Opodatkowanie VAT dostawy nieruchomości przez osobę fizyczną

A A A


Prowadzenie działalności gospodarczej (działu specjalnego produkcji rolnej) na części nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, podejmowanie czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości w trakcie prowadzenia tej działalności, m.in. częściowe zabudowanie nieruchomości, uzyskanie warunków zabudowy, dokonanie podziału nieruchomości na kilka działek oraz doprowadzenie do nieruchomości przyłączy energetycznych, świadczy o zorganizowanym i zarobkowym charakterze podejmowanych działań, a tym samym sprzedaż nieruchomości nie powinna być rozpatrywana jako dysponowanie majątkiem prywatnym. W konsekwencji dostawa nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Wyrok WSA w Gdańsku z 23.10.2018 r., I SA/Gd 844/18


We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej został przedstawiony następujący stan faktyczny: w 1987 r. wnioskodawczyni wraz z mężem nabyła do majątku wspólnego gospodarstwo rolne. Nieruchomość należąca do małżeństwa była w części wykorzystywana do hodowli lisów będącej działem specjalnym produkcji rolnej. Pozostała część była porośnięta trawą i krzewami, stały na niej budynek mieszkalny, obora i stodoła (które znajdowały się na gruncie w momencie jego nabycia). W 1988 r. całe gospodarstwo zostało ogrodzone płotem, a w 1996 r. na nieruchomości został wybudowany budynek gospodarczo-socjalny. W gospodarstwie nie prowadzono działalności gospodarczej, nieruchomość nie była wynajmowana ani dzierżawiona. Dla nieruchomości nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stąd w celu dokonania jej podziału małżonkowie wystąpili o wydanie warunków zabudowy. W świetle uzyskanej decyzji działki zostały przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Podział nieruchomości na 6 działek nastąpił w 2010 r. Z części nieruchomości wydzielono drogę dojazdową. W 2013 r. do 5 działek wykonano przyłącza energetyczne. Obecnie małżonkowie zamierzają sprzedać 5 działek, a otrzymane środki przeznaczyć dla syna i jego rodziny, podratowanie zdrowia oraz dołożenie do emerytury (wnioskodawczyni jeszcze pracuje, a jej mąż jest już na emeryturze). W Internecie zamieszczono bezpłatne ogłoszenia o sprzedaży działek.

We wniosku o interpretację indywidualną zadano pytanie, czy planowana sprzedaż działek będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

W ocenie wnioskodawczyni dostawa działek nie będzie stanowić działalności gospodarczej, a tym samym nie powinna być rozpoznana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 5 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS) uznał stanowisko wnioskodawczyni za nieprawidłowe, wskazując, że sprzedaż działek będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Uzasadniając swoje stanowisko, Dyrektor KIS wskazał, że na części nieruchomości była prowadzona działalność gospodarcza, ponieważ prowadzono na niej hodowlę lisów. Co więcej, wnioskodawczyni wystąpiła o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, podzieliła nieruchomość na 6 działek, wykonała przyłącze energetyczne oraz zamieściła ogłoszenia o sprzedaży działek. Tym samym należy uznać, że podjęte działania wykraczały poza ramy wykonywania prawa własności.

Interpretacja została zaskarżona do WSA. Sąd uznał stanowisko Dyrektora KIS za prawidłowe, wskazując na prowadzenie działalności gospodarczej na nieruchomości, zarobkowy cel oraz zorganizowany charakter czynności podjętych przez wnioskodawczynię w celu zbycia działek wynikający z ilości podjętych działań oraz ich następstwa. Zdaniem sądu jednorazowy charakter nabycia nieruchomości oraz długi okres od momentu nabycia nieruchomości do podjęcia decyzji o jej zbyciu nie wyklucza uznania podjętych czynności za działania podmiotu gospodarczego nakierowane na osiągnięcie celu zarobkowego.

Komentarz

W komentowanym wyroku sąd, odwołując się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, podkreślił, że w celu określenia, czy dana osoba działa w odniesieniu do określonej czynności jako podatnik VAT, należy każdorazowo ocenić stan faktyczny konkretnej sprawy. Należy ustalić mianowicie, czy osoba fizyczna dokonująca sprzedaży nieruchomości działała tak jak handlowiec, a nie jak osoba dysponująca swoim majątkiem prywatnym.

W rozpatrywanej sprawie, ustalając, czy sprzedaż działek będzie podlegać opodatkowaniu VAT, sąd podkreślił fakt, że nieruchomość była wykorzystywana na cele działalności gospodarczej (w tym konkretnym przypadku była to hodowla lisów), a czynności podejmowane z zamiarem zbycia działek zostały podjęte w trakcie prowadzenia tej działalności. Odnosząc się do wielu czynności, jakie zostały wykonane w odniesieniu do przedmiotowych działek, tj. częściowego zabudowania nieruchomości, wystąpienia o wydanie warunków zabudowy, podzielenia nieruchomości i wydzielenia drogi dojazdowej oraz wykonania przyłącza energetycznego, WSA uznał, że ich ilość i następstwo świadczą o zorganizowanym charakterze podejmowanych działań i ich nakierowaniu na osiągnięcie zysku.

Omawiany wyrok stanowi przykład rozstrzygnięcia w zakresie uznania sprzedaży gruntu przez osobę fizyczną za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Konsekwencje podatkowe sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną, tj. podleganie opodatkowaniu VAT bądź podleganie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zależą m.in. od tego, czy osoba fizyczna zostanie w konkretnym przypadku uznana za podatnika VAT, czy też nie. W komentowanym wyroku sąd nie podaje jasnych wytycznych w zakresie sposobu ustalenia, czy osoba fizyczna, sprzedając nieruchomość, działa jako podatnik VAT, wskazując, że takiej oceny należy dokonywać każdorazowo na gruncie danego stanu faktycznego. Tym samym dokonana przez WSA ocena skutków podatkowych na gruncie stanu faktycznego sprawy będącej przedmiotem sporu może być traktowana jedynie jako pewne wskazanie odnośnie do sposobu ustalenia, czy osoba fizyczna działa w danej sytuacji jako podatnik VAT. Każdy przypadek należy badać odrębnie z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy.


Opracowanie i komentarz: Monika Sołtysiak, starszy konsultant

 

Komentarze przygotowali eksperci z PwC

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Opodatkowanie VAT dostawy nieruchomości przez osobę fizyczną
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny