Pakiet 100% akcji nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa

A A A
 

Pakiet 100% akcji nie spełnia wymogów koniecznych do uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W rezultacie podział spółki przez wydzielenie i wyposażenie nowo zawiązanej spółki w kapitał zakładowy w postaci 100% akcji spółki, która poprzednio została przejęta przez spółkę się dzielącą, podlega opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 PDOPrU.

 

Wyrok WSA we Wrocławiu z 17.11.2010 r., I SA/Wr 1150/10

 

 

Spółka złożyła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, wskazując, że prowadzi dwa rodzaje działalności, w tym dodatkową związaną z pośrednictwem finansowym polegającym m.in. na nabywaniu i sprzedaży udziałów i akcji. W jej ramach spółka nabyła pakiet 100% akcji w spółce, której działalność nie jest związana funkcjonalnie z główną działalnością spółki, a następnie wyłącznie tym pakietem 100% akcji pokryła kapitał zakładowy spółki, która powstała w wyniku podziału przez wydzielenie.

 

W związku z tak nakreślonym stanem faktycznym zwróciła się z zapytaniem, czy podział przez wydzielenie nowej spółki, której kapitał zostaje pokryty wyłącznie częścią majątku spółki podlegającej podziałowi w postaci pakietu 100% akcji, podlega opodatkowaniu CIT.

 

Spółka przedstawiając swoje stanowisko, stwierdziła, że opisane zdarzenie nie kreuje przychodu i nie podlega opodatkowaniu w myśl PDOPrU. Wskutek podziału na rzecz nowo powstałej spółki przeszły akcje spółki wraz ze związaną z tymi składnikami strukturą organizacyjną i możliwościami uzyskiwania przychodów, tak że spółka nowo zawiązana bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych operacji gospodarczych kontynuuje działalność polegającą na zarządzaniu pakietem akcji. Zdaniem spółki składniki majątku obecnie stanowią niezależne przedsiębiorstwo, które samodzielnie realizuje zadania gospodarcze. Dlatego też pakiet 100% akcji stanowi ich zorganizowaną część.

 

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał takie stanowisko za nieprawidłowe, podkreślając, że podział spółki będzie prowadził do powstania tzw. cichej rezerwy podlegającej opodatkowaniu wg art. 19 PDOPrU. W myśl jego argumentacji pakiet 100% akcji nie może stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która powinna charakteryzować się posiadaniem aktywów trwałych i obrotowych, a także zasobów ludzkich i odrębnością organizacyjną i funkcjonalną, a wymóg ten nie został w przedmiotowej sprawie spełniony.

 

Nie zgadzając się z taką argumentacją, spółka wniosła sprawę do WSA we Wrocławiu. Skarga została jednak oddalona, sąd w uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia podkreślił, że pakiet 100% akcji to jedynie materialny element konieczny do stwierdzenia wymaganego stopnia zorganizowania, w związku z czym przedmiotowy podział podlega opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 PDOPrU.

 

Opracowanie: Katarzyna Szczudlik, konsultantka

 

Komentarz

 

Spór dotyczył kwestii, czy pakiet 100% akcji danego podmiotu może zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa („ZCP”), a w konsekwencji, czy wartość takich akcji przeniesiona na spółkę powstałą wskutek podziału przez wydzielenie będzie stanowiła przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

W ustnym uzasadnieniu wyroku, sąd potwierdził, że pakiet 100% akcji danego podmiotu nie może zostać uznany za ZCP. Wyrok sądu jest w naszej ocenie jak najbardziej prawidłowy.

 

Jak słusznie zauważył sąd, zgodnie z definicją z ­PDOPrU, ZCP to zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), który jest wyodrębniony organizacyjnie oraz finansowo i przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych. Mógłby on stanowić samodzielne przedsiębiorstwo, realizujące te zadania.
Pakiet 100% akcji nie jest natomiast ZCP. Akcje stanowią bowiem jedynie papiery wartościowe potwierdzające prawa majątkowe akcjonariusza, wynikające z uczestnictwa w spółce. Z pewnością nie spełniają one powyższej definicji ZCP, zawartej w PDOPrU. Wskazuje na to również sam ustawodawca, rozróżniając te dwa pojęcia i związane z nimi konsekwencje podatkowe w PDOPrU. Biorąc pod uwagę powyższą argumentację, należy jednoznacznie stwierdzić, że 100% pakiet akcji nie może zostać uznany za ZCP w rozumieniu PDOPrU.

 

Małgorzata Jabłońska, senior konsultantka
Tomasz Wołczek, starszy menedżer

 

 

Wybór orzeczeń i komentarze przygotowali eksperci z Działu prawno-podatkowego i Zespołu zarządzania wiedzą PricewaterhouseCoopers

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Pakiet 100% akcji nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny