celu ustalenia, czy różnica w traktowaniu na gruncie podatkowym ma charakter dyskryminacyjny, należy zbadać, czy omawiane spółki znajdują się w obiektywnie porównywalnej sytuacji. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem dyskryminacja polega na stosowaniu różnych zasad w porównywalnych sytuacjach lub też na stosowaniu tej samej zasady w różnych sytuacjach.

 

W opinii ETS w dziedzinie podatków bezpośrednich co do zasady sytuacja rezydentów i nierezydentów nie jest porównywalna, a sama różnica w traktowaniu między podatnikami będącymi rezydentami a podatnikami niebędącymi rezydentami nie może być zakwalifikowana jako dyskryminacja w rozumieniu traktatu. Różnica w traktowaniu wynikająca z przepisów podatkowych będących przedmiotem sporu, niekoniecznie przynosi korzyść spółkom otrzymującym odsetki będącym rezydentami, ponieważ, po pierwsze, są one zobowiązane do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, a po drugie, stawka zaliczki na podatek od dochodów kapitałowych pobierana od odsetek wypłaconych spółce niebędącej rezydentem jest zdecydowanie niższa od stawki podatku dochodowego od osób prawnych odprowadzanego od dochodów spółek otrzymujących odsetki będących rezydentami.

 

Jako że te same rozważania można odnieść do zasady swobodnego przepływu kapitału, ETS uznał, iż w przedmiotowej sprawie przepisy belgijskie nie naruszały regulacji europejskich.

 

Polskie przepisy także różnicują konsekwencje podatkowe wypłaty odsetek na rzecz spółek krajowych i zagranicznych, niemniej jednak różnice te docelowo mają zostać zlikwidowane. Zgodnie z przepisami polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy z tytułu odsetek uzyskanych na terytorium Polski przez podmioty zagraniczne wynosi 20% kwoty odsetek. Jednakże ustawa zapewnia preferencyjne opodatkowanie przychodów z tytułu odsetek m.in. w sytuacji, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 

− wypłacającym odsetki jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,

 

− uzyskującym odsetki jest spółka podlegająca w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,

 

− spółka uzyskująca przychód z odsetek posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów w kapitale spółki wypłacającej odsetki i jest tzw. odbiorcą odsetek.

 

Preferencyjne opodatkowanie oznacza zastosowanie do odsetek następujących stawek podatku: 10% (do 30.6.2009 r.), 5% (do 30.6.2013 r.) i zwolnienie z podatku – po tej dacie. Powyższy przepis ma zastosowanie, pod warunkiem że pożyczkodawca posiada udziały pożyczkobiorcy w wymaganej wysokości nieprzerwanie przez okres 2 lat. Dodatkowo ustawa określa szczególne typy przychodów o charakterze zbliżonym do odsetek, które wyłączone są z możliwości zastosowania zwolnienia. Wspomniane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

 

Opracowała: Agnieszka Ferek, Lovells H. Seisler sp.k.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Pobór zaliczek na podatek od dochodów kapitałowych, wyłącznie dla odsetek przekazanych na rzecz spółek będących rezydentami
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny