Opodatkowanie budowli posadowionych w pasie drogowym drogi publicznej od 2007 r.

Naczelny Sąd Administracyjny

A A A

Budowle związane z działalnością gospodarczą zlokalizowane na gruncie zajętym pod pasy drogowe dróg publicznych podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, niezależnie od tego, czy grunt, na którym się znajdują, związany jest z działalnością gospodarczą inną niż eksploatacja płatnych autostrad. Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 PodLokU wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości są tylko budowle zlokalizowane na gruntach zajętych na pasy drogowe dróg publicznych związanych z działalnością gospodarczą w postaci eksploatacji autostrad płatnych, jeżeli z działalnością taką są również związane.Wyrok NSA z 12.7.2013 r., II FSK 2127/11

Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność gospodarczą, która była właścicielem i podatnikiem podatku od nieruchomości od słupów oświetleniowych służących do zapewnienia oświetlenia dróg publicznych. Słupy posadowione były w pasach drogowych dróg publicznych.

W powyższym stanie faktycznym organ podatkowy wydał decyzję, w której określił spółce wysokość zobowiązania podatkowego za 2010 r., uznając, że słupy oświetleniowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Stanowisko organu podatkowego zostało uznane ze słuszne przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej: SKO).

Spółka zaskarżyła powyższe rozstrzygnięcie do WSA w Gdańsku, zarzucając naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie w sprawie art. 2 ust. 3 pkt 4 PodLokU. Prezentując własne stanowisko, spółka wyraziła przekonanie, że latarnie powinny być zwolnione z podatku. Zdaniem spółki budowle służące do oświetlenia dróg, do których bezwzględnie zaliczyć trzeba słupy oświetleniowe, stanowią element składowy drogi jako urządzenia techniczne służące bezpieczeństwu ruchu na drogach. Jeżeli zatem słupy oświetleniowe są urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, to podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 PodLokU.

W wyniku rozpatrzenia sprawy WSA w Gdańsku utrzymał w mocy decyzję SKO. Sąd zauważył, że w orzecznictwie, jak też w doktrynie powszechny jest pogląd, że dla skorzystania z przywileju podatkowego nie jest wystarczające położenie budowli w pasie drogowym drogi publicznej. Przepis art. 2 ust. 3 pkt 4 PodLokU wprowadza dodatkowy warunek – budowla nie może być związana z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych. Oznacza to, że nawet jeżeli budowla jest usytuowana w pasie drogi publicznej, ale służy prowadzeniu działalności gospodarczej, to powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Sąd zauważył, że zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 PodLokU budowla jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeśli jest w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Spółka złożyła na powyższy wyrok skargę do NSA, ponownie zarzucając naruszenie art. 2 ust. 3 pkt 4 PodLokU. Naczelny Sąd Administracyjny ponownie zauważył, że o związaniu budowli z działalnością gospodarczą przesądza samo posiadanie jej przez przedsiębiorcę. Zdaniem NSA zwolnienie na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 PodLokU dotyczy co do zasady pasów drogowych dróg publicznych, natomiast budowle związane z działalnością gospodarczą umieszczone w pasie drogowym podlegają zwolnieniu tylko wtedy, gdy działalność gospodarcza polega na eksploatacji autostrad płatnych. Biorąc powyższe pod uwagę, NSA oddalił skargę kasacyjną spółki.

Komentarz

Wyrok NSA dotyczy stanu prawnego obowiązującego w roku 2010, a więc już po nowelizacji z 2007 r., która zmieniła przesłanki zastosowania zwolnienia z opodatkowaniu wobec dróg, pasów drogowych oraz powiązanych z nimi budowli. Od 2007 r. wyłączenie budowli z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 PodLokU nie jest już uzależnione od związania danego obiektu budowlanego z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu. Obecnie wyłączeniu z opodatkowania podlegają położone w pasach drogowych dróg publicznych budowle z wyjątkiem tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych. Za budowlę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej zgodnie z przepisami PodLokU, jak słusznie zauważył NSA, uznaje się budowę będącą w posiadaniu przedsiębiorcy.

Warto zwrócić uwagę, że analogiczny do NSA pogląd został wyrażony w innych orzeczeniach sądów administracyjnych (wyrok NSA z 28.5.2013 r., II FSK 1914/11, wyrok WSA w Łodzi z 20.3.2013 r., I SA/Łd 136/13, wyrok WSA w Łodzi z 14.3.2013 r., I SA/Łd 119/13, wyrok WSA w Gdańsku z 26.2.2013 r., I SA/Gd 1436/12, wyrok NSA z 13.9.2012 r., II FSK 203/11).

Spółka w niniejszym postępowaniu powoływała się na fakt, iż należące do niej słupy oświetleniowe służą zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach publicznych i w związku z tym powinny podlegać wyłączeniu z opodatkowania. Podobny pogląd pojawił się wcześniej w wyroku WSA w Łodzi w wyroku z 8.4.2011 r., I SA/Łd 70/11. Niestety powyższe stanowisko nie przyjęło się w orzecznictwie sądów administracyjnych, a sam wyrok WSA w Łodzi został uchylony przez NSA.

Moim zdaniem stanowisko NSA ma mocne podstawy oparte na wykładni językowej art. 2 ust. 3 pkt 4 PodLokU, a także wpisuje się w dominującą linię orzeczniczą sądów administracyjnych. W związku z tym najprawdopodobniej należy pogodzić się z faktem, iż zwolnienie może dotyczyć budowli będących w posiadaniu przedsiębiorcy, tylko pod warunkiem że prowadzi on działalność w zakresie eksploatacji autostrad płatnych.

Opracowanie i komentarz: Jacek Nycz, konsultant

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Opodatkowanie budowli posadowionych w pasie drogowym drogi publicznej od 2007 r.
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny