Opłata inicjalna jako koszt podatkowy rozliczany jednorazowo

A A A
 

Wstępna opłata leasingowa powinna zostać zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie. Należy bowiem podkreślić, że tzw. opłata inicjalna dotyczy nie tyle samego trwania usługi leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego. Opłatę wnosi leasingobiorca (korzystający), zanim jeszcze ­leasing zostanie uruchomiony.

 

Wyrok WSA w Poznaniu z 27.1.2010 r., I SA/Po 1003/09

 

 

Sprawa dotyczyła spółki, która zawierała umowy ­leasin­gu operacyjnego przewidujące zapłatę wstępnej opłaty leasingowej (opłaty inicjalnej) w chwili zawarcia umowy. Opłaty te zaliczała do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dniu ich poniesienia.

 

Spółka złożyła wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego z zapytaniem, czy opłata inicjalna powinna być zaliczona do kosztów z chwilą jego poniesienia, czy też opłaty te trzeba rozliczać przez cały okres trwania umowy leasingu. Spółka stanęła na stanowisku, że wymienione koszty powinny być zaliczone jednorazowo z chwilą ich poniesienia, analogicznie jak poszczególne raty miesięczne za korzystanie z przedmiotu leasingu, które stają się kosztem podatkowym w momencie poniesienia.

 

Dyrektor IS w Poznaniu nie zgodził się z argumentacją spółki i stwierdził, że czynsz inicjalny, jako warunkujący skuteczność zawarcia (realizacji) umowy leasingu, należy przyjmować za koszt dotyczący całej umowy i ściśle określonego czasu jej trwania. W związku z tym wspomniane opłaty stanowią koszt pośredni, który należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (zgodnie z art. 15 ust. 4d PDOPrU).

 

W odpowiedzi na powyższą interpretację, spółka złożyła skargę do WSA.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przyznał rację spółce. Zdaniem sądu, zgodnie z art. 15 ust. 4d ­PDOPrU, opłata leasingowa powinna zostać zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie. Sąd podkreślił, że opłata inicjalna dotyczy nie tyle samego trwania usługi leasingu, ile w ogóle prawa do skorzystania z niego. Opłata ta wnoszona przez leasingobiorcę, zanim jeszcze leasing zostanie uruchomiony, często ma wpływ na to, czy do takiej umowy w ogóle dojdzie. W uzasadnieniu wyroku sąd powołał się na orzecznictwo WSA, które jednoznacznie obala tezę, że opłata inicjalna dotyczy ściśle określonego czasu trwania umowy leasingowej zawartej na czas oznaczony.

 

Opracowanie: Jacek Loewe, konsultant

 

Komentarz

 

Komentowane orzeczenie stanowi potwierdzenie wyraźnie już dominującej linii orzeczniczej sądów administracyjnych opowiadającej się za jednorazowym ujmowaniem dla celów PDOPrU opłat wstępnych ponoszonych przez podatników na podstawie umów leasingowych.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie rozumienia cywilnoprawnego charakteru opłat inicjalnych prezentowanego przez orzecznictwo cywilne potwierdził, że opłaty inicjalne stanowią opłaty samoistne, warunkujące zawarcie umowy leasingu i wydanie jej przedmiotu korzystającemu, w konsekwencji, nie mogą być uznane za dotyczące całego okresu umowy.

 

Należy zauważyć, że dominujące stanowisko sądów nie miało wpływu na praktykę organów podatkowych, które konsekwentnie prezentują pogląd, iż opłaty wstępne stanowią koszt pośredni dotyczący całego okresu trwania umowy, w konsekwencji powinny być rozliczane do celów

 

podatkowych proporcjonalnie do tego okresu. Stanowisko takie zostało uznane za uzasadnione na gruncie aktualnego brzmienia art. 15 ust. 4d oraz 15 ust. 4e PDOPrU, także w odpowiedzi Ministra Finansów na interpelację poselską (nr 5531).

 

W tym kontekście należy wskazać, że pogląd analogiczny jak w wyroku WSA został wyrażony w niedawnym wyroku NSA (II FSK 1733/08). Może mieć to znaczenie dla podatników, którzy kierując się praktyką organów podatkowych, rozliczali opłaty inicjalne w czasie. Biorąc bowiem pod uwagę zapowiedź Ministra Finansów z odpowiedzi na interpelację, można spodziewać się, że organy podatkowe mogą skorygować dotychczasowe podejście, wymuszając na części korzystających konieczność dostosowania się do tej praktyki.

 

Łukasz Szczygieł, konsultant

 

 

Wybór orzeczeń i komentarze przygotowali eksperci
z Działu prawno-podatkowego i Zespołu zarządzania
wiedzą PricewaterhouseCoopers

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Opłata inicjalna jako koszt podatkowy rozliczany jednorazowo
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny