Opłacenie przez pracodawcę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne nie stanowi przychodu pracownika

A A A

Pokrycie przez spółkę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w części należnej od zleceniobiorcy jest wykonaniem obowiązku płatnika ciążącego na spółce, a tym samym po stronie zleceniobiorcy nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu.

Wyrok NSA z 27.10.2015 r., II FSK 1891/13

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym. Spółka wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej włączenia do podstawy wymiaru podatku zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, które w całości zostały opłacone przez spółkę. We wniosku wskazała ona, że na skutek decyzji ZUS została zobowiązana do poboru zaległych składek na ubezpieczenie społeczne. W związku z tym, iż obecnie spółkę nie łączy z zawodnikami żaden stosunek prawny, nie zamierza ona dochodzić zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne w części należnej od zleceniobiorcy. W związku z tym zadano pytanie, czy kwoty zapłaconych składek stanowią przychód zawodnika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a na spółce ciąży obowiązek płatnika podatku.

Spółka stanęła na stanowisku, że zapłata składek stanowi realizację obowiązku publicznoprawnego spółki, a tym samym kwoty zapłaconych składek nie są wliczane do przychodu pracownika. Ponadto, zdaniem spółki, składki nie są nieodpłatnym świadczeniem pracownika, gdyż odprowadzenie składek skutkuje transferem środków bezpośrednio do ZUS, tj. z pominięciem zleceniobiorców.

Zdaniem Dyrektora IS w Poznaniu zapłata składek za zawodnika i jednoczesne zaniechanie dochodzenia ich zwrotu powoduje, że zawodnicy uzyskali od spółki przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu jako przychód.

Z Dyrektorem IS w Poznaniu nie zgodził się WSA we Wrocławiu, który wskazał, iż uiszczenie zaległych składek w części należnej od zleceniobiorcy nie powoduje przysporzenia majątkowego u zawodników.

Zdaniem NSA spółka działała w celu wywiązania się z obowiązku płatnika składek. Ponadto, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych (dalej: ­PDOFizU), sąd stwierdził, że składki nie wchodzą w skład podstawy opodatkowania (tj. podstawa do opodatkowania była wyższa), a tym samym kwoty zapłaconych składek przez pracodawcę nie powinny zostać doliczone do przychodu zleceniobiorcy. Dodatkowo NSA zauważył, że od wynagrodzenia nie zostały odliczone składki na ubezpieczenie społeczne, a tym samym zapłacony został wyższy podatek dochodowy. W konsekwencji doliczenie składek na ubezpieczenie społeczne do przychodu zleceniobiorcy skutkowałoby podwójnym opodatkowaniem tych samych należności.

Komentarz

Należy się zgodzić z NSA, który w komentowanym wyroku wskazał, że kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne nie powinny być wliczane do przychodu zleceniobiorcy. Niemniej jednak wątpliwości budzi niejasna argumentacja NSA.

Sąd słusznie zauważa, że opłacenie zaległych składek na ubezpieczenie społeczne nie skutkuje przysporzeniem po stronie zawodnika. Za słuszny należy również uznać argument NSA, zgodnie z którym składki na ubezpieczenie społeczne nie wchodzą do podstawy opodatkowania.

Zdaniem sądu wskutek zaniżonego poboru składek zawodnicy otrzymali wyższe wynagrodzenie, od którego płatnik dokonał odpowiedniego poboru zaliczek, a tym samym doszłoby do podwójnego opodatkowania przychodu w momencie zapłaty. Taka argumentacja sądu dotycząca wystąpienia podwójnego opodatkowania wydaje się niejasna.

W przypadku gdy składki na ubezpieczenie społeczne nie są potrącane, wynagrodzenie netto pracownika jest wyższe, a tym samym podstawa do obliczenia podatku i podatek są odpowiednio wyższe, niż w przypadku gdyby składki zostały pobrane. Zwrócić należy przy tym uwagę, iż natura obu przysporzeń jest odmienna, tj. w pierwszym przypadku opodatkowaniu podlega wynagrodzenie podstawowe zapewnione zleceniobiorcy w umowie zlecenia, w drugim przypadku natomiast za przychód potencjalnie może być uznany koszt składek pokryty przez spółkę. W związku z tym utożsamienie obu rodzajów przysporzeń przez sąd jest niewłaściwe.

Istotna również jest intencja ustawodawcy, którą było zapobieżenie podwójnemu opodatkowaniu przychodu, tj. emerytury oraz składek na ubezpieczenie społeczne. W tym celu wprowadzono przepis art. 26 ust. 1 PDOFizU, zgodnie z którym składki na ubezpieczenie społeczne są odliczane od przychodu podlegającego opodatkowaniu. W wyroku NSA pomija ten argument.

Opracowanie i komentarz: Klaudia Kądrowska, konsultantka

Komentarze przygotowali eksperci z PwC

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Opłacenie przez pracodawcę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne nie stanowi przychodu pracownika
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny